zaanstad

Zelfstandige gemeente, ontstaan per 1 januari 1974 door samenvoeging van zeven tot dan toe zelfstandige gemeenten: Assendelftplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAssendelft

Voormalige zelfstandige gemeente, sinds 1 januari 1974 deel uitmakend van Zaanstad. De samenvoeging stuitte bij de bevolking op grote weerstand. Assendelft wenste deze niet en bepleitte samen met Krommenie een gemeente Krommenie-Assendelft. De rijksoverheid besliste evenwel anders.
, Koog aan de Zaanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKoog (aan de Zaan)

Voormalige zelfstandige gemeente ten westen van de Zaan, ten noorden van Zaandam, ten zuiden van Zaandijk, sinds 1 januari 1974 deel uitmakend van Zaanstad. Tot in de Franse tijd was Koog bestuurlijk deel van de Banne van Westzaan; de invloed van Koog daarin was gering. Ofschoon niet geheel zeker, wordt aangenomen dat de gemeente Koog aan de Zaan per 1 augustus 1811 zelfstandig werd (zie:
, Krommenieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKrommenie

Voormalige zelfstandige gemeente in het noorden van de Zaanstreek, per 1 januari 1974 opgegaan in Zaanstad. Na Zaandam in omvang de tweede gemeente van de streek. De samenvoeging tot Zaanstad leidde in Krommenie tot veel protesten. Krommenie wenste deze niet en bepleitte samen met Assendelft een gemeente Krommenie-Assendelft. De rijksoverheid besliste evenwel anders. Krommenie zelf is feitelijk ook een samenvoeging van een aantal woonkernen. Naast Krommenie behoren ook het tot 1816 ze…
, Westzaanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWestzaan

Westzaan was van 1811 tot 1974 een zelfstandige gemeente, daarna de naar inwonertal kleinste deelgemeente van Zaanstad. Westzaan was het hoofddorp van de eerdere Banne van Westzaan als zodanig een van de oudere nederzettingen in de streek en zelfs het moederdorp van de westelijk aan de Zaan gelegen, later tot Zaanstad verenigde gemeenten (West-)Zaandam, Koog, Zaandijk en Wormerveer.
, Wormerveerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWormerveer

Voormalige zelfstandige gemeente, sinds 1 januari 1974 deel uitmakend van Zaanstad. Het dorp kent een betrekkelijk korte geschiedenis; de eerste bewoning is ontstaan in de onmiddellijke nabijheid van het Zaan- of Wormerveer, een oud grafelijk veer naar Wormer, dat al in de 14e eeuw aanwezig was. Deze eerste paar huizen groeiden aanvankelijk zeer langzaam in zuidelijke richting langs de Zaanoever. Het gehucht werd 't Saen genoemd en maakte deel uit van de
, Zaandamplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaandam

Voormalige zelfstandige gemeente, die zowel wat betreft inwonertal als economische betekenis de belangrijkste bewoningskern van de Zaanstreek vormde. Zaandam ontstond in de Franse tijd door de samenvoeging van Oostzaandam en Westzaandam, bij keizerlijk decreet van 21 oktober 1811. Daarbij werden aan de nieuwgevormde gemeente stadsrechten verleend. Per 1 januari 1974 verloor Zaandam zijn zelfstandigheid bij de
en Zaandijkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaandijk

Voormalige zelfstandige gemeente in het centrum van de Zaanstreek. Sinds 1 januari 1974 deel uitmakend van de gemeente Zaanstad. Het bestuurlijke centrum van de nieuwe stad was lange tijd in Zaandijk (Bannehof) gevestigd. Zaandijk behoort tot de jongste dorpen van de Zaanstreek.
. Wat betreft inwonertal behoort Zaanstad tot de vijftien grootste gemeenten van Nederland, wat betreft oppervlakte tot de grootste vijf.

Zaanstad ontstond in een tijd dat centralisatie in de landelijke politiek veel voorstanders kende. De radicale suggestie kwam uit de koker van de op 28 juli 1941 ingerichte provinciale commissie tot bestudering van de gemeentelijke indeling in Noord-Holland, naar haar eerste voorzitter ook wel kortweg de commissie-Ter Veen genoemd. In haar rapport aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland deed de commissie in 1951 een reeks voorstellen tot samenvoeging van Noordhollandse gemeenten.

