Het rechtsgebied van de Banne van Oostzanenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOostzaan, Banne van

Het vroegere rechtsgebied van Oostzaan, dat waterstaatkundig was bepaald, feitelijk de Ambachtsheerlijkheid of de Polder Oostzaan.
was in de 14e eeuw beleend aan Wouter van Heemskerkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeemskerk, Wouter van

1290 - 1380

Wouter van Heemskerk, ridder en Ambachtsheer van Oostzaan, zoon van Gerard III Van Heemskerk en N. N. Zijn eerste echtgenote was Margaretha van Haamstede, zijn tweede echtgenote Catharina van Asperen. Als Wouter vijf jaar oud is overlijdt zijn moeder. In 1366 wordt Wouter vermeld, als leenheer van het kasteel Heemskerk. Op 8 juli 1379 draagt Wouter het huis genaamd Heemskerk op aan de Graaf. Binnen een jaar is Wouter overleden.
als Ambachtsheerlijkheidplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAmbachtsheerlijkheid

Historisch belangrijk begrip, waaraan drie betekenissen moeten worden toegekend:

* het aan een ambachtsheer toegekende overheidsgezag met alle daaraan verbonden rechten; * het gebied waarover dit gezag zich uitstrekte; *
en in het begin van de 15e eeuw aan Sijmon van Zaandenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanden, Sijmon van

Ambachtsheer van Oostzaan.

Zie: Bestuur en rechtspraak 1.2.6.
. Zij oefenden als leenheren het recht uit voor de graven van Holland. Door strubbelingen kwam de banne enkele malen weer rechtstreeks onder grafelijk gezag en later onder dat van de Staten van Holland.
De naam Ambachtsheerlijkheid bleef echter bestaan.

Door geldgebrek gedwongen verkochten de Staten in de eerste decennia van de 18e eeuw gronden aan groepen van inwoners, meestal aan de regenten van de desbetreffende bannen. Zo hebben de regenten - in feite de polderbestuurders - van de banne van Oostzaan in 1729 voor ƒ 100 000 de ambachtsheerlijkheid gekocht. Na deze aankoop berustten de eigendom, het bestuur en de rechtspraak bij deze regenten, zij het dat zij ondergeschikt bleven aan het gezag van de Staten. Pas in de Franse tijdplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFranse tijd

In de geschiedenis feitelijk de periode van 1806 tot en met 1813, de tijd van het Koninkrijk Holland onder koning Lodewijk Napoleon (1806-1810) en de periode dat Nederland deel uitmaakte van het Napoleontische Keizerrijk (1810-1813). In verband met de overzichtelijkheid wordt hier ook de periode van de Bataafse republiek (1795-1806) onder dit trefwoord behandeld.
is deze bestuurlijke structuur gewijzigd, in plaats van de ambachtsheerlijke, meer waterstaatkundigeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWaterstaat

Onder het begrip waterstaat wordt verstaan: de toestand van een gebied ten opzichte van het zich binnen dat gebied bevindende water. De waterstaatkundige verzorging of waterhuishouding van de Zaanstreek wordt uitgeoefend door het rijk, de provincie, de gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan (de laatste gemeente in geringere mate en voornamelijk op het gebied van het binnen deze gemeente vallende stelsel van rioleringen) en voor het grootste deel door waterschappen. Deze waterscha…
autonomie ontstond de gemeentelijke indeling die wij nu nog kennen.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/oostzaan1.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
  • (Externe bewerking)