eiland

Benaming voor het twaalf hectare grote eiland in de Zaan dat in 1884 ontstond door doorgraving van het Kattegatplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKattegat, het

Tegenwoordige straat in Zaandam-oost, dwarsstraat van de Zuiddijk richting de Zaan. Zowel in Zaandam als in Loosdrecht heeft men ooit een water die naam gegeven omdat iemand met de bijnaam Kat of de Kat het gegraven had of er langs woonde. Dergelijke soort naamspelingen worden over het algemeen alleen gevormd met de blik schuin gericht naar de aardrijkskundige namen of naamtypen die aan iedereen bekend zijn. In dat geval vormt de
, ook wel het Eiland van William Pont, het Pont-eiland en Eiland in de Voorzaan genoemd. Het Eiland ontstond in het kader van de aansluiting van de Zaan op het Noordzeekanaalplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNoordzeekanaal

Kanaal dat Amsterdam sinds 1876 met de Noordzee verbindt. Daartoe werd de duinenkust doorgraven bij Velsen en het vervolgens ontstane IJmuiden. Een sluizencomplex en twee zich ruim 1500 meter in zee uitstrekkende pieren werden tevens aangelegd. Het kanaal, grotendeels met de hand gegraven waar 'Holland op z'n smalst' is, vormt een ruim 26,5 km lange verbinding tussen Noordzee en IJsselmeer en is van grote betekenis, niet alleen voor Amsterdam als havenstad, maar ook voor de Zaans…
. Van het kanaal werd, naar de Voorzaan toe, Zijkanaal Gplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZijkanalen

Zijkanalen van het Noordzeekanaal, die de Zaanstreek op verschillende plaatsen met dat water verbinden.

Voor de Zaanstreek van belang zijn:

* Zijkanaal D naar Nauerna, * Zijkanaal E naar de Westzaner Overtoom, * Zijkanaal G naar de Voorzaan, * Zijkanaal H naar het Barndegat en *
gegraven. De Voorzaan liep tot dan in een wijde bocht westelijk van het Kattegat; dit traject werd verkort door het graven van een waterweg, de huidige Voorzaan, door het Kattegat. Het Wester-Kattegat kwam daardoor los van Oostzaandam te liggen, werd dus inderdaad een eiland.

Het Zaanwater ten westen van het eiland werd als haven ingericht. Op het Eiland verrezen grote houtloodsen en enige woningen, terwijl aan de zuidkant een openlucht-zwembad werd aangelegd. De enige straat op het Eiland vóór 1990, de Badhuisweg, werd hiernaar vernoemd.

Het contact tussen het Eiland en het vasteland werd onderhouden door twee pontjes, die vertrokken van de Prins Hendrikkade. Na de Tweede Wereldoorlog werd in 1954 de William Pont-brug vanaf de Hogendijkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHogendijk

Dijk in Zaandam, lopend van de Dam tot de Provincialeweg (N203).

Tot 1957 liep de Hogendijk tot het Dampad door. De Zaanse Dijken worden onderscheiden in hoge dijken en lage dijken. De hoge dijken werden aangelegd als zeedijken, de lage dijken langs het binnenwater van onder meer de Zaan. De Hogendijk is een deel van de vroegere
aangelegd. In 1964 werd op de noordkant een groot kantoorpand neergezet voor William Pontplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPont-Meijer bv

Houthandel te Zaandam, bij Zaankanters beter bekend als NV Houthandel v/h William Pont, van welk bedrijf Pont-Meijer de voortzetting is. De in 1806 geboren William Pont richtte samen met Jacob Boot in 1828 te Edam de firma Jacob Boot & Comp. op. De 22-jarige Pont bracht een van zijn grootvader verkregen erfenis in. Zijn invloed in de kleine onderneming groeide geleidelijk, getuige enkele naamswijzigingen: van Jacob Boot & Comp, naar Firma Boot en Pont, vervolgens Pont & Boot en t…
, de houthandel die zich in 1875 op het Eiland had gevestigd. Rond 1990 ontstonden plannen om het Eiland als woongebied in te richten, gesproken werd over een lagune-achtige omgeving en zelfs over een Zaans Venetië, de Zaandammer haven werd tot een baai omgedoopt.

De regionale pers uitte er zijn bezorgdheid over dat het Eiland in de toekomst vrijwel uitsluitend door rijken (70%) bewoond zou kunnen worden. Met de houthandels PontMeijer en Gras werd mede in verband met de aanleg van de Dr. J.M. den Uyl-brugplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigUylbrug, dr. J.M. den

Brug over de Voorzaan te Zaandam, voor verkeer opengesteld in december 1990. In 1984 nam de gemeenteraad van Zaanstad het principebesluit tot de bouw van de Voorzaanbrug. Voordelen van deze brug waren onder meer een veel snellere aansluiting van Zaandam-West (inclusief de nieuwe bedrijventerreinen ten westen van de spoorlijn) op de Coentunnelweg en een verkeersontlasting van het Zaandamse Centrum.
, een bedrijfsverplaatsing naar het Zuiderhoutplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZuiderhout

Bedrijventerrein met een omvang van 73 ha, eind jaren tachtig van de 20e eeuw aangelegd in Zaandam-West gelegen tussen de Thomassenhaven en de Provincialeweg N203, ten zuiden van het centrum van Zaandam. De zuidzijde grenst het aan het Noordzeekanaal, de westzijde wordt begrenst door het Schiethavenkanaal. Ten behoeve van de verdere ontwikkeling van het gebied wordt een noordelijke ontsluiting gerealiseerd. Bedrijven met een zwaardere milieucategorie zijn gevestigd aan de zuidwestzij…
te Zaandam overeengekomen. In 1991 zou worden begonnen met het bouwrijp maken van het Eiland; onverwacht zware bodemvervuiling zouden deze plannen nog vertragen.

Een publieke-private samenwerking werd in de negentiger jaren gesloten tussen de gemeente Zaanstad, Volker Stevin Ontwikkelingsmaatschappij en het Bouwfonds Woningbouw voor de bouw van een nieuwe wijk van 527 woningen op het eiland in de Zaan. Een plan dat paste binnen het gemeentelijke Zaanoeverproject, waarbij oevers worden ontwikkeld voor wonen en recreatie.

De Haarlemse Landschapsarchitect Alle Hosper werd als supervisor van de bouw aangesteld. Als architecten werden de Nederlanders Rudy Uyttenhaak, Groosman Partners, Roelf Steenhuis en het Engelse bureau Maccreanor + Lavington aangezocht. Onder het motto Een Aparte Status in Zaandam vergeleek de gemeente het eiland met Ile de la Cité in Parijs en de eilanden in de Moldau bij Praag.

Het stedebouwkundig plan van Hosper, naar zijn zeggen op Finland geïnspireerd, voorziet in verschillende woonmilieus rond een groene, wigvormige ruimte. Bij de opening naar de stad zijn een langwerpig gebouw en een plein geprojecteerd, waarlangs het verkeer vanaf de nieuwe dam het eiland kan bereiken. Het bestaande kantoorgebouw aan de noordpunt blijft staan; daarnaast worden horeca en een bedrijfsruimte, mogelijk met een kinderdagverblijf, in de bebouwing opgenomen.

Ten noorden van het eiland wordt een jachthaven gerealiseerd rondom de William Pont-brug, die uitsluitend voor voetgangers en fietsers toegankelijk is. Voor gemotoriseerd verkeer wordt een dam aangelegd. Van de 527 woningen worden er 154 gebouwd in de sociale huursector. 373 koopwoningen zullen tussen de twee en de vijf ton gaan kosten.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/eiland.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)