kluyver

Ondernemersgeslacht. De genealogie van de familie Kluyver is in 1946 vastgelegd door de arts P.N.J. Kluyver. Binnen de economische geschiedenis van de Zaanstreek is van belang dat Albert Jansz. Kluyver, geboren in Purmerend en koperslager in Amsterdam, zich in of omstreeks 1736 in Koog aan de Zaan vestigde.

Hij nam daar het bedrijf over van de overleden Lambert Corneliszoon de Koperslager. In 1762 kocht hij in Westzaandamplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWestzaandam

Vroegere naam voor het ten westen van de Zaan gelegen deel van Zaandam, dat deel uitmaakte van de Banne van Westzanen. Het dorp is, in tegenstelling tot Oostzaandam, nooit zelfstandig geweest - en dat terwijl het in de loop der geschiedenis in economisch opzicht en wat betreft het aantal inwoners belangrijker werd dan zijn 'overbuur`. De oorzaak van de aanvankelijke, tot 1811 in stand gebleven scheiding tussen West- en Oostzaandam was eenvoudigweg dat de dorpen in verschillende rec…
een metaalgieterij en passermakerij aan het Bootenmakerspad, om deze onderneming zeven jaar later over te doen aan zijn zoon Jan. Deze kocht in 1770 bovendien een bestaande metaalgieterij, staande 'achter het Rustenburg'.

Was deze Jan Kluyver dus koperslager en metaalgieter in Zaandam, zijn broer Jacobus zette het ouderlijk bedrijf voort. De beide broers waren betrokken bij de patriottischeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPatriotten

Groep veranderingsgezinden, die in de Zaanstreek grote aanhang kreeg onder het welgestelde deel van de burgerij in de jaren '80 van de 18e eeuw. De patriotten waren vertegenwoordigd in Burger-sociëteiten, waaruit later de Exercitiegenootschappen of genootschappen van de wapenhandel voortkwamen. De patriotten waren de tegenstrevers van de in de Zaanstreek minder op de voorgrond tredende
burgerwachten. Jan was kapitein van het in 1786 opgerichte gewapende Burgercorps in Westzaandam, Jacobus had dezelfde functie bij de iets oudere Burgerschutterij in Koog. Van genoemde Jan ging verder nog tot ver in de 19e eeuw het gerucht dat hij in de Franse tijdplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFranse tijd

De Franse tijd in Nederland duurde van 1795 tot 1813 en was een periode van grote veranderingen. Nederland werd bezet door Franse troepen onder leiding van Napoleon Bonaparte, wat leidde tot economische en politieke veranderingen. De Zaanstreek werd hard getroffen door de Franse bezetting, vooral door het Continentaal stelsel dat de handel en economie negatief beïnvloedde. Ondanks alle veranderingen bracht de Franse tijd ook nieuwe ideeën met zich mee, zoals wetten die gelijkheid vo…
een aanzienlijk kapitaal vergaarde met sluikhandel. Zo vermeldde Jacob Vis Pz. te Zaandijk in een persoonlijke notitie vlak voor zijn dood (1888): 'Famielje Kluyver, slechts de tak Albert Jacobsz. Kluyver, vermogend, is over. Van de achteruitgaande linie vertelde mijn oom Klaas Vis, dat die in de Franse tijd met sluiken verbazend veel geld moet hebben verdiend'.

Jan's Koogse broer Jacobus kwam in 1807 om het leven toen bij gladde weg en mist de koets waar hij in zat in de dijksloot terecht kwam. Zijn zoon, Albert Kluyver, wist bij dit ongeluk door het stukslaan van een ruit uit de koets te ontsnappen. Het was deze Albert die later deel ging uitmaken van de belangrijke verffirma Storm, Van Bentem en Kluyverplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigStorm van Bentem & Kluyver

In 1750 in Koog onder de naam Compagnie van Verfmaelders opgerichte verfindustrie, aanvankelijk gedreven door Pieter en Gerrit Storm en Jan van Bentem. Blijkens het assurantiecontract van de verf- en snuifmaalders uit 1739 waren zowel Storm als Van Bentem al eerder eigenaar van één of meer verfmolens. Volgens een
, een bedrijf dat in 1837 al met vijf of zes verfmolens werkte.

Tot de door Vis bedoelde familietak behoorde in de eerste helft van de 19e eeuw ook Pieter Kluyver Albertsz., gehuwd met Aaltje Arisdochter van Broek. Van Broek was een vooraanstaande Westzaanse en Westzaandamse notarisfamilie, die zich met succes in de houthandel had begeven. Tot op de dag van vandaag komt de naam Kluyver in de Zaanse houthandel voor. Vermeld kan nog worden dat de Koger oliefabrikant Pieter Kluyver van 1891 tot 1898 liberaal raadslid en tijdelijk wethouder van Koog aan de Zaan is geweest.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/kluyver.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/13 15:04
  • door jan