zeilpad

Voormalige naam van het noordelijk deel van de Gedempte Gracht na de Vinkedwarsstraat in Zaandam-west, in het verlengde van het Kuijperspadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKuijperspad

Zie: Kuiperspad
of Noorder Nieuwendijk.

Het Zeilpad of Seylpad werd ook Geldelozepad genoemd. Beide namen werden door elkaar gebruikt. Het woord zeil of seyl is een oude benaming voor sluis. Dr. Simon Hartplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHart, dr. Simon

Zaandam 24 maart 1911 - Amsterdam 27 september 1981

Zaans historicus en publicist. Hart heeft meer dan honderd publicaties op zijn naam, een groot deel daarvan betrof de economische geschiedenis van de Zaanstreek en Amsterdam. Zijn
vond een vermelding uit 1645 van de naam Seijlpat in het Rijksarchief in Haarlem.

Nadat tussen 1856-1858 de sloot tussen het Kuijperspad en het Zilverpadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZilverpad

Voormalige naam van het zuidelijk deel van de huidige Gedempte Gracht. Het Zilverpad werd ook Zuider Nieuwendijk genoemd. Beide namen werden door elkaar gebruikt.

Nadat tussen 1856 en 1858 de sloot tussen het Zilverpad en het Kuijperspad werd gedempt en de overtuinen verdwenen, werden beide paden samengevoegd en werd de naam voor de nieuw ontstane, brede straat Gedempte Gracht.
was gedempt, kwam ook in 1876 een einde aan de naam van dit reeds in de 15e eeuw aanwezige pad en werd de naam ook gewijzigd in Gedempte Gracht.

Het enige bekende Padgemeenschappen en -reglementenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPadgemeenschappen en -reglementen

In de Zaanstreek is in het verleden door de bewoners van vele paden een zogenoemde padgemeenschap gesticht met het oog op gezamenlijke belangen en plichten. Deze padgemeenschappen zijn er in vele gevallen toe overgegaan de gemaakte afspraken notarieel vast te leggen. Hiermee werden op een voor Holland unieke manier gedragsregels vastgelegd waaraan alle bewoners van het pad zich moesten houden. Vermoedelijk waren notariële bewonersovereenkomsten elders onbekend.…
stamt uit 1753, al is er al sprake van een reglement in 1674. Op 22 juni 1753 werd voor notaris Pieter Leur een padreglement opgemaakt voor de ingelanden en ygenaars mitsgaders opgesetene van 't Zijl of Geldeloose pat tot Westsaandam myn notaris bekent, dewelke verclaarden tot voorkominge van disordres en om te hebben een goede en geschikte reglement met malcanderen te hebben gemaakt het navolgende reglement en patsordre waarna een ieder ygenaar en ingeland op 't selve Zyl of geldeloose pat sig in 't toecomende stiptelyk sal hebben te gedragen.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/zeilpad.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/10/30 14:30
  • door ada