In de Zaanstreek werden de gedachten aan samenvoeging lang niet overal toegejuicht. Bewoners van Krommenie en Assendelft, en in mindere mate die van Zaandijk, beijverden zich om buiten de nieuwe gemeente gehouden te worden. In Assendelft werden na de samenvoeging acties gevoerd om de zelfstandigheid te herkrijgen. Dit alles bleef zonder resultaat. De gemeenten Wormer Sluisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWormer Sluis

Voormalig sluisje in de Dam te Zaandam, ook wel Kleine Sluis genoemd. De Wormer Sluis was de eerste sluis in de Dam, waarschijnlijk aangelegd begin 15e eeuw, en was aangelegd op kosten van de bannen van Wormer en Jisp. Deze hadden belang bij ongehinderde doorvaart en daarenboven bij goede afwatering. De sluis had het karakter van een duikersluis; hij was overkapt en te klein om schepen van enig formaat te kunnen schutten.
en Oostzaanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOostzaan

Zelfstandige gemeente binnen de Zaanstreek, een van de drie Zaanse dorpen die in 1974 niet bij de samenvoeging tot Zaanstad werden betrokken. Hoewel de oorspronkelijke bewoners - zoals nog aan de klank van het plaatselijk dialect valt te horen - Waterlanders zijn geweest, behoort Oostzaan historisch tot de Zaanstreek. De naam zegt dat trouwens al.
wisten wel buiten de nieuwe gemeente te blijven.

Zie verder: Samenvoegingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSamenvoeging

In de Zaanstreek zijn herhaaldelijk samenvoegingsplannen voorgesteld; een aantal daarvan werd ook daadwerkelijk uitgevoerd. Het bekendst zijn de samenvoeging tot de stad Zaandam in 1811 en die tot Zaanstad in 1974, hierachter apart behandeld. Daarnaast is de samenvoeging van
.

Naam

De bepaling van de naam van de nieuwe Zaangemeente leverde noch op landelijk noch op lokaal niveau veel moeilijkheden op. Al ging de voorkeur van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in een voorontwerp van wet, op verzoek van de minister van binnenlandse zaken, in november 1969 uit naar de naam 'Zaanden'. In Zaandam wees men de voorgestelde naam Zaanden voor de samengevoegde gemeente een maand later af; de voorkeur ging uit naar de naam Zaanstad. De eerste lettergreep stond vast, terwijl de tweede ook werd gevonden. Zo werd de naam dus Zaanstad. Overigens is een flink deel van de gemeente, zoals Assendelft en Westzaan, meer landelijk van karakter.

Wapen

Het wapen is door de Hoge Raad van Adel als volgt omschreven: 'Gevierendeeld: in het eerste en vierde kwartier een leeuw van zilver op een veld van keel (rood) en in het tweede en derde kwartier een leeuw van keel op een veld van zilver. De leeuwen zijn naar elkaar toegewend. Het geheel wordt vastgehouden door twee walvissen van natuurlijke kleur, de staarten omhoog. Het is geplaatst op een arabesk van sinopel, groen'.

Met dit wapen werd teruggegrepen naar het oude wapen van de Banne van Westzaan. De wapens van de verdwijnende gemeenten, Assendelft uitgezonderd, waren ook op dit wapen gebaseerd. De walvissen als schildhouders waren een nieuwe toevoeging, waarmee men de herinnering aan de 17e- en 18-eeuwse walvisvaart vanuit de Zaanstreek levend wilde houden. Aangezien de walvissen op een aanvaardbare manier gestileerd konden worden, ging de Hoge Raad van Adel hiermee akkoord.

Omvang en oppervlakte

Zaanstad grenst in het noorden aan de gemeente Uitgeest, in het oosten aan Wormerland en Oostzaan, in het zuiden aan Amsterdam, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en in het westen aan Velsen, Beverwijk en Heemskerk. Sinds de samenvoeging hebben zich geen belangrijke grenswijzigingen voorgedaan. Ofschoon Zaanstad inmiddels deels ten onrechte bekend staat als een industriestad, wordt het grootste deel van het in totaal 8177 hectare grote grondgebied voor agrarisch gebruik, 3646 hectare en woonbestemming, 1378 hectare benut. Water breder dan zes meter beslaat 713 hectare van de oppervlakte, en pas op de vierde plaats komen industrie- en haventerreinen, inclusief bouwterreinen met deze bestemming, op 508 hectare. Deze cijfers dateren uit 1985, actuelere gegevens zijn niet voorhanden.

Bevolking

Sinds de samenvoeging is het aantal inwoners van Zaanstad jaarlijks gestegen.

