recreatiegebieden

In de Tweede Nota over de ruimtelijke ordening werd onder meer gesteld dat in de ruimtelijke problematiek van de openluchtrecreatie het kardinale punt was gelegen bij de voorzieningen voor de dagrecreatie. Voor bepaalde grote steden en stedelijke agglomeraties waren de bestaande recreatievoorzieningen onvoldoende of te ver af gelegen. Daarom werd gepleit voor de vorming van 28 'elementen van formaat' nabij de stedelijke agglomeraties. Een daarvan was het Twiske, binnen het bereik van de Zaanstreek werd ook Spaarnwoude als 'element' genoemd. In de Zaanstreek waren, uitgezonderd voor watersport- en hengelrecreatie, weinig mogelijkheden voor dagrecreatie. Dat zou nadien veranderen.

In de provinciale beleidsnota van de provincie Noord-Holland werd gewezen op een belangrijk positief effect van recreatiegebied het Twiske, namelijk 'de recreatieplannen aldaar dragen zorg voor de noodzakelijke concentratie van recreatiezoekenden, waardoor de rust en het behoud van het karakter van eigenlijke natuurgebieden worden verzekerd'. In 1971 werd de Stichting Recreatiegebied Het Twiske opgericht (waarin werd samengewerkt door de provincie Noord-Holland, het Ontwikkelingsschap Zaanstreek (later Zaanstad), Amsterdam, Ilpendam, Landsmeer, Oostzaan en Purmerend). In 1972 werd het Schetsontwerp voor het recreatiegebied opgesteld en werd met de inrichting begonnen.

In 1972 begon eveneens de door het Ontwikkelingsschap geformeerde 'Werkgroep Openluchtrecreatieplan Jagersveld' aan haar taak, die allereerst bestond uit het opstellen van een 'Programma van eisen', hetgeen in 1973 gereed kwam. In 1976 werden het programma van eisen en de nota van wijzigingen vastgesteld door de gemeenteraad van Zaanstad. Overigens mag ook het Natuurbad Wijde Wormer als 'recreatiegebied avant la lettre' worden genoemd.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/recreatiegebieden.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)