kelder

Dit is een oude revisie van het document!


Zaandijk 20 juli 1879 - Zaandam 16 april 1957

Luwe Kelder, zoon van Antje Muusse en Simon Kelder, getrouwd op 17 november 1904 met Engeltje Kaper, Wethouder van Zaandam voor de SDAPplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSDAP

Sociaal Democratische Arbeiders Partij, 1894 - 1947

Na het Groninger congres van 1893 verlegde de hoofdstroom van het democratisch socialisme in Nederland zich naar een nieuw opgerichte partij: de door onder meer Pieter Jelles Troelstra (1860-1930) in 1894 opgerichte Sociaal Democratische Arbeiders Partij, SDAP. De Socialistenbond ging in 1899 in deze partij op. In de Zaanstreek heeft, meer en langer dan elders, het idealistische, opstandige en anarchistische karakter van het vroege SDB s…
van 1937 tot 1941. Na de openbare lagere school te hebben bezocht, werd hij tewerkgesteld in het bouwbedrijf. Reeds als jongen van veertien jaar nam Kelder actief deel aan de propaganda voor de toenmalige Socialistenbond. De eerste stakingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigStaking

Het tijdelijk neerleggen van het werk als protest of om zekere eisen af te dwingen, met name op het gebied van lonen of arbeidsvoorwaarden. In de industriële Zaanstreek is meer gestaakt dan in meer landelijke gebieden. De stakingen hadden met name plaats in de Zaanse gemeenten waar de industrie sterk vertegenwoordigd was; in Oostzaan, Wormer, Jisp, Westzaan en Assendelft waren nooit omvangrijke stakingen. De meeste en grootste stakingen hadden in Zaandam en Wormerveer plaats. Niet alle…
, die hij meemaakte, was in het najaar van 1899 bij de rijstpellerijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPellerij

Naam van zowel bedrijfstak als de inrichting waarin dit bedrijf wordt uitgeoefend; het ontdoen van het kroonkafje, meestal dop (pel) genoemd, en de vruchtwand en zaadhuid van onder andere granen, zonder de korrel te breken. In de Zaanstreek is in vroeger eeuwen gerst gepeld, met gort als product. Gerst is niet eenvoudig te pellen, aangezien de dop is vergroeid met de korrel. Vanaf het midden van de 19e eeuw werd rijstpellerij belangrijk. De pellerij had een grote omvang in de Zaanstree…
„De Unie“ te Wormerveer, waar hij toen als arbeider werkzaam was.

Van Wormerveer vertrok Kelder in het begin van 1900 naar Rotterdam, waar hij als havenarbeider zijn brood verdiende. Als bestuurder van de havenorganisatie heeft hij in het jaar 1905 het bekende conflict tegen de elevators meegemaakt.

Lang is Kelder niet in Rotterdam gebleven. Na vier jaar zocht hij de Zaan weer op en heeft in Zaandam weer deel uitgemaakt van de bouwvakarbeidersorganisatieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVakverenigingen

Organisaties van werknemers, met het doel tot gezamenlijke positieverbetering te geraken. Andere namen voor vakvereniging zijn vakbeweging, arbeidersverenigingen, werknemersverenigingen en vakcentrales. De arbeidersbeweging is van grote invloed geweest op de politieke bewustwording.
. In die periode was hij een groot aantal jaren voorzitter van het Plaatselijk Arbeiders Secretariaatplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPlaatselijk Arbeids Secretariaat (PAS)

In 1897 de bundeling van toen al bestaande vakverenigingen tot één Zaanse organisatie. Initiatiefnemer van het PAS was Pieter Molenaar, die de Bootwerkersvereniging, de Zaanse afdeling van de Typografenbond en de afdeling Zaandam van de Algemeene Nederlandsche Rijkswerkliedenbond wist te verenigen, met het doel gezamenlijk betere arbeidsvoorwaarden te bereiken. In de jaren rond de eeuwwisseling zijn tal van Zaanse categorale vakbonden opgericht, zoals die …
, dat in die dagen nogal van zich liet horen. Had het P.A.S. aanvankelijk 200 leden, door propaganda onder leiding van Kelder werd het ledental tot 1400 opgevoerd. Echter liep de invloed van het P.A.S. later weer sterk terug.

