Zaandam, 3 mei 1732 - Zaandam, 22 juli 1816

Vooraanstaand koopman te Zaandam, touwslager, papiermaker, zeehandelaar. Zie ook: geslacht Roggeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRogge

Ondernemersgeslacht, vooral in de scheepsbouw in de 17e en 18e eeuw. Jan Jansz Rogh (1602- 1676), gehuwd met Mary Jans, vestigde zich omstreeks 1630 in Sardam als Meester Scheepmaker. Hij had twee zoons, Jan en Tewis, die beiden in het vak van hun vader werden opgeleid. Jan Jansz Rogh (1637-1696), ook wel Jan Rogge de Jonge genoemd, huwde tweemaal. Van zijn eerste vrouw weten we niets, zijn tweede vrouw heette Dieuwertje IJsbrants. Hij had twee dochters, Guurtje (†1717) en Immitie (†1682)…
.

Adriaan Rogge, de oudste zoon van Jan Lijnstz Rogge en Engeltje Adr.d. van Wimmenum, werd in 1759 directeur van de lijnbaanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLijnbanen

Inrichtingen in gebruik bij de touwslagerijen, een tak van nijverheid die in de 17e en 18e eeuw overwegend in Zaandam maar ook bijvoorbeeld in Krommenie beoefend is. In de buurt van de Lijnbaanstraat in Zaandam hebben drie grote lijnbanen gestaan: “'De Blauwe Arent', 'De Nieuwe Lijnbaan' en “'De Oude Lijnbaan'. Lijnbanen waren langwerpige, al of niet overdekte, terreinen, met daarop werktuigen ter vervaardiging van touw. Touw werd van meerdere “'tieren' in elkaar gedraaid, het aantal …
De Witte Olyphant aan het Hazenpad te Zaandam. Hierdoor was hij als 27-jarige al één der voornaamste burgers van zijn geboorteplaats. Hij werd ook de leidende kracht in de firma Jan Rogge & Zonen, die tussen 1749 en 1770 28 maal een walvisvaarder uitreedde. Met deze firma bedreef hij voorts de door zijn vader opgezette handel in algemeene coopmanschappen zoals tabak, koffie, suiker, indigo, cacao en Russische hennep. Voor het vervoer van zijn vooral op Amerika en West-Indië gerichte handelszaak ging hij zich bezighouden met de rederij. Hij bezat acht koopvaardijschepen, zoals De Stad Haarlem, Juffrouw Marie, De Vrouwe Hillegonda en het grote fregat Sint Agatha.

In de Engelse Zeeoorlogen zijn verschillende van zijn schepen geconfisqueerd. Tenslotte dreef hij onder de naam Adriaan Rogge & Comp. in partenrederijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPartenrederij

Vorm van 17e-, 18e- en 19e-eeuwse bedrijfsvoering, waarbij het ondernemingskapitaal door tenminste twee personen was gestort. De eigenaars richtten daartoe een rederij op. De aandelen in het kapitaal werden 'parten' genoemd, de uit te keren winst werd naar rato van het aantal parten verdeeld. Bij een vergelijking met huidige ondernemingsvormen heeft de partenrederij nog het meeste weg van de besloten vennootschap.
de papiermolens De Walvisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWalvis, de

Pelmolen te Westzaandam, achtkante bovenkruier. Als papiermolen De Zwarte Walvis werd hij in 1817 van zijn standplaats aan de Westzanerdijk afgebroken. Hij werd als pelmolen herbouwd aan en ten oosten van de Watering, tussen het Blauwe Arendspad en het Blauwepad en werd in 1893 door brand verwoest.
en De Kruiskerkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKruiskerk, De

Papiermolen in Westzaandam. De eerste vermelding dateert uit 1712. Hij heeft gestaan aan en ten zuiden van de Czaarsloot, ten oosten van de Zuiderwatering, en kwam in juni 1843 in slopershanden.
uit 1770. De meeste van zijn ondernemingen waren partenrederijen.

