service_clubs

Sociëteit-achtige verenigingen, meestal samengebracht op basis van beroepsindelingen, met als doelstelling vaak min of meer prominent maatschappelijke dienstverlening. Voorbeelden van dergelijke organisaties zijn: Rotaryplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRotary

De Rotaryclub Zaandam is de oudste van de vier Zaanse Rotaryclubs. Deze werd in 1938 opgericht door J.A.E. Verkade, die in 1922 betrokken was geweest bij de oprichting van de eerste Rotaryclub in Nederland, te Amsterdam, nadat hij in de Verenigde Staten in aanraking was gekomen met de ideeën waarop deze clubs zijn gegrondvest. De Rotary is bedoeld om leidinggevenden uit het bedrijfsleven en anderen die een belangrijke maatschappelijke functie bekleden tot een open gedachtenwisseling te b…
, Lionsclub Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLionsclub Zaanstreek

Zaanse afdeling van de 'International Association of Lionsclubs', met als hoofdzetel Oak Brook, Illinois, USA. De Lionsclubs zijn ontstaan uit de zogenoemde 'frontierspirit' van de pioniers uit het westen van de Verenigde Staten. Uit een gevoel van saamhorigheid, hulpvaardigheid, gastvrijheid en interesse in de opbouw van een nieuwe samenleving vormden zich groepen mannen die zich bezighielden met problemen van 'good government' en 'citizenship'. Zij werden 'Lions of the We…
, Soroptimistclub Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSoroptimistclub Zaanstreek

Vrouwenvereniging, opgericht in 1956 te Zaandam. Het Soroptimisme stelt zich onder meer ten doel: het bevorderen van het op moreel hoogstaande wijze uitoefenen van beroep en functie; het bevorderen van daadwerkelijke erkenning van de rechten van de mens, in het bijzonder die van de vrouw; het levendig houden van de geest van hulpvaardigheid en van begrip voor de medemens, het bevorderen van goede intemationale verstandhoudingen.
, Odd-fellowsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOdd-Fellows,Orde der (Independent order of-)

Wereldorde met humanitaire doelstellingen op levensbeschouwelijke basis, met wereldwijd meer dan 1 miljoen leden, waarvan 300 in de Zaanstreek. De Nederlandse Odd Fellows hebben hun oorsprong in de Verenigde Staten in de zestiger jaren van de 19e eeuw. Sommige landgenoten waren in de Verenigde Staten tewerkgesteld en werden daar lid van de Odd Fellows. Eenmaal terug in Amsterdam misten zij de sfeer van de loge en schreven zij een brief waarin om toes…
, Junior Kamerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigJunior Kamer

Wereldomvattende 'leadership development'-organisatie van jonge mensen, die bereid zijn verantwoordelijkheid te aanvaarden zowel in het bedrijfsleven, in overheidsdienst of het vrije beroep alsmede ook buiten de werkkring. Doelstelling is: de leidinggevende kwaliteiten van de leden op een hoger niveau te brengen door persoonlijke training en het uitvoeren van maatschappelijke activiteiten. Het laatste wordt gerealiseerd in de vorm van projecten (regionaal, nationaal en intemationaa…
, Tafelrondeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTafelronde, de Nederlandsche

De Nederlandsche Tafelronde, organisatie van ruim 200 service-clubs, onderdeel van de internationale Round Table. In ons land is de eerste club in 1946 door H. Bruna opgericht in Utrecht; in 1948 volgde TR Zaanstreek nr. 12 in 1959 TR Zaanstreek nr. 72.

De clubs hebben maximaal 30 mannelijke leden in de leeftijd tot 40 jaar. Van elk beroep mogen niet meer dan twee vertegenwoordigers lid zijn van een club. Zoals ook bij andere service-clubs worden in regelmatige bi…
en dergelijke. Van al dergelijke clubs bestaan in de Zaanstreek een of meer vertegenwoordigingen.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/service_clubs.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/15 21:12
  • door jan