Instelling met als doel de 'verdrinkingsdood' te voorkomen. De reddingsbrigade geeft cursussen reddend zwemmen en treedt preventief (en indien nodig ook daadwerkelijk) op bij watersportevenementen.

De Reddingsbrigade Zaanstad is opgericht in 1920 als Zaandamsche Vrijwillige Reddingsbrigade. Tijdens de oprichtingsvergadering meldden zich 33 leden aan. Dat was in een tijd dat nog maar weinig mensen konden zwemmen. De vereniging had al snel honderd leden. In 1933 werd subsidie aan de vereniging stopgezet in verband met bezuinigingsmaatregelen.

De Zaandamsche politie liet op 13 juni 1939 niets na om het verdrinkingsgeval in het Westzijderveld te Zaandam tot klaarheid te brengen. Met medewerking van de Zaandamsche vrijwillige Reddingsbrigade zijn gistermorgen onder toezicht van de politie proeven genomen met de kano, waarmede het ongeluk gebeurd zou zijn. Hoewel geen bepaalde conclusies konden worden getrokken, kan ook niet gezegd worden, dat deze proeven tot ontlasting van de verdachte hebben geleid. Het is een toer-kano, met in zijn soort goede hoedanigheden. De verdachte, die zich nog steeds in arrest bevindt, blijft hardnekkig alle schuld ontkennen. Het stoffelijk overschot van de vrouw is door de justitie vrijgegeven.


Hendrik Dirk Tel jubileert 15 jaar als ZVRB-voorzitter

Vrijdag 13 Februari 1942 werd dag herdacht dat Hendrik Tel 15 jaar voorzitter was van de Zaandamsche Vrijwillige Reddingsbrigade. Hij is de man, die de Brigade gemaakt heeft tot wat zij heden ten dage is. Toen hij bij de Brigade kwam, stonden de zaken er bijzonder slecht voor. Toenmalig medisch adviseur, Dr. Banning, gaf het bestuur in overweging om met Tel in contact te treden, die hiervoor direct veel voelde. Met zijn doorzettingsvermogen wist hij de Brigade uit de put te heffen en dank zij z'n relaties, haar aanzienlijk uit te breiden. De vereniging telde bijna 200 leden.

Zijn streven was er op gericht, dat de vereniging zich steeds meer ging toeleggen op het helpen van slachtoffers bij ongevallen, hetgeen in ons waterland van heel veel nut is. Hij wist de leden te overtuigen van het grote nut van het EHBO-diploma en dat hij goed gezien heeft, bleek uit de jaarverslagen van de vereniging, waarin ieder jaar gevallen vermeld staan, waarbij personen bij een ongeval hun leven te danken hebben aan het ingrijpen van brigade-leden.

Onvermoeid werken van Tel had tot resultaat, dat op alle gevaarlijke plekken in Zaandam reddingsmateriaal is aangebracht en we noemen in dit verband nog het feit, dat hij er deze maand nog voor gezorgd heeft, dat er aan de loswal aan de Prins Hendrikkade door de gemeente twee ladders aangebracht zullen worden. Door het ingrijpen van de jubilaris wordt dus weer een gevaarlijke plaats in 't duister van reddingsmateriaal voorzien.

Naast een druk zakenleven en z'n werkzaamheid voor de ZVRB, heeft de heer Tel de in Zaanstreek grote bekendheid verworven als agent van de KLM. Hij is hoofdconsul van de Nederlandschen Bond tot het Redden van Drenkelingen en neemt voorts bij verschillende verenigingen een vooraanstaande plaats in.


Tot aan de Tweede Wereldoorlog bleef de vereniging floreren. Tijdens de bezetting beperkte de avondklok de mogelijkheid om activiteiten te ontplooien.

Tijdens de oorlog werd de ledenadministratie vernietigd. Duitsers wilden de leden voor instructie van hun Jeugdstorm gebruiken. Na de oorlog kostte het veel inspanning om de vereniging nieuw leven in te blazen. Pas aan het eind van de jaren vijftig begon een nieuwe bloeiperiode, die in 1973 verstoord werd door een bestuurscrisis.

Bij de samenvoegingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSamenvoeging

In de Zaanstreek zijn herhaaldelijk samenvoegingsplannen voorgesteld; een aantal daarvan werd ook daadwerkelijk uitgevoerd. Het bekendst zijn de samenvoeging tot de stad Zaandam in 1811 en die tot Zaanstad in 1974, hierachter apart behandeld. Daarnaast is de samenvoeging van
tot Zaanstad werd de naam in Reddingsbrigade Zaanstad gewijzigd. Daarna kwam de vereniging opnieuw tot bloei. De vereniging heeft een veiligheidstaak in het recreatiegebied Het Twiskeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTwiske, het

Naam van twee voormalige grensscheidingen tussen bannen. Het Twiske dat liep van de Wijde Wormer naar de Oostzaner Overtoom lag tussen de banne Oostzaan en de bannen Landsmeer en Purmerland. Het Twiske van Krommenie naar het IJ via Nauerna scheidde de banne Westzaan en de banne Assendelft. De naam van beide wateren geeft deze functie ook aan: 'twisken' betekende in het Middelnederlands 'tussen' volgens het Duitse 'zwischen'.
. Vanaf 1982 zijn vrijwel dagelijks leden van de brigade in het recreatiegebied aanwezig.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/reddingsbrigade.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:02
  • (Externe bewerking)