Groei Zaanstad Inwoners
1974 124.906
1980 128.809
1989 129.653
1990 130.062
2000 135.763
2017 154.037

Etniciteit

Bevolking Zaanstad naar etniciteit. Bron: Gemeente Zaanstad, Onderzoek & Statistiek. Definitie CBS van etniciteit: geboren in het land of geboorteland van tenminste één der ouders.

Kerkelijke gezindheid

Over de kerkelijke gezindheid van de Zaanstedelingen zijn nauwelijks gegevens bekend, aangezien deze niet in de bevolkingsadministratie wordt bijgehouden. Toch zijn enige, nauwelijks uitgesplitste, percentages bekend per l januari 1991: protestant 16,8 procent, rooms-katholiek 22,5 procent, islamitisch 5,3 procent, overige 0,9 procent, onkerkelijk/onbekend 54,5 procent.

Politieke gezindheid

De samenvoeging leidde tot het verdwijnen van lokale politieke partijen, met name die die zich tegen de samenvoeging hadden gekeerd. Na de tweede raadsverkiezingen in 1978 zetelde weer een lokale partij in de raad. De Zaanse Onafhankelijke Groepering (ZOG)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanse Onafhankelijke Groepering (ZOG)

Plaatselijke politieke partij, tot stand gekomen in 1978, met als doel de negatieve invloed van landelijke partijpolitiek op het stadsbestuur tegen te gaan.

De ZOG houdt zich principieel uitsluitend bezig met specifieke problematiek van Zaanstad. De Zaanse Onafhankelijke Groepering kwam voort uit een drietal onafhankelijke groeperingen in de toenmalige
(ZOG), die zich sedertdien wist te handhaven. De PvdA manifesteerde zich als grootste partij in de gemeenteraad van Zaanstad. De CPN haalde bij de eerste verkiezingen nog ruim een vijfde van het totale aantal raadszetels, maar viel nadien sterk terug.

De verkiezingsuitslagen van 1973 en 1978 maakten het mogelijk een links programcollege samen te stellen. In 1982 was er ook nog een linkse meerderheid, maar verkoos de PvdA het CDA aan de collegepartijen toe te voegen: PSP/PPR viel toen af. In 1990 kwam een college van PvdA, CDA en D66 tot stand.

Partij 1973 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018
PvdA 14 15 12 18 12 9 10 6 12 8 5 4
VVD 6 5 8 6 5 7 8 7 5 7 5 6
ZOG - 1 2 2 3 7 5 11 4 4 1 -
CDA - 9 7 8 7 5 5 5 4 2 2 2
KvP 3 - - - - - - - - - - -
CHU/ARP 3 - - - - - - - - - - -
GroenLinks - - 5 6 5 6 4 3 3 2 3
CPN 8 5 2 - - - - - - - -
PSP 1 - - - - - - - - - - -
PPR 3 - - - - - - - - - - -
PSP/PPR - 2 3 2 - - - - - - - -
D66 - 2 2 1 6 6 2 1 - 3 5 3
DS’70 1 - - - - - - - - - - -
SP - - - - - - - 2 5 3 5 3
ROSA - - - - - - 1 2 2 2 3 4
ChristenUnie - - - - - - 1 1 1 1 2 1
Democratisch Zaanstad - - - - - - - - 2 1 4 3
Partij voor de IJsbaan - - - - - - - - 1 1 - -
Zaanse Inwoners Partij - - - - - - - - - 2 1 -
Partij voor de Ouderen en Veiligheid - - - - - - - - - 1 4 4
Progressief Burgerbelang - - - - - - - - - 1 - -
Gemeentebelangen - - - - - - 1 - - - - -
PVV - - - - - - - - - - - 3
Denk - - - - - - - - - - - 2
PvdD - - - - - - - - - - - 1
Totaal 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
Aantal fracties 5 6 6 6 6 6 9 9 10 13 12 13
Zetelverdeling gemeenteraad. Bron: Ecyclopedie van de Zaanstreek en Wikipedia

Burgemeesters

Burgemeesters Zaanstad
naam pol plaats periode
Reint Laanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLaan, Reint Jr

(Velsen 10 december 1914 - Rotterdam 3 november 1993)

