weduwenbeurzen

Vroegst bekende vorm van pensioenverzekering, ingesteld ten behoeve van vrouwen na het overlijden van hun echtgenoot. In de Zaanstreek is zo'n weduwenbeurs of Weduwen-Societeit als één der eerste opgericht in 1752, naar voorbeeld van een soortgelijke instelling in 's-Gravenhage die uit 1742 dateerde. Het was een onderlinge verzekering, door particulieren opgezet, zulks in tegenstelling tot de toen al bekende en hier en daar door stedelijke en andere besturen verkochte lijfrenten.

Van deze vroege weduwenbeurs te Zaandam is weinig meer bekend dan het reglement en een lijst van deelnemers in het jaar van oprichting. Er waren toen 113 leden, waarvan een aantal buiten de streek woonde. Men was bij inschrijving f 30 verschuldigd, voor elk volgend jaar f 20. Bij overlijden van de man werd aan de weduwe direct f 150 uitgekeerd, elk volgend kalenderjaar f 200. De mogelijkheid werd niet uitgesloten dat deze uitkeringen in de toekomst zouden stijgen. Het eerste bestuur bestond uit Willem Hondius, notaris en secretaris van Oostzaandam, Pieter Leur, schout van Westzaandam, benevens een drietal Zaandamse kooplieden.

Over geschillen inzake de uitleg van het reglement of de hoogte der uitkering kon niet worden geprocedeerd, maar 'de uitspraek daervan (zal) gelaten worden aen twee regerende Burgemeesteren van Oostzaendam'. Noch over de gang van zaken, noch over het jaar van opheffing zijn gegevens bekend.

Bron: Sipke Lootsma, Een 'Weduwen-beurs in de Zaanstreek', in: Zaanlandsch Jaarboek, Koog 1932.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/weduwenbeurzen.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)