Zaandijk, 5 mei 1816 - 14 november 1870

Jacob Honig Jansz. Jr. Papierfabrikant, makelaar en directeur van een door hem opgerichte assurantiecompagnieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKoning & Boeke van 1819

Verzekeringsmaatschappij in Zaandijk.

Na de bevrijding uit de Franse overheersing deed in geheel Nederland de behoefte aan verzekeren zich geleidelijk meer kennen. Het aantal maatschappijen waaraan men zijn belangen kon toevertrouwen was (behalve de louter plaatselijk werkende, of specifiek gerichte, 'onderlingen') echter nog gering. Tegen die achtergrond kan het in 1819 genomen besluit worden gezien om ook in de Zaanstreek te komen tot de oprichting van een commercieel…
, later ook burgemeester van Zaandijk. Grote en blijvende bekendheid verkreeg Honig door zijn geschiedkundige onderzoekingen en door vele publicaties. Zie voor zijn afstamming bij Honig(h)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHonig(h)

Ondernemersgeslacht te Zaandijk, speelde vanaf het begin van de industriële ontwikkeling van de Zaanstreek een zeer actieve rol in het bedrijfsleven, oorspronkelijk vooral in de

* papierfabricage, allengs ook als * walvisreders, * verfmalers, * olieslagers, *
.

Jacob Honig Jansz. Jr. had een grote passie voor de geschiedenis van de Zaanstreek en verzamelde hiervan verbluffend veel gegevens. In de 19e eeuw beperkten de directe geschreven bronnen zich tot Hendrick Soeteboomplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSoeteboom, Hendrick Jacobsz.

Oost-Zaandam, 1616 - Zaandam 1678

ook wel: Soet, Zoet, of Zoeteboom

Hendrick Jacobsz. Soeteboom, eerste Zaanse geschiedschrijver; boekverkoper en uitgever. Naar Soeteboom is meermalen onderzoek gedaan, onder anderen door
en Adriaan Loosjesplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLoosjes, Adriaan

Westzaandam 15 april 1689 - 20 maart 1767

Adriaan Adriaanszoon Loosjes, houtkoper, predikant aan de Fries Doopsgezinde gemeente te Westzaandam, vooral bekend geworden als auteur van Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen, Oostzaan, Oostzaandam, Westzaan, Westzaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Westknollendam en Nauerna, uitgegeven Haarlem 1794; heruitgave 's-Gravenhage 1968.
. Feitelijk als eerste verdiepte Honig zich in allerlei archieven om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de Zaanse historie.

Daarnaast bracht hij een omvangrijke boekerij bijeen. Hij had zijn belangstelling van geen vreemd, zijn vader had onder meer al een stamboek van het geslacht Honig samengesteld. Met vaardige pen en nog in de romantische, verhalende stijl die de 19e-eeuwse geschiedschrijving kenmerkt, Honig was een bewonderaar van de in 1774 geboren schrijver Jacob van Lennep, beschreef hij in tijdschriftbijdragen en boeken allerlei tot dan toe onbekende gegevens betreffende de ontwikkeling van de Zaanstreek.

Het meest bekend werden zijn tweedelige Geschiedenis der Zaanlanden uit 1849 en zijn redactionele bijdragen aan de 'Zaanlandsche Jaarboekjes' (1841-1854). Zie voor andere geschriften van zijn hand, onder meer de tweedelige Historische Oudheidkundige en letterkundige studiën uit 1866-'67 Historiografieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHistoriografie

De leer van de geschiedschrijving. Dit artikel beperkt zich tot een inventarisatie van de voor de Zaanstreek belangrijkste geschiedschrijvers en hun werk. Onder verscheidene artikelen in deze encyclopedie zijn voorts literatuur-opgaven geplaatst. Een helder en actueel overzicht van de literatuur over de Zaanstreek bestaat niet. In 1900 publiceerde
.