Laatste burgemeester van Zaandam en eerste burgemeester van Zaanstad, ereburger van laatstgenoemde gemeente. Sociaal-democraat Reint Laan had toen hij naar de Zaanstreek kwam reeds een imposante carrière in de politiek en de vakbeweging achter de rug. Voor de oorlog was hij te Dordrecht opgeleid tot onderwijzer, maar door het gebrek aan banen in het onderwijs in de crisistijd, zou hij zijn vak alleen als invaller uitoefenen. …
PVDA Zaanstad 01-01-1974 tot 31-03-1979
Arie Lemsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLems, drs. Arie Johannes

Rotterdam 12 juni 1928 - Assendelft 21 augustus 2003

Burgemeester van Zaanstad van 1979 tot 1988, daarvóór onder meer Tweede Kamerlid en burgemeester van Schiedam. Na een studie economie, sociologische richting, doctoraal in 1955, aan de Nederlandsche Economische Hogeschool, later de Erasmus Universiteit te Rotterdam en dienstplicht in Indonesië werd Lems al snel actief in de politiek.
PVDA Zaanstad 01-04-1979 tot 15-01-1989
Hans George Ouwerkerkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOuwerkerk, Hans

's-Gravenhage, 23 mei 1941

drs Hans George Ouwerkerk, burgemeester van Zaanstad sinds 16 januari 1989, voordien burgemeester van de toenmalige heksenketel Lekkerkerk en Emmen. Hans Ouwerkerk werd na een opleiding gymnasium en geschiedenis doctoraal examen 1965 achtereenvolgens, assistent van de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid (1965-'67), medewerker van het kabinet van burgemeester Samkalden van Amsterdam (1967-'71), landelijk secretaris van de PvdA (1971-'73) e…
PVDA Zaanstad 16-01-1989 tot 01-10-1991
Hannie Bruinsma-Kleijwegtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBruinsma-Kleijwegt, Hannie

Nij Beets, 1936

Johanna (Hannie) Bruinsma-Kleijwegt oud PvdA-politica, lid van De Raad voor het KLPD, voorzitster van de Keuringsdienst van Waren en Zaanstad's burgemeester van 1992 tot 1996. Zus Dineke van As-Kleijwegt was van 1990 tot 2007 burgemeester van Assen, broer Corstiaan Kleijwegt bekleedde het burgemeestersambt van Hellevoetsluis.
PVDA Zaanstad 01-03-1992 tot 01-09-1996
Theo Quenéplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigQuené, Theo

(Oostzaan, 29 juli 1930 – 4 juni 2011)

Waarnemend burgemeester van Zaanstad, van 1 september 1996 tot 16 maart 1997. Hij was lid van de PvdA. Quené was een planoloog die talrijke bestuursfuncties heeft bekleed.

* hoofd directie algemene zaken Rijksdienst voor het Nationale Plan
PVDA Zaanstad wnd 01-09-1996 tot 16-03-1997
Ruud Vreemanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVreeman, Ruud

(Zwolle, 31 december 1947)

Was burgemeester van Zaanstad van 16 maart 1997 tot 28 juni 2004. Van 1 december 2016 tot 27 september 2017 was hij waarnemend burgemeester.

Vreeman doorliep de middelbare school in Overveen en hij studeerde arbeids- en organisatiepsychologie in Groningen van 1969 tot 1974. Hij sloot zich aan bij het NVV (later FNV). In 1985 promoveerde hij aan de TU Delft, op een proefschrift getiteld Vakbondswerk en de kwaliteit van de arbeid.
PVDA Zaanstad 16-03-1997 tot 28-06-2004
Hans Komrbrinkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKombrink, Johan Carel (Hans)

(Steenwijk, 22 november 1946)

Hans Kombrink is een PvdA politicus, die van 01 juli 2004 tot 10 januari 2005 waarnemend burgemeester van Zaanstad was. Zijn voorganger was Ruud Vreeman. Kombrink werd opgevolgd door Henry Meydam.

Kombrink was vanaf 1972 tot 1992 lid van de Tweede Kamer onderbroken een korte periode van 1981 tot 1982 toen hij staatssecretaris van Financiën was in het kabinet Van Agt 2.
PVDA Zaanstad wnd 01-07-2004 tot 10-01-2005
Henry Meijdam VVD Zaanstad 10-01-2005 tot 12-09-2005
Jan Mansplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMans, Jan

Heerlen 9 april 1940

Waarnemend burgemeester vaan Zaanstad tussen 12 september 2005 tot 15 april 2006. Mans was bekend om zijn krachtdadige optreden als burgemeester van Enschede tijdens de vuurwerkramp. Hij werd waarnemend burgemeester omdat
PVDA Zaanstad wnd 12-09-2005 tot 15-04-2006
Vondervoort van de, Antonia Geertruida Maria (Tonny)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVondervoort van de, Antonia Geertruida Maria (Tonny)

