westzijderveld

Historische naam voor het onbebouwde deel van de polder Westzaan, tussen de bebouwing van, in het westen Westzaan en in het oosten Zaandam, Koog, Zaandijk en Wormerveer. Door de aanleg van de woonwijken Houtveldplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoutveld

Korte tijd gebruikte en inmiddels weer verdwenen naam voor een deel van Westerspoor.
, Houtwerfplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoutwerf

Korte tijd gebruikte naam voor een gedeelte van het Houtveld Beide aanduidingen zijn inmiddels in onbruik geraakt, nu men de desbetreffende wijk van Zaandam officieel Westerspoor is gaan noemen.
, Westerwateringplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWesterwatering

Woonwijk in Zaandam, westelijk van de spoorlijn. De wijk werd in vijf fasen aangelegd tussen 1985 en 1991. In de wijk staan 2775 woningen (7185 inwoners per l januari 1991), een winkelcentrum, een bejaardentehuis (met 92 aanleunwoningen), een kinderboerderij (door een televisie-actie in enige dagen tot stand gekomen), scholengemeenschap De Nieuwe Vaart (inclusief de 'Volleyhal') en een complex van lagere scholen.
, Westerkoogplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWesterkoog

Woonwijk te Koog, eind jaren `70 aangelegd ten westen van de spoorlijn, naar de uitvoerende bouwmaatschappij dikwijls ten onrechte “Havezathe” genoemd. De aanleg van de wijk op die plaats was deels een gevolg van de inspanningen van de laatste burgemeester van Koog, R. van
en Rooswijkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRooswijk

Woonwijk te Zaandijk ten westen van de spoorlijn en ten noorden van de Guisweg.

Rooswijk is in twee fasen gebouwd: in de jaren '30 en in de tweede helft van de jaren '60/begin jaren '70. Rooswijk werd voor een groot deel gebouwd op de Zaandijkse vuilnisbelt, die daar vanaf het begin van de 20e eeuw was gesitueerd, in de jaren '80 was bodemsanering in de wijk noodzakelijk.
, en het bedrijvengebied Westerspoorplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWesterspoor

Bedrijvengebied te Zaandam, eind jaren '80-begin jaren '90 westelijk van de spoorlijn aangelegd, bestaande uit Westerspoor Noord (handel), Westerspoor Centrum (kantoren) en Westerspoor Zuid (bedrijvenpark).

In Westerspoor Centrum (10 ha.) staan onder meer het Stadskantoor van Zaanstad en het kantoor van
is het Westzijderveld aanmerkelijk kleiner dan in het verleden.

Door de aanleg van de A8 werd het veld in tweeën gesneden; het deel ten noorden van de snelweg wordt thans aangeduid met de naam Guisveldplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGuisveld

Tegenwoordige, pas tussen 1960 en 1970 ontstane naam, voor een deel van het Westzijderveld, gelegen tussen de spoorlijn, Rooswijk te Zaandijk, de Middel te Westzaan en de Nauernasche Vaart. Het kerngebied heeft een oppervlakte van ongeveer 153 hectare en is ten dele eigendom van Staatsbosbeheer. Dit eigendom kwam tot stand na onder meer acties van de Werkgroep Behoud Guisveld en de Vogelwacht Zaanstreek, die een verkoopactie voerden over zeer kleine kavels. De aldus aan particulieren '…
De naam Westzijderveld ontstond waarschijnlijk in de 17e eeuw. Gelijktijdig ontstond ten oosten van de Zaan de naam Oostzijderveldplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOostzijderveld

Historische aanduiding van al het land tussen Oostzaandam, de Oostzijde, 't Kalf, de Wijde Wormer, het dorp Oostzaan en het IJ. De Zaandamse wijken Plan Kalf, Kogerveld, Hoornseveld, Peldersveld en Poelenburg, maar ook de oudere wijken ten oosten van de Zaan liggen in het Oostzijderveld. Het veld is in de 14e eeuw ontstaan door ontginning van het eerdere hoogveenpakket, dat vervolgens erodeerde en inklonk. De toen gegraven sloten zijn grotendeels nog in het landschap terug te vin…
. Ofschoon het geen officiële namen waren, raakten zij zo ingeburgerd dat zij ook in documenten van de overheid werden gebruikt.