In de oorlogsjaren heeft Kelder te IJmuiden gewoond en daar was hij bestuurder van de zeeliedenorganisatie. Toen in Zaandam ook een zetel werd gevestigd van de Federatie van Fabrieksarbeiders, keerde hij weer naar zijn oude stad terug om daar als gesalarieerd propagandist van de Federatie dienst te doen. Ook hier waren het de communistenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigCommunisme

Politieke stroming, met in de Zaanstreek lange tijd grote aanhang en belangrijke invloed.

Algemeen

Onder communisme wordt verstaan: een maatschappelijk stelsel waarin de productiemiddelen gemeenschappelijk eigendom zijn en waarin bij de verdeling der voortgebrachte goederen en diensten het beginsel wordt gevolgd dat elk lid van de gemeenschap daarover kan beschikken naar behoefte. Bij ontbreken van dit stelsel wordt onder communisme tevens verstaan: het streven naar die maatsch…
, die de onafhankelijke beweging voor hun ideeën trachtten te winnen en daar Kelder zich hiermede niet kon verenigen, legde hij in 1922 zijn functie als propagandist neer, om weer tot zijn oude beroep, dat van bouwvakarbeider, terug te keren.

In 1923 werd Kelder voor het eerst in de gemeenteraad van Zaandam gekozen als vertegenwoordiger van de socialistische partij. Toen deze opgeheven werd, ging Kelder over naar de SDAP, voor welke partij hij tot 1939 zitting heeft in de Zaandamse raad. Van zijn zestienjarig raadslidmaatschap vervulde Kelder in 1939 acht jaar het wethouderschap. Daarna ging zijn derde periode als wethouder Onderwijs van Zaandam in waarbij hij tot voorzitter van de Commissie voor de Geneeskundige Dienst werd benoemd. Als leden traden mevr. M. J. Everhard—Dik, Joh. Pieters, D. A. Flentropplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFlentrop, Dirk Andries

Zaandam, 1 mei 1910 - Santpoort, 30 november 2003

In 1940 nam Dirk Andries Flentrop het bedrijf Flentrop Orgelbouw van zijn vader Hendrik Wicher Flentrop over. In de jaren '40 maakte het bedrijf naam door de bouw van drie orgels met drie klavieren en pedaal volgens het mechanisch sleepladen systeem. Het bedrijf maakt zowel huisorgels, als orgels voor concertzalen en kerken. Een orgel met één register is het kleinste door Flentrop gebouwde orgel; het grootste orgel dat do…
, D. Metselaarplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMetselaar, Dirk

Zaandam 20 april 1909 - Zaandam 18 september 1975

Raadslid vanaf 1935 van de gemeente Zaandam en wethouder vanaf 1956 tot 1974.

Dirk Metselaar werd op twaalfjarige leeftijd lid van de Arbeiders Jeugd Centrale. Zes jaar later werd hij lid van de SDAP, en weer zes jaar later werd hij penningmeester van de afdeling Zaandam van deze partij. In september 1935 kwam hij, 26 jaar oud, in de gemeenteraad van Zaandam. Hij bleef daarin zitting houden tot de ontbinding van de raad door de…
en secretaris K. Sikmaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSikma, Kees

Hennaarderadeel, 6 november 1902 - Rolde, 2 november 1990

Kornelis (Kees) Sikma, gemeentesecretaris van Zaandam van 1951 tot 1967, kwam in 1929 naar Zaandam na een ambtelijke carrière in Drachten, waar hij adjunct-commies werd. Hij kreeg daar een aantal functies binnen de socialistische organisaties, zoals de
toe.

Met ingang van 1 mei 1941 werd de wethouders H.L. Halie (V.D.), J. F. M. J. Kamphuijs (R.K.) en Luwe Kelder door de inmiddels door de bezetter aangestelde burgemeester-regeringscommissaris, Van Ravenswaaijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRavenswaay, Cornelis van

Amsterdam 19 september 1897 – 's-Gravenhage 3 september 1955

Cornelis van Ravenswaay was van 1941 tot 1945 een nationaalsocialistisch politicus. De voormalig zakenman en gepensioneerde legerkapitein had zich niet uit politieke overtuiging bij de Nationaal-Socialistische Beweging NSB aangemeld, maar uit ambitie burgemeester te worden. In april 1941 werd hij benoemd tot burgemeester van Zaandam. Hij ontpopte zich als radicaal voorvechter van de Nieuwe Orde, van plan om o…
uit hun functie ontheven. Voor Luwe Kelder was ziekteverlof verleend. Al deze functies werden tijdelijk door NSB'er Van Ravenswaaij waargenomen.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/attic/kelder.1557954962.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/06 17:32
  • (Externe bewerking)