(Raalte, 9 april 1950)

Tonny van der Vondervoort was van 15 april 2006 tot 25 april 2007 waarnemend burgemeester van Zaanstad. Zij volgde Jan Mans op die eveneens tijdelijk burgemeester was. Mans nam waar omdat Henry Meijdam volgens de raad niet kon aanblijven vanwege een relatie met de raadsgriffier Maria Overmars.
PVDA Zaanstad wnd 15-04-2006 tot 01-04-2007
Wim Dijkstra PVDA Zaanstad wnd 01-04-2007 tot 30-09-2007
Geke Faber PVDA Zaanstad 01-10-2007 tot 31-11-2016
Ruud Vreemanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVreeman, Ruud

(Zwolle, 31 december 1947)

Was burgemeester van Zaanstad van 16 maart 1997 tot 28 juni 2004. Van 1 december 2016 tot 27 september 2017 was hij waarnemend burgemeester.

Vreeman doorliep de middelbare school in Overveen en hij studeerde arbeids- en organisatiepsychologie in Groningen van 1969 tot 1974. Hij sloot zich aan bij het NVV (later FNV). In 1985 promoveerde hij aan de TU Delft, op een proefschrift getiteld Vakbondswerk en de kwaliteit van de arbeid.
PVDA Zaanstad wnd 01-12-2017 tot 27-9-2017
Hamming, Janplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHamming, Jan

(Vlissingen, 28 augustus 1966)

Jan Hamming is sinds 27 september 2017 burgemeester van de gemeente Zaanstad. Hamming groeide op in Breda en op zijn 15e werd hij lid van de Partij van de Arbeid. Hij studeerde economie in Tilburg en werd daar politiek actief. In 1994 werd hij gekozen in de gemeenteraad aldaar. Vijf jaar later werd hij wethouder welzijn, jongeren en wijken. Ook in 2006 en 2010 was hij daar wethouder. Op 8 maart 2012 werd Hamming burgemeester van Heusden.
PVDA Zaanstad 27-9-2017 tot

Bij de samenvoeging werd als eerste burgemeester van Zaanstad Reint Laanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLaan

Ondernemersgeslacht, met grote economische en maatschappelijke invloed in Wormerveer in de 18e, vooral de 19e, en het begin van de 20e eeuw. De familie Laan behoort niet tot de oudste Zaanse families, die vanaf de 17e eeuw deelnamen aan het industriële leven. Het is een oorspronkelijk agrarisch geslacht, dat nog altijd in Waterland en West-Friesland is vertegenwoordigd.
benoemd, tot dan burgemeester van Zaandam. Na zijn aftreden in 1979 werd hij opgevolgd door drs. Arie Lemsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLems, drs. Arie Johannes

Rotterdam 12 juni 1928 - Assendelft 21 augustus 2003

Burgemeester van Zaanstad van 1979 tot 1988, daarvóór onder meer Tweede Kamerlid en burgemeester van Schiedam. Na een studie economie, sociologische richting, doctoraal in 1955, aan de Nederlandsche Economische Hogeschool, later de Erasmus Universiteit te Rotterdam en dienstplicht in Indonesië werd Lems al snel actief in de politiek.
, eerder burgemeester van Schiedam. Lems werd op zijn beurt in 1988 opgevolgd door Hans Ouwerkerkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOuwerkerk, Hans

's-Gravenhage, 23 mei 1941

drs Hans George Ouwerkerk, burgemeester van Zaanstad sinds 16 januari 1989, voordien burgemeester van de toenmalige heksenketel Lekkerkerk en Emmen. Hans Ouwerkerk werd na een opleiding gymnasium en geschiedenis doctoraal examen 1965 achtereenvolgens, assistent van de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid (1965-'67), medewerker van het kabinet van burgemeester Samkalden van Amsterdam (1967-'71), landelijk secretaris van de PvdA (1971-'73) e…
, eerder burgemeester van Lekkerkerk en Emmen. Ouwerkerk hield het na twee jaar en zes maanden voor gezien en werd burgervader van het lonkende Groningen. Opvolgster Hannie Bruinsma-Kleijwegtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBruinsma-Kleijwegt, Hannie

Nij Beets, 1936

Johanna (Hannie) Bruinsma-Kleijwegt oud PvdA-politica, lid van De Raad voor het KLPD, voorzitster van de Keuringsdienst van Waren en Zaanstad's burgemeester van 1992 tot 1996. Zus Dineke van As-Kleijwegt was van 1990 tot 2007 burgemeester van Assen, broer Corstiaan Kleijwegt bekleedde het burgemeestersambt van Hellevoetsluis.
diende ook de vier jaar niet uit na een uitspraak in de Volkskrant over het functioneren van haar korpschef A.J. van Es (“Hij kan er geen hout van”). In 1996 besloot zij met pensioen te gaan.

