ijpolders

De zeven polders, met een gezamenlijke oppervlakte van 5800 hectare, die ontstonden tengevolge van de drooglegging van het IJplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigIJ, het

Thans een breed water binnen de stad Amsterdam, met daarmee verbonden een aantal deels gegraven havens, aan de oostkant begrensd door een afdamming met de Oranjesluizen ter hoogte van Schellingwoude, aan de westkant overgaande in het Noordzeekanaal.

Het IJ stond vóór de afdamming tussen 1865 en 1872 in open verbinding met de Zuiderzee en strekte zich uit van Durgerdam tot aan de duinen. Bij Beverwijk was het nog door een strook van slechts 8 km van de Noordzee gescheiden; men sprak te…
. Tengevolge van het graven van het Noordzeekanaalplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNoordzeekanaal

Kanaal dat Amsterdam sinds 1876 met de Noordzee verbindt. Daartoe werd de duinenkust doorgraven bij Velsen en het vervolgens ontstane IJmuiden. Een sluizencomplex en twee zich ruim 1500 meter in zee uitstrekkende pieren werden tevens aangelegd. Het kanaal, grotendeels met de hand gegraven waar 'Holland op z'n smalst' is, vormt een ruim 26,5 km lange verbinding tussen Noordzee en IJsselmeer en is van grote betekenis, niet alleen voor Amsterdam als havenstad, maar ook voor de Zaans…
zijn deze polders zowel ten noorden als ten zuiden van deze vaarweg gelegen. Tot de Zaanstreek behoren:

 • Polder De Buitenlandenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPolder De Buitenlanden

  Polder onder Assendelft en Beverwijk. Polder De Buitenlanden is in 1912 verenigd met De Kaagpolder. Met ingang van 1 januari 1951 werden de Polder De Buitenlanden en de Zuid-Wijkermeerpolder verenigd tot een nieuw waterschap met de naam Wijkermeerpolder. Per 1 januari 1979 werd het afzonderlijke Waterschap Wijkermeerpolder opgeheven en werd dit onderdeel van het Waterschap Het Lange Rond. 36 andere waterschappen tussen de Zaan, het Noordzeekanaal en de Hondsbossche Zeewer…
  bij Assendelft, ruim 330 ha,
 • De Zuid-Wijkermeerpolderplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWijkermeer

  Voormalig meer, de noordwestelijke uitloper van het IJ, tussen Assendelft, Beverwijk, Velsen, Santpoort en Spaarndam.

  Over de ontstaansgeschiedenis van het meer is weinig bekend. Mogelijk was het meer aanvankelijk een diepe kom, die door verschillende doorbraken met het IJ in contact kwam. Vanaf ongeveer 1100 tot 1357 vormde het meer een serieuze bedreiging voor het land benoorden het IJ; het stond via het IJ in direct contact met de Zuiderzee en via het Kromme IJ met de Schermer e…
  eveneens bij Assendelft, ruim 415 ha,
 • De Verenigde Nauernasche Polderplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNauernasche Polder

  Polder tussen Nauerna, Zijkanaal D, het Noordzeekanaal en Veerpont Buitenhuizen. De polder is drooggemaakt tijdens de aanleg van het Noordzeekanaal (1873-1876) en heeft lange tijd een agrarische functie gehad. In 1984 kreeg hij een andere bestemming, namelijk voor de stort van grove
  ,
 • De Westzaner Poldersplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWestzaner Polder

  IJ -polder tussen Zijkanaal D en E (Nauema en Overtoom). De Westzaner Polder is ontstaan tussen de jaren 1861 en 1876, de jaren waarin het lJ drooggelegd is, de lJ-polders aangelegd en het Noordzeekanaal gegraven. Sinds de drooglegging heeft de polder een agrarische functre.
  ,
 • De Zaandammer poldersplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaandammer Polder

  IJ polder in Zaandam, tussen de Zaandammer Hem en Zijkanaal E. Het oostelijk deel kreeg in 1988 een nieuwe naam: Westerspoor Zuid.

