Amsterdam, 3 oktober 1909 - Bergen NH, 16 juni 2001

Burgemeester Thomassen en koningin Juliana bij haar bezoek aan Zaandam in 1957. Bron Creative Commons Wikimedia.org

Willem (Wim) Thomassen, burgemeester van Zaandam van 1948 tot 1958, nadien burgemeester van Enschede en Rotterdam, lid Eerste en Tweede Kamer. Wim Thomassen werd opgeleid aan de MTS en vervolgens tot onderwijzer. In 1931 was hij vier maanden werkzaam aan de Kattegatschool te Zaandam. In Limburg functioneerde hij als voorzitter van de Arbeiders Jeugd Centraleplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigArbeiders Jeugd Centrale (AJC)

Zelfstandige jeugdbeweging, opgericht door de SDAP, met financiële steun van het NVV. Direct na de oprichting van de landelijke AJC, in maart 1918, werden er in de Zaanstreek afdelingen opgericht en werden leden van de Jeugd Centrale actief, aanvankelijk onder toezicht en met hulp van het NVV en de SDAP, en later meer en meer als zelfstandige jeugdbeweging. Er ontstonden twee Zaanse afdelingen. In het café van Klein te Assendelft werd de afdeling Noord opgericht,…
. In 1936 volgde benoeming tot bezoldigd bestuurder, secretaris en redacteur van de socialistische jongerenorganisatie.

De AJC werd in 1940 opgeheven, toen de bezetter greep op de vereniging trachtte te krijgen. Thomassen vond in 1936 werk in zijn woonplaats Velsen, later in IJmuiden, in 1943 dook hij onder. Hij raakte betrokken bij verzetskranten als medewerker van Vrij Nederland. Door vrijwillige indiensttreding kwam een einde aan dit werk. Hij werd reserve-majoor van de algemene dienst en kwam op 8 mei 1945 als militair commissaris voor Zaanstreek-Waterland in Zaandam aan. In augustus van datzelfde jaar werd hij secretaris van de Nederlandse Volks Beweging (NVB), die een sleutelrol speelde in de na-oorlogse politieke vernieuwing.

Voorts bereidde hij als secretaris mede de oprichting van de PvdA voor. Na de oprichting van deze partij in 1946 werd hij secretaris tot in 1948 en tot 1965 lid van het partijbestuur. Van 1946 tot in 1948 zetelde hij in de Tweede Kamer. In mei 1948 werd hij benoemd tot burgemeester van Zaandam. In de daaropvolgende jaren van de Koude Oorlog kreeg hij de naam een 'communistenhater' te zijn, vanwege zijn scherpe opstelling jegens de CPN. Onder zijn leiding vond de economische wederopbouw van Zaandam plaats. Zaandam had in deze jaren relatief weinig last van arbeidsonrust. Van 1949 tot 1958 was hij voorzitter van het gewest Noord-Holland Noord van de PvdA. Bij zijn afscheid van Zaandam werd hij tot ereburgerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEreburgers

Personen die op grond van bijzondere verdiensten door de verschillende Zaangemeenten werden onderscheiden met een erepenning en dientengevolge in het spraakgebruik 'ereburger' werden genoemd.

De in 1974 gevormde gemeente Zaanstad wijkt wat dit betreft af; deze gemeente maakt een duidelijk onderscheid tussen het toekennen van de erepenning en het ereburgerschap. Slechts vier personen
van die gemeente benoemd.

Thomassen werd in 1958 benoemd tot burgemeester van Enschede en van 1965 tot in 1974 burgemeester van Rotterdam. Van 1961 tot in 1971 was hij lid van de Eerste Kamer. Voorts was hij bestuurder van een aantal internationale organisaties. Hij ontving een aantal buitenlandse onderscheidingen en was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Groot-Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Burgemeester van Zaandam verloor zijn proefproces

In september 1949 kwam Thomassen in het nieuws doordat hij voor het Haarlems kantongerecht terecht stond omdat hij zich in juli 1949 aan het strand van Heemskerk, gekleed in zwembroek, te water had begeven om op die manier een proefproces uit te lokken over de beperkende maatregelen, die aan het strand van Heemskerk gelden.

Twee zaken waren de burgemeester ten laste gelegd, namelijk dat hij een zeebad had genomen op een gedeelte van het strand, dat daarvoor niet door B. en W. was aangewezen en dat hij zich zonder behoorlijke bovenkleding op het strandgedeelte had bevonden, dat niet door B. en W. als zonnebad was bestemd.

Hij was het daar niet mee eens door een vonnis van de Haarlemse kantonrechter in een soortgelijke zaak, waar in was bepaald dat iets, dat op het ene gedeelte van een strand niet als onzedelijk wordt beschouwd, dat ook niet op een ander stuk van het strand kan zijn. De ambtenaar van het O.M., mr. H. Lagerwaard, noemde dit verweer onjuist en meende, dat B. en W. het recht hebben om bepaalde gedeelten van het strand te reserveren en hij laakte de houding van de burgemeester, die moedwillig de politieverordening van een andere gemeente had overtreden en daardoor het gezag van de overheid had geschaad.

Hij eiste een dag voorwaardelijke hechtenis. De burgemeester, die zichzelf verdedigde, voerde aan, dat hij zowel voor als na de bekeuring besprekingen heeft gehad met zijn ambtgenoot van Heemskerk en dat hij slechts de bedoeling had gehad klaarheid in deze zaak te brengen in het belang van zijn gemeentenaren. De kantonrechter achtte de verordening echter verbindend en legde de verdachte f 6 boete subsidiair twee dagen hechtenis op.

In het Zaandamse Zuiderhoutplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZuiderhout

Bedrijventerrein met een omvang van 73 ha, eind jaren tachtig van de 20e eeuw aangelegd in Zaandam-West gelegen tussen de Thomassenhaven en de Provincialeweg N203, ten zuiden van het centrum van Zaandam. De zuidzijde grenst het aan het Noordzeekanaal, de westzijde wordt begrenst door het Schiethavenkanaal. Ten behoeve van de verdere ontwikkeling van het gebied wordt een noordelijke ontsluiting gerealiseerd. Bedrijven met een zwaardere milieucategorie zijn gevestigd aan de zuidwestzij…
is een haven naar hem vernoemd.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/thomassen.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)