Hij was in verband met zijn meer literaire aspiraties lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Van zijn hand zijn namelijk ook gedichten, novellen en 11 à 12 romans, waarvan een enkele in druk verscheen. Naast een uitgebreide boekerij bracht Honig ook een grote verzameling prenten, schilderijen en voorwerpen bijeen, alle met betrekking tot het Zaanse verleden. Deze collecties werden opgeslagen in het gemeentehuis van Zaandijk, waar ze min of meer toegankelijk waren. In 1890 schonken zijn nabestaanden deze verzameling aan de gemeente Zaandijk. Een daartoe opgerichte vereniging beijverde zich voor zowel uitbreiding als betere huisvesting. Conservator was zijn zoon, historicus Gerrit Jan Honigplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHonig, Gerrit Jan

Zaandijk 24 november 1864 - Zaandijk 22 augustus 1955

Zaans historicus. Gerrit Jan Honig, zoon van Jacob Jansz Honig Jr en Neeltje Mulder, moet als kind al belangstelling voor de geschiedenis van de Zaanstreek hebben gekregen. Hij werd directeur van een boekhandel en drukkerij
die catalogi ervan samenstelde, onder andere in 1927 'Zaanlandia Illustrata', betreffende de door zijn vader bijeengebrachte kaarten, tekeningen, prenten en portretten.

In 1940 mocht deze vereniging het genoegen smaken dat de verzameling Jacob Honig Jansz. Jr. een stijlvol onderkomen vond in het koopmanshuis Lagedijk 80 in Zaandijk, het bezienswaardige museum de Zaanlandse Oudheidkamerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOudheidkamers

Kleine musea betreffende de plaatselijke of regionale geschiedenis. De Zaanstreek kent drie Oudheidkamers, te weten in Zaandijk, Assendelft en Oostzaan. Zie ook: Musea

Zaandijk

Veruit de belangrijkste en oudste Oudheidkamer is het Zaans Museum, beheerd door de 'Vereeniging tot Instandhouding en Uitbreiding der Oudheidkundige Verzameling
. De prenten-verzameling en een deel der schilderijen bevinden zich in het Gemeente-archiefplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGemeentearchief Zaanstad

De term archief kan drie betekenissen hebben:

* het archiefmateriaal; * het archiefgebouw, de bewaarplaats, * de archiefdienst, de instelling.

Door de eeuwen heen zijn er wat betreft de archieven, in alle drie de betekenissen, veranderingen geweest. In dit artikel wordt, na een algemeen-historisch overzicht, het Gemeentearchief van Zaanstad behandeld. De overige voor de Zaanstreek van belang zijnde archieven zijn summier behandeld onder Archief.
te Zaandam en vormen daar de basis van de waardevolle topografischplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTopografie

Letterlijk: plaatsbeschrijving. Onder topografie wordt de nauwkeurige voorstelling van een landstreek, een plaats, een terrein en dergelijke verstaan. De topografie kan zijn vastgelegd in geschriften, in schilder- en prentkunst, in fotografie enzovoort. Dit artikel behandelt niet alleen de topografie, maar eerst de cartografie, de tot de wiskundige geografie behorende, zo getrouw mogelijke weergave van het aardoppervlak of gedeelten daarvan. Voor een overzicht van de behandelde stof …
-historische atlas betreffende de Zaanstreek. Honig was in derde echt getrouwd met Neeltje Mulderplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMulder, Neeltje

Zaandijk, 1 januari 1833 - 28 november 1912

Neeltje Mulder, dochter van Gerard Mulder en Aagje Brandenburg, zuster van dokter Jan Mulder. Vanaf haar 22e echtgenote van de toen 39-jarige historicus Jacob Honig Jansz. Jr., die als makelaar en assuradeur ook enige tijd burgemeester van Zaandijk was. Uit Honig's eerste huwelijk met Aagje Kerbert waren drie kinderen geboren, waarvan er één op tweejarige leeftijd was overleden. Neeltje werd, door met Jacob te trouwen, gelijk moeder …
.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/honig_jacob_janszoon_jr.txt
  • Laatst gewijzigd: 2024/05/28 07:41
  • door zaanlander