Waterschapplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWaterschappen

Zie: Hoogheemraadschappen, Het Lange Rond, De Waterlanden en Waterstaat.
(1977-2003), waarvan de Zaanstreek ten westen van de Zaan deel uitmaakt. Het waterschap zorgt voor de waterkering en -huishouding, alsmede voor vaar- en landwegen. Het Lange Rond kwam op l januari 1977 tot stand. Een groot aantal polders, van de Hondsbossche Zeewering tot aan het Noordzeekanaalplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNoordzeekanaal

Kanaal dat Amsterdam sinds 1876 met de Noordzee verbindt. Daartoe werd de duinenkust doorgraven bij Velsen en het vervolgens ontstane IJmuiden. Een sluizencomplex en twee zich ruim 1500 meter in zee uitstrekkende pieren werden tevens aangelegd. Het kanaal, grotendeels met de hand gegraven waar 'Holland op z'n smalst' is, vormt een ruim 26,5 km lange verbinding tussen Noordzee en IJsselmeer en is van grote betekenis, niet alleen voor Amsterdam als havenstad, maar ook voor de Zaans…
, werd gecentraliseerd; het bestuur van het grote nieuwe waterschap werd gevestigd te Alkmaar. De totale oppervlakte van het waterschap bedraagt ruim 31.000 hectare, daarvan ligt 6558 hectare in de Zaanstreek. Het Zaanse gebied in het waterschap bestaat uit:

 • de Krommenieër Woudpolderplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWoudpolder, Krommenieër

  Zie: Polder Het Woud
  (888 hectare),
 • de Polder Assendelft (2796 ha.),
 • de Polder Westzaanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigReef, De

  Wat betreft De Reef te Westzaan nog het volgende:

  dr. M.A. Verkade veronderstelt dat de ontginning van het hoogveengebied in de late middeleeuwen begon vanuit 'Westzaan aan den regel', met als eerste fase het graven van De Reef. Zij ziet deze ontginning dus als te zijn verlopen van West naar Oost. Dr. J.K. de Cock is in zijn proefschrift 'Bijdrage tot de historische geografie van Kennemerland in de Middeleeuwen op fysisch-geografische grondslag' (1965) echter van heel ander…
  (2351 ha.),
 • de Karnemelksepolderplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKarnemelksepolder

  Kleine polder (42,5 hectare), waarin Westknollendam is gelegen.

  De polder die wordt begrensd door de Nauernase Vaart, de Tochtsloot, de Zaan en de Noorddijk in Wormerveer, had nooit een eigen bemaling. Het tijdstip van omdijking is niet bekend. De polder werd aan het begin van de 18e eeuw voor het eerst op een kaart van de weduwe Nicolaas Visscher als 'Carmelk-polder' vermeld. Hij wordt doorsneden door de provinciale weg uit Wormerveer, langs Markenbinnen in de richting Alkma…
  (47 ha.) en
 • de IJ-poldersplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigIJpolders

  De zeven polders, met een gezamenlijke oppervlakte van 5800 hectare, die ontstonden tengevolge van de drooglegging van het IJ. Tengevolge van het graven van het Noordzeekanaal zijn deze polders zowel ten noorden als ten zuiden van deze vaarweg gelegen. Tot de Zaanstreek behoren:
  :
  de Nauernasche Polderplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNauernasche Polder

  Polder tussen Nauerna, Zijkanaal D, het Noordzeekanaal en Veerpont Buitenhuizen. De polder is drooggemaakt tijdens de aanleg van het Noordzeekanaal (1873-1876) en heeft lange tijd een agrarische functie gehad. In 1984 kreeg hij een andere bestemming, namelijk voor de stort van grove
  (102 ha.),
  de Westzaner Polderplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWestzaner Polder

  IJ -polder tussen Zijkanaal D en E (Nauema en Overtoom). De Westzaner Polder is ontstaan tussen de jaren 1861 en 1876, de jaren waarin het lJ drooggelegd is, de lJ-polders aangelegd en het Noordzeekanaal gegraven. Sinds de drooglegging heeft de polder een agrarische functre.
  (187 ha.)
  de Zaandammer Polderplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaandammer Polder

  IJ polder in Zaandam, tussen de Zaandammer Hem en Zijkanaal E. Het oostelijk deel kreeg in 1988 een nieuwe naam: Westerspoor Zuid.

  De Zaandammer Polder ontstond door drooglegging van het IJ in de jaren 1861-1876. In 1911 werd een deel van de polder als Nieuwe Zeehaven ingericht, maar in 1988 werd deze weer ten dele gedempt, om bedrijfsverplaatsing van de houthandels PontMeijer en Gras van het Eiland in de Voorzaan mogelijk te maken. De Zaandammer polder werd in het laatste ja…
  (187 ha.).

Bijvoorbeeld ook de Schermer (met 4811 ha. de grootste polder) en de Eilandspolder (1751 ha.) horen tot het Lange Rond.

Om het polderpeil te beheersen beschikt het Lange Rond in de Zaanstreek over 18 gemalen, waaronder

 • Westzaner Overtoom,
 • Pieter Engel aan de Nauernasche Vaartplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNauernasche Vaart

  Kanaal met een lengte van 8,5 kilometer tussen de Tochtsloot bij Westknollendam en Zijkanaal D van het Noordzeekanaal bij Nauerna.

  Het kanaal is in 1633 aangelegd. Daarbij is de loop van het doodlopende water 't Twiske gebruikt. Het werd aangelegd om voldoende afwateringsmogelijkheden voor de Schermerboezem te verkrijgen, toen de Schermer werd ingepolderd. Men koos de gemakkelijkste oplossing door gebruik te maken van het al aanwezige Twiske en van de eveneens aanwezige Naue…
  ,
 • Het Leven Zaandijk,
 • De Landbouw bij Nauerna en
 • De Soeteboom Zaandam, Hogendijk, alleen nog voor doorspoelen in gebruik

Het Lange Rond is een kwantitatief waterschap, dat wil zeggen dat het zich uitsluitend bezig houdt met de waterhoeveelheid, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Uitwaterende Sluizenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigUitwaterende Sluizen

Zie: Hoogheemraadschappen en Waterstaat.
, dat ook de waterkwaliteit controleert.

Verhaal: Groene Long of Lange Rond?

 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/lange.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/13 15:50
 • door jan