watering

Naam van twee vaarwegen, tussen Zaandam-Oost en Oostzaan en tussen Zaandam-West/Koog-Zaandijk en Westzaan. Deze laatste Watering loopt ook dwars door Noordwest-Wormerveer. Beide waterwegen lopen evenwijdig aan de Gouwplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGouw, De

Naam van verschillende vaarsloten in de Zaanse polders, die lopen in Noord-Zuidrichting, dus min of meer evenwijdig aan de Zaan. Er zijn twee gouwen in de Zaanstreek aanwezig. Ten westen van de Zaan loopt de Gouw tussen Zaandam en Westzaan, ten oosten van de Zaan loopt de Gouw dwars door de bebouwing van Oostzaandam, van de Zuidervaart ten westen van de wijken Poelenburg, Peldersveld, Hoornseveld, door Kogerveld, tot de Nagouw in het Kalf.
en min of meer evenwijdig aan de Zaanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaan

Belangrijkste waterloop in de Zaanstreek, waar het gebied zijn naam aan dankt. Naar de meest aangenomen theorie ontstaan als veenstroom, een natuurlijke afwateringsstroom voor de naastgelegen veengebieden, in de loop der eeuwen geëvolueerd tot afwateringskanaal en belangrijke scheepvaartweg voor een groot deel van Noord-Holland. Waterstaatkundig wordt als de Zaan beschouwd: de ruim 10 kilometer lange waterloop tussen de dorpen Oost- en Westknollendam in het noorden en de
. Verschillende stukken van de Watering in het Westzijderveldplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWestzijderveld

Historische naam voor het onbebouwde deel van de polder Westzaan, tussen de bebouwing van, in het westen Westzaan en in het oosten Zaandam, Koog, Zaandijk en Wormerveer. Door de aanleg van de woonwijken Houtveld, Houtwerf, Westerwatering, Westerkoog en Rooswijk, en het bedrijvengebied
dragen afzonderlijke namen, zoals de Kromme Watering bij Wormerveer, de Middel Watering, de Nieuwe Watering en de Zuider Watering in Zaandam.

Wateringen komen in geheel Noord-Holland voor. Het is niet bekend wanneer de Zaanse uitvoeringen ontstaan zijn. Het ontstaan moet gezien worden in het licht van de ontginning van het Zaanse slagenlandschapplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSlagenlandschap

Karakteristiek landschap voor de Zaanstreek. dat zich kenmerkt door lange, rechthoekige slagen land. met daartussen sloten en (haaks daarop) dwarssloten. Zie: Landschap 2., 3., 3.6. en Natuur in de Zaanstreek in de Zaanstreek 5.1., 5.2.
. Mogelijk is de Watering in het Westzijderveld niet in één keer ontstaan. Daarmee wordt de naam Nieuwe Watering, die van het IJplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigIJ, het

Thans een breed water binnen de stad Amsterdam, met daarmee verbonden een aantal deels gegraven havens, aan de oostkant begrensd door een afdamming met de Oranjesluizen ter hoogte van Schellingwoude, aan de westkant overgaande in het Noordzeekanaal.

Het IJ stond vóór de afdamming tussen 1865 en 1872 in open verbinding met de Zuiderzee en strekte zich uit van Durgerdam tot aan de duinen. Bij Beverwijk was het nog door een strook van slechts 8 km van de Noordzee gescheiden; men sprak te…
naar het Westzaner Weiverplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWeiver

Naam van verschillende buurten, meestal aan het einde van het dorp, dwars van de hoofdweg en de verbindingsweg vormende naar een naburig dorp. In de Zaanstreek vindt men een aantal Weivers:

* in Westzaan tussen de Kerkbuurt en de Middel,
liep, ook verklaard. Aan de IJ-kant moet men dan later tot ontginning zijn overgegaan dan te Wormerveer waar de Watering tot de Noorddijk doorloopt.

De oudste schriftelijke vermelding van de Westzaner Watering dateert uit 1479. De Oostzaner Watering liep tussen 't Kalfplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKalf, 't

Buurtschap, wijk van oostelijk Zaandam, in de jaren zeventig van de 20e eeuw aanzienlijk uitgebreid door nieuwbouw onder de naam Plan Kalf.

Tot de buurtschap 't Kalf werd vroeger ook Haaldersbroek gerekend, dat door een brug over de Braaksloot met 't Kalf verbonden is. Beide, dus zowel 't Kalf als Haaldersbroek, behoorden vanouds tot het Haler vierendeel van de
en het Barndegatplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBarndegat

Gekanaliseerde sloot op de grens van Zaandam en Oostzaan, uitkomend op Zijkanaal H., oorspronkelijk een meer. Hierna: de Barndegatdam, de Barndegatsluis en de Barndegatter Watermolens (later gemaal).

Het meer ontstond als braak in de Oostzaner Zeedijk; niet bekend is wanneer. Het lag tussen de Zaandamse Achtersluispolder en de Oostzaanse Buitendijk, en werd gedempt en deels gekanaliseerd tijdens het graven van het Noordzeekanaal en Zijkanaal H. De naam van het meer ging over op de …
en werd als waterweg onder meer gebruikt door de ventjagers die Wormers beschuitplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBeschuitvaart

Het vervoer per zeilschip van de Wormer en Jisper beschuit in de 17e en vroege 18e eeuw. Het transport geschiedde vooral naar Amsterdam, maar had ook plaats naar de oostelijke provincies en zelfs tot Hamburg, Zweden en Denemarken toe. Ook in deze verre bestemmingen werd de beschuit voor een deel en detail verkocht, dus uitgevent. De
naar de Amsterdamse markt brachten. De Weerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWeer, de

Waterweg te Zaandam-Oost, tussen en min of meer evenwijdig aan de Gouw en de Watering. De Weer is een afsplitsing van de Watering; ook de tegenwoordige straat langs het water heet de Weer. De naam Weer voor een sloot is uitzonderlijk: Weer is namelijk een in geheel Noord-Holland voorkomende aanduiding voor een weiland tussen twee sloten. Ook in de Zaanstreek kwam deze naam meermalen voor, soms vernoemd naar de eigenaar van het land.
is een afsplitsing van dit water. Enkele stukken land die aan beide waterwegen liggen hebben ook de naam Watering gedragen, al dan niet met voor- of achtervoegsel.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/watering.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)