Bleiswijk, 2 juni 1877 - 12 mei 1973

C.J. van der Loo huis- en schoolarts van 1902 tot 1940 te Zaandam

C.J. van der Loo huis- en schoolarts van 1902 tot 1940 te Zaandam, werd geboren te Bleiswijk, bezocht de HBS te Gouda en studeerde te Utrecht, waar hij in 1902 tot arts werd bevorderd. Na het artsexamen was hij gedurende twee jaren assistent op de interne afdeling van het Ziekenhuis aan de Coolsingel te Rotterdam. Daarna vestigde hij zich als arts te Zaandam tot juli 1940.

Eerste schoolarts

Tevens werd hij in 1904 als eerste Nederlandse schoolarts in de gemeente Zaandam aangesteld. Sinds die tijd was de schoolarts in opkomst. Deze medici combineerden hun functie als schoolarts met die van huisarts of gemeente-arts. Ook toen was Zaandam reeds een vooruitstrevende plaats; in dit verband getuige het feit dat deze gemeente de eerste was die tot de aanstelling van een schoolarts overging. Ter nadere bestudering van de vraagstukken dienaangaande werd de jonge schoolarts voor enige tijd naar Parijs uitgezonden.

De schoolarts kreeg een aantal taken. Hij had het medisch hygiënisch toezicht op het schoolgebouw. Dat gold bijvoorbeeld de aanwezigheid van toiletten, gescheiden voor jongens en meisjes. Deze moesten schoon zijn en in goede staat verkeren. Lokalen dienden voldoende ruim te zijn voor de leerlingen. Licht en lucht moesten in voldoende mate kunnen binnendringen. Hij had ook toe te zien op het leerproces. Kregen leerlingen voldoende beweging, waren de lessen afwisselend genoeg en duurden ze niet te lang? Vakanties en vrije tijd dienden in voldoende mate aanwezig te zijn. Daarnaast zag hij toe op de gezondheid van het individuele schoolkind door regelmatig lichamelijk onderzoek. Tuberculose kwam hij op het spoor en mogelijk ook andere infectieziekten. Door zijn adviezen verbeterden ook vaak de leerprestaties van kinderen. Hij stelde bij voorbeeld slechtziendheid vast. Zijn advies aan ouders was een oogarts te bezoeken en aan de leerkracht om het kind vooraan in de klas te zetten

Organist

Het schoolartsenwerk heeft hem steeds na aan het hart gelegen. Een 20-tal publicaties van zijn hand zagen het licht, vrijwel alle handelend over voedings-toestand en lichaamsafmetingen van gezonde en zwakke schoolkinderen. Op 11 juni 1918 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op een proefschrift getiteld: De arts in gemeentedienst en in het bijzonder als schoolarts. Promotor was professor Eijkman. Op 1 september 1940 deed hij zijn huisartspraktijk aan zijn zoon over en werd schoolarts in volledig dienstverband te Zaandam. Zijn pensionering volgde twee jaar later toen hij op 2 juni 1942 de pensioengerechtigde leeftijd bereikte. Hij kreeg nu meer tijd voor zijn liefhebberij, de muziek. Reeds in zijn studententijd was hij organist in de kerk van zijn geboorteplaats tegen een honorarium van 75 gulden per jaar.

Tot 1 juli 1940 werd hij tevens aangesteld tot controlerend geneesheer van de Artillerie-inrichtingen aan de Hembrug. Van der Loo was enige jaren bestuurslid van de Vereniging voor Sociale Geneeskunde en voorzitter van de Vereniging voor Beroepskeuze te Zaandam.

Ondanks zijn drukke werkzaamheden vond hij nog gelegenheid te promoveren, op 11 juni 1918 op proefschrift 'De arts in gemeentedienst en in het bijzonder als schoolarts.' In het Tijdschrift zijn tal van publicaties van hem verschenen, voornamelijk over school-hygiëne; vele rapporten, hoofdzakelijk over de voedingstoestand van de schoolkinderen heeft hij aan de gemeenteraad van Zaandam uitgebracht. Later verhuisde Van der Loo naar Bussum, doch is tijdens WO II steeds als schoolarts en vertrouwensarts te Zaandam werkzaam.

Bron: oa School vet gezond 2006 (pdf)

NtvG 7 februari 1942 (pdf)

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/loo.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:04
  • (Externe bewerking)