Bewoningsgeschiedenis

Ofschoon het inwonertal van Zaanstad sinds 1974 weinig toenam, circa 6000 inwoners meer in 1991, kwam een aantal behoorlijke stadsuitbreidingen tot stand. Deze zijn vooral toe te schrijven aan de landelijke omstandigheid dat gemiddeld steeds minder personen in één huis wonen. Nieuwbouw vond plaats door aanleg van de wijken Westerkoogplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWesterkoog

Woonwijk te Koog, eind jaren `70 aangelegd ten westen van de spoorlijn, naar de uitvoerende bouwmaatschappij dikwijls ten onrechte “Havezathe” genoemd. De aanleg van de wijk op die plaats was deels een gevolg van de inspanningen van de laatste burgemeester van Koog, R. van
, Delftbuurtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDelftbuurt

Buurt te Assendelft, genoemd naar de hiervoor genoemde Delft bv, Van, ten oosten van de Dorpsstraat in het midden van het dorp. Het grootste deel van de inwoners van Assendelft woont in deze nieuwbouwwijk uit de jaren '70 en '80 in het midden van het dorp en ten oosten van de Dorpsstraat.
en Westerwateringplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWesterwatering

Woonwijk in Zaandam, westelijk van de spoorlijn. De wijk werd in vijf fasen aangelegd tussen 1985 en 1991. In de wijk staan 2775 woningen, 7185 inwoners per l januari 1991, het winkelcentrum Westerwatering, een bejaardentehuis met 92 aanleunwoningen, door een televisie-actie in enige dagen tot stand gekomen kinderboerderij
. Als grote bouwlocatie koos de gemeenteraad voor Assendelft-Noord.

Middelen van bestaan

Sinds 1974 hebben zich in de middelen van bestaan grote wijzigingen voorgedaan. Nog meer dan elders is het belang van de nijverheid afgenomen en dat van de dienstverlening toegenomen. De werkgelegenheid in Zaanstad neemt sinds 1983 weer toe. In dat jaar waren er 40.539 arbeidsplaatsen, eind 1988 waren dat er 43.167. Verdeling van het aantal werkzame personen over de sectoren (percentueel) 1974 1982 1988 landbouw/visserij 1,3 1 ,0 0,7 nijverheid 47.5 37.8 33,0 bouwnijverheid 8,3 8,5 9,1 dienstverlening 42,9 52,7 57,2

De tabel hiernaast geeft inzicht in de verschillende bedrijfstakken binnen de sectoren en de daaruit voortvloeiende werkgelegenheid. Voor wat betreft de bedrijven die in deze encyclopedie zijn opgenomen, zijn bij de verschillende plaatsvermeldingen verwijzingen opgenomen.

Zie ook: Economische geschiedenisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEconomische geschiedenis

1. Economische ontwikkeling vóór 1580 (bladzijde 189 en volgende)

2. Economische ontwikkeling van de Zaanstreek in de periode 1580-1800 (bladzijde 192 en volgende)

3. Economische ontwikkeling van de Zaanstreek na 1800 (bladzijde 205 en volgende)

Bij het begin vap elk hoofdstuk is een opgave geplaatst van de behandelde economische sectoren en eventuele andere met het onderwerp samenhangende onderwerpen. Van hoofdstuk 1 treft u de inhoudsopgave hieronder aan. Door midd…
structuur. Zaanstreek. Zaanstreek in cijfers 1974, Zaanstad 1975; Afdeling Economische Zaken, Statistiek en Onderzoek gemeente Zaanstad, Werken langs de Zaan, Zaanstad 1990; 1d., Zaanstad in cijfers 1989, Zaanstad 1990; Buro Statistiek en Onderzoek gemeente Zaanstad, Trends in Zaanstad, april 1990.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/zaanstad.txt
  • Laatst gewijzigd: 2024/05/25 18:36
  • door zaanlander