recreatiegebieden

In de Tweede Nota over de ruimtelijke ordening werd onder meer gesteld dat in de ruimtelijke problematiek van de openluchtrecreatie het kardinale punt was gelegen bij de voorzieningen voor de dagrecreatie. Voor bepaalde grote steden en stedelijke agglomeraties waren de bestaande recreatievoorzieningen onvoldoende of te ver af gelegen. Daarom werd gepleit voor de vorming van 28 'elementen van formaat' nabij de stedelijke agglomeraties. Een daarvan was het Twiskeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTwiske, het

Naam van twee voormalige grensscheidingen tussen bannen. Het Twiske dat liep van de Wijde Wormer naar de Oostzaner Overtoom lag tussen de banne Oostzaan en de bannen Landsmeer en Purmerland. Het Twiske van Krommenie naar het IJ via Nauerna scheidde de banne Westzaan en de banne Assendelft. De naam van beide wateren geeft deze functie ook aan: 'twisken' betekende in het Middelnederlands 'tussen' volgens het Duitse 'zwischen'.
, binnen het bereik van de Zaanstreek werd ook Spaarnwoude als 'element' genoemd. In de Zaanstreek waren, uitgezonderd voor watersport- en hengelrecreatie, weinig mogelijkheden voor dagrecreatie. Dat zou nadien veranderen.

In de provinciale beleidsnota van de provincie Noord-Holland werd gewezen op een belangrijk positief effect van recreatiegebied het Twiske, namelijk 'de recreatieplannen aldaar dragen zorg voor de noodzakelijke concentratie van recreatiezoekenden, waardoor de rust en het behoud van het karakter van eigenlijke natuurgebieden worden verzekerd'. In 1971 werd de Stichting Recreatiegebied Het Twiske opgericht (waarin werd samengewerkt door de provincie Noord-Holland, het Ontwikkelingsschap Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOntwikkelingsschap Zaanstreek

Op 21 maart 1965 ingesteld bestuurlijk samenwerkingsorgaan van een aantal Zaangemeenten met het doel om door gemeenschappelijke regelingen het voorzieningenpeil te verbeteren. In feite was de oprichting van het schap de voornaamste stap op de weg tot de vorming van Zaanstad. De instelling was het gevolg van een in 1964 aan het Instituut voor Bestuurswetenschappen verstrekte opdracht. Dit instituut had de Commissie Belinfante, genoemd naar haar voorzitter samengeste…
(later Zaanstad), Amsterdam, Ilpendam, Landsmeer, Oostzaan en Purmerend). In 1972 werd het Schetsontwerp voor het recreatiegebied opgesteld en werd met de inrichting begonnen.

In 1972 begon eveneens de door het Ontwikkelingsschap geformeerde 'Werkgroep Openluchtrecreatieplan Jagersveldplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigJagersveld

Recreatiegebied tussen Plan Kalf (Zaandam) en de Coentunnelweg, voor het grootste deel op het grondgebied van Zaanstad, voor het resterende deel op het gebied van Oostzaan. Het recreatiegebied werd aangelegd tijdens de door zandwinning (wegzuigen van grote diepte) ontstane Jagersplas, eind jaren '70/begin jaren '80 van de 20e eeuw. Dat was ruim 25 jaar nadat de eerste plannen voor het Jagersveld waren gemaakt. Op de (diepe) Jagersplas wordt veel “gesurft. Zie ook
' aan haar taak, die allereerst bestond uit het opstellen van een 'Programma van eisen', hetgeen in 1973 gereed kwam. In 1976 werden het programma van eisen en de nota van wijzigingen vastgesteld door de gemeenteraad van Zaanstad. Overigens mag ook het Natuurbad Wijde Wormerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNatuurbad Wijdewormer

Voormalig zwembad met ligweiden, in de volksmond ook wel het Wormerbad, Wormergat of Wormerplas genoemd, gelegen in de zuidoosthoek van de Wijde Wormer, op de plek waar tijdens de overstroming van 1825 een 'wiel' was ontstaan. Het water in dit diepe meertje bleef door de aanwezigheid van enkele wellen van goede kwaliteit, hoewel er aanvankelijk door enige er op lozende boerderijen verontreiniging optrad.
als 'recreatiegebied avant la lettre' worden genoemd.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/recreatiegebieden.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)