spijkerboor

Gehucht bij de kruising van het Noordhollands Kanaal. de Knollendammervaart en de Beemsterringvaart. Bij de gemeentelijke herindeling van Waterland onderdeel van Wormerland geworden (daarvoor tot Jisp behorend). De indeling bij Wormerland leidde tot protesten. Een aantal bewoners wilde liever bij Graft-De Rijp. waar de buurtschap sterk op georienteerd is. De buurtschap ligt in vier polders: Kamerhop. Beemster. Starnineer en Wormer. Jisp en Nek. Het gemeentebestuur van Graft-De Rijp bepleitte na de samenvoeging de hele Stammeer bij zijn gemeente te voegen. Ov er de vroege geschiedenis van de buurtschap zijn weinig gegevens bekend. Zeker is dat er reeds voor de droogmaking van de Beemster (1612) en de Starnmeer en Kamer hop (1643) enige bewoning was (bijvoorbeeld langs de Kamerhop). De eerste bewoners van de gemeenschap (mogelijk in de 16e eeuw) zullen vissers zijn geweest. in de Beemster en de Stammeer. Na de inpoldering van deze meren werd het boerenbedrijf de belangrijkste bestaansbron. In een 18eeeuwse vermelding wordt geschreven over “keuterboeren' te Spijkerboor. Een impuls was het gereedgekomen van het Noordhollands Kanaal. Allereerst toen tijdens de aanleg van dit kanaal een aantal zogenoemde `polderjongens` in keten in het gehucht werd gehuisvest. en vervolgens toen de buurtschap een aanleg- en zelfs wel stapelplaats werd voor trekschuit- en beurtvaarders. Met name op dinsdagen (Purmerender veemarkt) was het er druk. Een nieuwe stimulans voor de gemeenschap was de bouw van Fort Spijkerboor (zie: Forten) aan het einde van de 19e eeuw. Ook de mobilisatie voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog en voor de Tweede Wereldoorlog betekende een verhoging van activiteiten in Spijkerboor. Rond 1850 woonden circa 50 mensen in de buurtschap, in 1990 waren dat er 90. Het merendeel van de beroepsbevolking werkt in het boerenbedrijf; in 1989 stonden er 20 boerderijen. Kerkelijke verhoudingen zijn niet bekend; bij verkiezingen zijn PvdA en CDA traditioneel de grootste partijen. In Spijkerboor zijn acht verenigingen aanwezig, die samenwerken in de Spijkerboorder Gemeenschap. Deze organiseert onder meer jaarlijks twee “dorpsdagenï De Spijkerboorder Gemeenschap beijverde zich met succes voor het behoud van het in 1787 gebouwde Heerenhuis. In 1985 besloot het bestuur van de polder Stammeer en Kamerhop de voormalige vergaderplaats van de poldermeesters over te dragen aan de gemeente Jisp.

  • spijkerboor.txt
  • Laatst gewijzigd: 2015/12/04 15:38
  • (Externe bewerking)