Wassenaar, 22 september 1842 - Den Haag, 10 december 1919

Hendrik Jacob Versteeg

Hendrik Jacob Versteeg, burgemeester van Wormerveer en Westzaan van 1876 tot 1878 en van Zaandam van 1878 tot 1894, woonachtig aan de Westzijde 81 was eerder burgemeester van Nieuwendam. Hij was echtgenoot van Agatha Diderica Elisabeth Laurentina van Gelder.

Versteeg werd in 1881 door de liberale Zaandamse kiezersvereniging bovendien kandidaat gesteld als raadslid en ook als zodanig gekozen. Dat een door de koning benoemde burgemeester daarnaast nog gekozen werd in de door hemzelf voorgezeten gemeenteraad, was in die tijd nog mogelijk. Het kwam vooral in kleine gemeenten voor. De combinatie bleek in Zaandam echter niet te bevallen. Versteegs raadslidmaatschap is in 1887 beëindigd. In Zaandam werd een straat naar hem vernoemd. In zijn ambtspe­ri­ode vond onder andere de sticht­ing van de zee­havens plaats.

Op 7 december 1894 neemt voorzitter Versteeg het woord tijdens de raadsvergadering voor het nemen van afscheid. Met ingang van 10 december 1894 benoemd zijnde tot burgemeester van Schiedam, na een circa 17-jarig verblijf in Zaandam, wenst hij in korte trekken op te sommen hetgeen gedurende dat tijdsverloop ter bevordering van de bloei en de welvaart van Zaandam tot stand is gekomen en verricht. Versteeg heeft getracht daarin naar zijn vermogen werkzaam te zijn en noemt als de meest belangrijke werken de Spoorwegverbinding, de Kanaalwerken, de Waterleiding, het vestigen van de Houtstapel en de aanleg van goede verkeerswegen en dankt de wethouders, de Raad, de Secretarissen en verdere ambtenaren, die steeds zo krachtig aan de ontwikkeling van de gemeente hebben bijgedragen. De Raad heeft door zijn besluiten zeker de kroon op die werken van vooruitgang gezet, besluiten, vaak ingrijpend op financieel gebied. Bij de behandeling van voorstellen in deze vergadering behoorde een wanklank tot de hoge zeldzaamheden en zijnerzijds vergeet en vergeeft hij op deze stond gaarne hetgeen hem minder aangenaam was. Een hartelijk vaarwel roept Versteeg de Raad toe, Gods zegen ruste op hun verdere arbeid! Lees hier de reacties van de raadsleden op Versteeg's afscheid.

Versteeg bekleedde van 1894 tot 1905 de functie van Burgemeester te Schiedam, later werd hij aangesteld als Lid Gedeputeerde Staten Zuid-Holland. Op 28 augustus 1899 werd hij benoemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau en ridder in de Orde van de Leeuw en de Zon van Perzië.

Versteeg bezat een Naamloze Vennootschap genaamd 'Cultuur-Maatschappij Rust en Werk', gevestigd te Amsterdam. Haar doel was de exploitatie als cultuuronderneming van de suikerplantage 'Rust en Werk', met de daarbij behorende gronden 'Lust tot Rust' en 't Einde Rust', gelegen in de kolonie Suriname in het district Beneden Cottica en van zodanige andere gronden in de kolonie Suriname, als later door de vennootschap in eigendom of gebruik mochten worden verkregen, en het verkopen der gewonnen producten. Lees verder in de Nederlandse staatscourant van 26 januari 1889.

In Schiedam had Versteeg belangen in de NV Zeevisscherij 'De Hoop'. Lees verder in de Nederlandse staatscourant van 7 november 1895.

Hendrik Jacob Versteeg overleed op 10 december 1919 en werd ter aarde besteld op Oud Eik en Duinen te Den Haag.

  • versteeg.txt
  • Laatst gewijzigd: 2018/05/13 12:00
  • door zaanlander