Sneek, 24 januari 1880 - Purmerend, 19 oktober 1952

Egbertus Antoniezoon Veen, onderdirecteur van nv Koninklijke Verkade's Fabriekenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVerkade Fabrieken nv, Koninklijke

Vooraanstaand bedrijf in de levensmiddelenindustrie in Zaandam. Zie ook: Verkade, ondernemersgeslacht.

Verkade werd opgericht op 2 mei 1886 als Stoom Brood- en Beschuitfabriek 'De Ruyter', der firma Verkade & Comp Zaandam door E.G. Verkade, die toen reeds 51 jaar was. Hij zette het bedrijf op om zijn zonen een toekomstmogelijkheid te bieden. Eerder had hij een patent-oliefabriek aan de Oostzijde, die in 1875 door brand verloren ging. Daarna hield hij zich tie…
, bestuurder van vele Zaanse organisaties en publicist. Egbert Veen trad, na een opleiding aan de openbare handelsschool en enkele betrekkingen, in dienst als correspondent bij nv Bakkerij de Ruijter van de firma Verkade & Comp. in 1905. Hier werkte hij zich op tot procuratiehouder en tenslotte onderdirecteur in 1936.

Hij vervulde tientallen bestuursfuncties, zoals secretaris, voorzitter en hoofdbestuurslid van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handelplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMaatschappij voor Nijverheid en Handel, Nederlandsche -

In 1777 als economische tak van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen opgerichte vereniging. Met als doel de vervallen nijverheid te stimuleren. In de Zaanstreek vanaf het moment van oprichting met departementen vertegenwoordigd.
, voorzitter van 'De Zaansche Molenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaansche Molen, Vereniging De

Vereniging van molenliefhebbers, die zich ten doel stelt molens en met molens samenhangende attributen te bewaren en zo mogelijk aan het publiek ten toon te stellen, dan wel voor het publiek toegankelijk te maken. De Zaansche Molen behoort tot de grotere verenigingen in de streek (2750 leden in 1992) en is eigenaar van het
', voorzitter van de Nutsspaarbankplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNutsspaarbanken

Zie: Maatschappij tot Nut van `t Algemeen.
in Zaandam, diaken en voorzitter van de kerkenraad van de doopsgezinde gemeenteplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDoopsgezinden (Doopsgezinde gemeenten)

Protestants kerkgenootschap, broederschap, van grote betekenis in de Zaanse geschiedenis, zowel doordat de ondernemersstand sinds de 17e eeuw overwegend doopsgezind was als door het feit dat de leefgewoonten der doopsgezinden een stempel drukten op de streekmentaliteit.
in West-Zaandam.

Hij was voorts betrokken bij de uitgave van het grote fotoboek 'De Zaansche Handel en Industrie' in 1911, waarvoor hij de tekst schreef. Zijn publicaties gingen vooral over politiek en economisch terrein. Hij schreef daarnaast ook een boekje over de Watersnoodplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWatersnood

Door overstroming veroorzaakte noodtoestand. Ook nadat de Zaanstreek sinds de 13e eeuw beschermd was door een dijkenstelsel dat in toenemende mate veiligheid bood, is het gebied in de loop van de volgende eeuwen door een reeks overstromingen getroffen. De oorzaak daarvan was vooral gelegen in het feit dat het Flevomeer of Almere aan het einde van de 12e eeuw zó sterk was uitgebreid dat het in open verbinding met de Noordzee kwam. Dit had ernstige gevolgen voor onder meer het Noorderk…
van 1916.

Bij zijn afscheid van Verkade werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/veen1.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)