Adriaan Rogge bezat echter steeds de meerderheid van de uitgegeven parten. Ook op andere terreinen was Adriaan Rogge actief. Zo was hij al zeer jong lid van het dichtgenootschap Al Verderplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAl Verder

Kunst- (voornamelijk dicht-)genootschap te Zaandam in de 18e eeuw. Als late navolger van de rederijkerskamers (kamers van rhetorike`). die naar Frans voorbeeld sinds het begin van de 15e eeuw in de zuidelijke Nederlanden ontstonden, zich naar het noorden verplaatsten en in de provincie Holland tot bloei kwamen, is ook enige tijd in de Zaanstreek een dichtgenootschap in stand gehouden. Hoewel de betekenis ervan uiterst gering was en geenszins tot een duurzame literaire traditie leidde,…
, terwijl hij schrijvend blijk gaf van grote betrokkenheid bij de Zaanse maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Twee maal werd een manuscript van zijn hand bekroond door de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen:

  • 1775: Welke is de grond van Hollands koophandel, van zijnen aanwas en bloei?;
  • 1780: verhandeling over het Verdiepen van den mond der Buiten-Zaan.

Hij publiceerde voorts een bespiegeling over Nederlandsch Watersnood in 1775. In Zaandam werd naar zijn idee de Grote Sluisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGrote Sluis

Schutsluis in de Dam te Zaandam, westelijk van de Wilhelminasluis, ook wel Hondsbossche sluis genoemd. De aanduiding Grote Sluis geeft meermalen aanleiding tot verwarring, doordat men de Wilhelminasluis, die inderdaad groter is, dikwijls ten onrechte zo noemt. De eerste sluis in de Dam die de naam Grote Sluis kreeg werd reeds in 1544 gebouwd. Dat gebeurde op initiatief van het Hoogheemraadschap de Hondsbossche en Duinen tot Petten, dat verzekerd wilde zijn van geregelde aanvoer van …
overbrugd met een ophaalbrug. Op zijn voorstel werden ook rijsdammen in de Voorzaanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVoorzaan

Het deel van de Zaan tussen het Eiland, de Prins Hendrikkade en de sluis te Zaandam, met andere woorden: het deel van de Zaan vóór de Dam. In het verleden maakte ook het huidige Zijkanaal G. deel uit van de Voorzaan, die toen direct in verbinding stond met het IJ en nabij het Ooster- en Wester-
aangelegd om de bevaarbaarheid van de vaargeul te bevorderen. Deze rijsdammen hebben tot het midden van de 19e eeuw dienst gedaan. Adriaan Rogge was vurig patriotplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPatriotten

Groep veranderingsgezinden, die in de Zaanstreek grote aanhang kreeg onder het welgestelde deel van de burgerij in de jaren '80 van de 18e eeuw. De patriotten waren vertegenwoordigd in Burger-sociëteiten, waaruit later de Exercitiegenootschappen of genootschappen van de wapenhandel voortkwamen. De patriotten waren de tegenstrevers van de in de Zaanstreek minder op de voorgrond tredende
. In 1797, dus in de Franse tijdplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFranse tijd

De Franse tijd in Nederland duurde van 1795 tot 1813 en was een periode van grote veranderingen. Nederland werd bezet door Franse troepen onder leiding van Napoleon Bonaparte, wat leidde tot economische en politieke veranderingen. De Zaanstreek werd hard getroffen door de Franse bezetting, vooral door het Continentaal stelsel dat de handel en economie negatief beïnvloedde. Ondanks alle veranderingen bracht de Franse tijd ook nieuwe ideeën met zich mee, zoals wetten die gelijkheid vo…
, werd hij als representant van Holland afgevaardigd naar Den Haag.

Watermerk van Adriaan Rogge van een oud archiefstuk uit Roermond
  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/rogge1.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)