moddermolen

Het dichtslibben van waterwegen - met name Voorplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVoorzaan

Het deel van de Zaan tussen het Eiland, de Prins Hendrikkade en de sluis te Zaandam, met andere woorden: het deel van de Zaan vóór de Dam. In het verleden maakte ook het huidige Zijkanaal G. deel uit van de Voorzaan, die toen direct in verbinding stond met het IJ en nabij het Ooster- en Wester-
- en Achterzaanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAchterzaan

Het gedeelte van de Zaan, benoorden de sluizen in de Dam te Zaandam, zie voorts: Binnenzaan
- vormt voor de Zaanstreek een voortdurend probleem. Hoewel tegenwoordig de technische middelen voorhanden zijn om de vaarwegen op diepte te houden, is de toepassing ervan dermate kostbaar dat de verschillende overheden de verantwoordelijkheid voor het tijdig baggerenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBaggerwerken

In de jaren voor de Eerste Wereldoorlog was de Zaan ter hoogte van Zaandijk zo ondiep dat de modderbanken op een enkele plek zelfs boven water uitstaken. Over het jaar 1910 werd gemeld

'Op een warme zomerdag kon het gebeuren dat de mensen zich de ogen uitkeken toen daar midden in de Zaan op de modderbank twee jongens zich behaaglijk hadden geïnstalleerd en daar, als gold het de gewoonste zaak van de wereld, thee dronken.
zolang mogelijk proberen te ontlopen. Daarbij is de vraag van belang in welke mate de Zaan van nationale dan wel van overwegend regionale betekenis is, met andere woorden: uit welke middelen het baggeren dient te worden gefinancierd.

Ook in voorgaande eeuwen werd de scheepvaart steeds min of meer belemmerd door ondiepten en waren baggerwerken noodzakelijk, al hadden de schepen nog geen grote diepgang. Vooral de Voorzaan slibde geregeld dicht. Tot in de 18e eeuw werd veelvuldig met de beugel gebaggerd. Tot Oostplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOostzaandam

Voormalige naam van de bewoningsconcentratie ten oosten van de Zaan nabij de Dam, tot 1795 behorend tot de gemeente Oostzaan, tussen 1795 en 1811 min of meer een zelfstandige gemeente en sinds 1811 deel uitmakend van de stad Zaandam. Oostzaandam behoorde tot de
- en Westzaandamplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWestzaandam

Westzaandam, vroegere naam voor het ten westen van de Zaan gelegen deel van Zaandam, dat deel uitmaakte van de Banne van Westzanen. Het dorp is, in tegenstelling tot Oostzaandam, nooit zelfstandig geweest, en dat terwijl het in de loop der geschiedenis in economisch opzicht en wat betreft het aantal inwoners belangrijker werd dan zijn 'overbuur'. De oorzaak van de aanvankelijke, tot 1811 in stand gebleven scheiding tussen West- en Oostzaandam was eenvoudigweg dat de dorpen in versc…
in 1756 voor gezamenlijke rekening een door paarden aangedreven moddermolen kochten. Dit moet een van de eerste mechanische baggerwerktuigen zijn geweest.

De bagger werd zowel op het Kerkeland (bij de Hogendijkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHogendijk

Dijk in Zaandam, lopend van de Dam tot de Provincialeweg (N203).

Tot 1957 liep de Hogendijk tot het Dampad door. De Zaanse Dijken worden onderscheiden in hoge dijken en lage dijken. De hoge dijken werden aangelegd als zeedijken, de lage dijken langs het binnenwater van onder meer de Zaan. De Hogendijk is een deel van de vroegere
) gestort als (na droging) gebruikt ter verbreding van de bestaande dijken. In 1739 werden 500 schuiten met modder naar het Kerkeland gevaren. Maar door de hoge kosten werd het mechanisch baggeren in 1746 beëindigd. Sindsdien werd weer uitsluitend met de beugel gebaggerd, tot in de 20e eeuw machinale middelen ter beschikking kwamen.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/moddermolen.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)