cleveringa_oncko

Appingedam 10 juni 1868 - Amsterdam 15 juli 1931

Oncko Egberdinus Cleveringa, getrouwd met Jacoba Anna Boerema op 23 augustus 1895 te Delfzijl, burgemeester van Koog aan de Zaan van 1898 tot 1908, kreeg zijn opleiding op de secretarie te Slooten. Hij begon zijn ambtelijke loopbaan in 1894 als ambtenaar ter secretarie te Koog aan de Zaan, een jaar later gevolgd door een benoeming als gemeentesecretaris en in 1896 die tot gemeenteontvanger, welke functies door hem werden vervuld tot 1898. Op 2 november 1898 werd hij benoemd tot burgemeester van Koog aan de Zaan.

Ruim tien jaar lang vervulde hij het ambt van burgemeester. Cleveringa stond bekend als minzaam in de omgang met anderen. Met het openbare leven bemoeide hij zich niet veel; hij was enkele jaren kerkvoogd en daarna diaken van de Nederlands Hervormde Gemeente. Er werd wel eens beweerd dat Cleveringa niet iemand van veel initiatief was doch daartegenover mocht men niet vergeten, dat zijn streven er op gericht was om twist en tweedracht in de gemeente te voorkomen. Cleveringa was geen drijver, geen partijman, bemoeide zich weinig of niet met zaken die buiten zijn werkkring lagen.

In 1905 werd een nieuw raadhuis in gebruik genomen. Burgemeester Cleveringa wijdde een bijzonder woord van dank aan de nagedachtenis van Hendrik Sweepe jr, die in zijn testament, zijn woonhuis met de grond, benevens een aardig kapitaaltje aan de gemeente vermaakte, met de bestemming daarvoor een beter gemeentehuis tot stand te brengen. Hoewel deze weldadige ingezetene, ter wiens eer in de vestibule van het nieuwe gebouw een gedenksteen is ingemetseld, reeds in 1892 overleed, kon pas in 1906 aan het plan uitvoering worden gegeven. De erflater had bepaald dat diens huishoudster, mej. Jansje Scholten, tot aan haar dood het huis zou bewonen.

Ook wijdde de burgemeester een hartelijk woord van waardering aan de nagedachtenis van het raadslid Mijndert Honig, die aan de totstandkoming heeft meegewerkt, doch de voltooiing niet heeft mogen zien. Aan het eind van zijn toespraak werd op voorstel van de burgemeester besloten een telegram van hulde te zenden aan H. M. de Koningin Wilhelmina.

Het gebouw, waarvoor de plannen ontworpen zijn door de architecten Van Rossem en Vuijk te Amsterdam en dat gebouwd werd door aannemer F. Huisman te Koog aan de Zaan, is in moderne stijl opgetrokken, doch deed in sommige opzichten aan de Oud-Hollandse bouwtrant denken. Het geheel maakte een vriendelijke indruk en zag er keurig uit. Ook aan de meubilering was volle aandacht gewijd. Bijzonder mooi waren de Raadzaal, waarvan de schouw versierd met de wapens van staat, provincie en gemeente, de trouwzaal en de Burgemeesterskamer. De gemeente zou binnen korte tijd ook nog in het bezit komen van een nieuw weeshuis voor de Doopsgezinde gemeente, waarvoor door dezelfde ingezetene, wijlen Hendrik Sweepe Jr., een kapitaal is nagelaten, groot f 60,000.

Cleveringa kwam 16 december 1908 in gelijke functie naar Weesp. Bij zijn twaalf-en-halfjarig jubileum als burgemeester, in 1921, ontving hij tal van hartelijke sympathiebetuigingen uit alle kringen van de Weesper burgerij.

Om gezondheidsredenen moest hij tegen het einde van 1926 zijn ontslag nemen. Jarenlang was Oncko Cleveringa regent van het Gereformeerd Burger-Weeshuis, voorzitter van de Ver. Openbare Leeszaal en bestuurslid van de Nutsspaarbank te Weesp.

  • cleveringa_oncko.txt
  • Laatst gewijzigd: 2018/04/08 12:17
  • door zaanlander