Het Westzijderveld was een molengebied bij uitstek. Vooral de houtzaagmolens, en later de stoomzagerijen, vestigden zich in het Zaandamse deel ervan. Zie ook: in de Zaanstreek 5.1.1.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNatuur in de Zaanstreek

Natuur is het totaal der levende organismen, inclusief hun onderlinge relaties. De betrekkingen van organismen, micro-organismen, planten, dieren en mensen, met hun omgeving vormen het studieterrein van de ecologie. In dit artikel wordt vanuit ecologisch standpunt een zo overzichtelijk mogelijke beschrijving gegeven van de natuur in de Zaanstreek. Zie ook:
en Landschap 3.1.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLandschap

Een landschap is het totaalbeeld van aan het aardoppervlak waarneembare verschijnselen, dat zich als een zelfstandig geheel onderscheidt.

In veel publicaties wordt, afhankelijk van de specialisatie van de auteur, slechts een beperkt aantal van deze verschijnselen behandeld, zoals reliëf, begroeiing, bebouwing, enzovoort. De kenmerken van het landschap zijn onder meer het gevolg van aan en boven het aardoppervlak opgetreden en (nog) optredende natuurlijke processen, daarnaast werden …

Op voorstel van B. en W. besloot de gemeenteraad in 1933 tot een gemeenschappelijke regeling door Zaandam, Wormerveer, Koog aan de Zaan en Zaandijk en tot een overeenkomst met de polder Westzaan voor de bouw van een schutsluis in de Westzanerdijk te Zaandam, ten westen van de spoorlijn Amsterdam—Zaandam.
De bestaande verouderde Jaaphaversluis zal worden gesloopt. Door de bouw van de nieuwe sluis zal de industrie, die in het Westzijderveld haar fabrieken en opslagplaatsen heeft, belangrijk worden gebaat. Schutgelden zullen worden verhoogd, doch de belanghebbenden zullen dit offer er voor over hebben; de vele houtwerven en zagerijen krijgen een prima verbinding met de haven en het Noordzeekanaal, bovendien zal het schutten vlugger verlopen.

Een in de nabijheid van het terrein van gemeentereiniging Zaandijk gelegen sloot, een zijsloot van de Simon Gammersloot, wordt in 1939 met vuilnis gedempt. Huis- en straatvuil werd daarvoor gestort achter de Parklaan, als gevolg van de in die omgeving sterk toegenomen bebouwing is de mogelijkheid daarmee voort te gaan vervallen. Het vuil zal naar de andere kant van de spoorlijn worden gebracht, iets waarover de bewoners in de buurt van de Parklaan zich kunnen verheugen.

De KNVB sprak haar ongerustheid in een rapport uit over de sombere situatie in 1960 voor de voetbalclubs, die met een groot terreintekort kampten en op slechte velden speelden. Zaandam werd tot noodgebied nr 1 verklaard. Velden van de sportparken Westzijderveld en Oostzijderveld verkeerden volgens dit rapport in slechte staat. Zo moet ZCFC zaterdag op een veld spelen dat zondags door KFC wordt gebruikt. Sportpark Westzijderveld baart enorme zorgen. Zonder verbetering zal de afdeling maatregelen moeten treffen willen de clubs niet te ver achterop raken bij het competitieschema. De clubs van het Gemeentelijk Sportpark hebben in november 1960 een onderhoud gehad met wethouder Hille, die voorzieningen toezegde. Zo zal onder meer de drainage worden verbeterd.

In 1979 werd van het Westzijderveld een polder gemaakt om het botulisme te bestrijden. Een jaar eerder liepen de landerijen in dit gebied grotendeels onder water. Een deel van het Westzijderveld is inmiddels weer drooggelegd maar nog steeds bestaat daar het gevaar van botulisme, een waterverontreiniging die gevaarlijk is voor mens en dier.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/westzijderveld.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)