  De Zaandammer Polder ontstond door drooglegging van het IJ in de jaren 1861-1876. In 1911 werd een deel van de polder als Nieuwe Zeehaven ingericht, maar in 1988 werd deze weer ten dele gedempt, om bedrijfsverplaatsing van de houthandels PontMeijer en Gras van het Eiland in de Voorzaan mogelijk te maken. De Zaandammer polder werd in het laatste ja…
  ,
 • een Waterschapplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWaterschappen

  Zie: Hoogheemraadschappen, Het Lange Rond, De Waterlanden en Waterstaat.
  , dat in drie delen is gescheiden door de Zijkanalenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZijkanalen

  Zijkanalen van het Noordzeekanaal, die de Zaanstreek op verschillende plaatsen met dat water verbinden.

  Voor de Zaanstreek van belang zijn:

  * Zijkanaal D naar Nauerna, * Zijkanaal E naar de Westzaner Overtoom, * Zijkanaal G naar de Voorzaan, * Zijkanaal H naar het Barndegat en *
  D en E van het Noordzeekanaal, samen ruim 519 hectare.

De polders ten zuiden van het Noordzeekanaal bevinden zich voor een deel op het gebied van het vroegere IJ dat eerder tot de Zaanstreek werd gerekend. Dit betreft het huidige Recreatiegebied Spaarnwoude, de Houtrakpolder bij Haarlemmerliede en Spaarnwoude, een deel van het havengebied van Amsterdam en Tuindorp Oostzaan. Ook de voormalige eilanden Den Hoorn en Ruigoordplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRuigoord

Voormalig eiland in het IJ behorend tot het grondgebied van de banne van Westzanen. Het eiland lag ter hoogte van de Westzaner Overtoom, maar werd na de inpoldering van de IJ-polders (1861-1873) een deel van de huidige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Het voormalige eiland is nog steeds een verhoogd deel van de Houtrakpolder en wordt nog als zodanig aangeduid.
lagen op Zaans gebied. In de Zaanstreek kregen de lJpolders een agrarische bestemming. Hierdoor wordt er in de streek aan akkerbouw gedaan, vooral uien-, aardappelen- en suikerbietenteelt.

Een deel van de polder Nauerna is in de jaren '80 door de provincie Noord-Holland aangewezen als vuilstortplaatsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVuilstort

Zie: Milieubeheer bij welk trefwoord de ontwikkeling van de reinigingsdienst, de afvalverbrandings-installatie AVI enzovoort zijn behandeld. Hierbij werd niet aangegeven dat op vele plaatsen in de Zaanstreek in het verleden afval is gestort, tengevolge waarvan inmiddels min of meer ernstige bodemverontreinigingen zijn geconstateerd. Stort van huisafval had door de gemeenten sinds omstreeks 1890 plaats op belten; voor en na die tijd werden ook sloten met huisvuil, toen nog voornamelijk…
. In 1988 kreeg de Zaandammerpolder de bestemming van industriegebied onder de naam Bedrijvengebied Westerspoor Zuid; het zuidoostelijk deel kreeg de naam Zuiderhout.

Zie ook: Landschap 10plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLandschap

Een landschap is het totaalbeeld van aan het aardoppervlak waarneembare verschijnselen, dat zich als een zelfstandig geheel onderscheidt.

In veel publicaties wordt, afhankelijk van de specialisatie van de auteur, slechts een beperkt aantal van deze verschijnselen behandeld, zoals reliëf, begroeiing, bebouwing, enzovoort. De kenmerken van het landschap zijn onder meer het gevolg van aan en boven het aardoppervlak opgetreden en (nog) optredende natuurlijke processen, daarnaast werden …
en Natuur in de Zaanstreek 5.3.6plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNatuur in de Zaanstreek

Natuur is het totaal der levende organismen, inclusief hun onderlinge relaties. De betrekkingen van organismen (micro-organismen, planten, dieren en mensen) met hun omgeving vormen het studieterrein van de ecologie. In dit artikel wordt vanuit ecologisch standpunt een zo overzichtelijk mogelijke beschrijving gegeven van de natuur in de Zaanstreek. Zie ook:
.

 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/ijpolders.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
 • (Externe bewerking)