ereburgers

Erepenning van de gemeente Zaanstad

Personen die op grond van bijzondere verdiensten door de verschillende Zaangemeenten werden onderscheiden met een erepenning en dientengevolge in het spraakgebruik 'ereburger' werden genoemd.

De in 1974 gevormde gemeente Zaanstad wijkt wat dit betreft af; deze gemeente maakt een duidelijk onderscheid tussen het toekennen van de erepenning en het ereburgerschap. Slechts vier personen Theun van Damplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDam, Theun van

Amsterdam, 21 januari 1940

Theun van Dam, invloedrijke PvdA-wethouder van Zaandam en later Zaanstad in de periode 1970-1988. Daarna burgemeester van Purmerend. Ereburger van Zaanstad. Theun van Dam was al actief in de PvdA als lid afdelingsbestuur en eerder lid afdelingsbestuur Amsterdam vóór hij in 1970 wethouder van Zaandam werd. De PvdA kreeg dat jaar onverwacht een derde wethouderspost.
, Reint Laan jrplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLaan, Reint Jr

(Velsen 10 december 1914 - Rotterdam 3 november 1993)

Laatste burgemeester van Zaandam en eerste burgemeester van Zaanstad, ereburger van laatstgenoemde gemeente. Sociaal-democraat Reint Laan had toen hij naar de Zaanstreek kwam reeds een imposante carrière in de politiek en de vakbeweging achter de rug. Voor de oorlog was hij te Dordrecht opgeleid tot onderwijzer, maar door het gebrek aan banen in het onderwijs in de crisistijd, zou hij zijn vak alleen als invaller uitoefenen. …
, Albert Heijnplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeijn jr, Albert

Zaandam, 25 januari 1927 - Hereford, 13 januari 2011 Kleinzoon Albert Heijn van oprichter Albert Heijn Sr. Albert Heijn jr, zoon van Jan Heijn (1897-1964) en Adriana Hendrika Kruger (1900-1984), kleinzoon van Albert Heijn sr (1865-1945), broer van Gerrit Jan Heijn (1931-1987). Van 1962 tot 1989 president van de raad van bestuur van
en Gerrit Schoenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSchoen, Gerrit

Zaandam 24 augustus 1915

Raadslid en wethouder te Zaandam en Zaanstad voor de CPN; ereburger van beide gemeenten. De toekenning van het ereburgerschap aan Schoen in 1982 was een unanieme beslissing van de raad.

Gerrit Schoen werd op 15-jarige leeftijd timmerman. Tijdens de oorlog was hij actief in het verzet tegen de Duitse bezetters. Na de oorlog werd hij vrijgesteld voor de Algemene Bond van Werkers in de bouwnijverheid, één van de bonden binnen de Eenheids Vakcentrale tot 1…
mogen zich met recht ereburger van Zaanstad noemen.

Niet alle gemeenten maakten gebruik van de mogelijkheid tot het verlenen van een plaatselijke onderscheiding: in Jisp, noch in de eerdere gemeenten Westzaan en Zaandijk zijn erepenningen uitgereikt. Oostzaan heeft een aantal malen de 'Gouden Greep' toegekend, die naar ontvangen mededeling gelijkgesteld mag worden met de erepenning.

Van Zaanstad zijn de criteria voor het toekennen van de erepenning of het ereburgerschap duidelijk omschreven in 1976, herzien medio 1989. De erepenning kan worden toegekend aan een persoon of instelling die zich jegens de gemeente of haar ingezetenen gedurende lange tijd of naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis meer dan gewoon verdienstelijk heeft gedragen. Het ereburgerschap wordt toegekend aan: gemeentebestuurders die door lange staat van dienst of anderszins belangwekkend hebben bijgedragen aan het beleid en van wie de bijdragen door persoonlijke inzet publieke erkenning of herkenning hebben gekregen; ingezetenen die lange tijd hebben bijgedragen aan de beeldvorming van de gemeente in nationaal en/of internationaal verband door activiteiten op meerdere uiteenlopende maatschappelijke terreinen; personen wier maatschappelijke activiteiten een duidelijke bijdrage hebben geleverd aan het aanzien of de naamsbekendheid van Zaanstad in nationaal en/of internationaal verband.

Van de overige Zaangemeenten die tot instelling van een erepenning zijn overgegaan, zijn de criteria die bij de toekenning hebben gegolden, niet duidelijk. Voor zover kon worden nagegaan ontbreken geschreven reglementen; de indruk bestaat dat min of meer toevallige omstandigheden en overwegend bestuurlijke, wellicht af en toe ook politieke, voorkeuren tot benoeming leidden. Het heeft voorts de schijn dat enkele plaatselijke overheden betrekkelijk gulhartig tot toekenning overgingen, terwijl andere selectiever te werk zijn gegaan.

Hoewel de benoemden zonder uitzondering ongetwijfeld grote verdiensten voor de plaatselijke gemeenschap zullen hebben gehad, dient de hierna opgenomen lijst van ereburgers te worden beschouwd met inachtneming van genoemde nuances en restricties.

De vermelding geschiedt alfabetisch, zo mogelijk onder toevoeging van de aanleiding en het jaar van verlening. Aangezien te vaak andere bijzonderheden, zoals geboortejaar ontbraken, zijn deze gegevens niet opgenomen.

Alfabetische lijst van ereburgers/penningen

 • Piet Bakker, Oostzaan, 1978; bij afscheid als CPN-raadslid na 15-jarig wethouderschap.
 • Marcelis C. Beerling, Oostzaan, 1973; bij afscheid als gemeente-secretaris.
 • Henk W. Berghege, Zaanstad, 1986; directeur De Boerejonker, (erepenning) voor zijn verdiensten inzake de integratie van inwoners van Zaanstad en haar mede-inwoners van buitenlandse origine.
 • Cor Beunder, Wormerveer, 1966; wegens verdiensten voor het amateurtoneel.
 • Jan Blankenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBlanken, Jan

  Zwammerdam 27 februari 1896 - Wormerveer 30 juli 1983

  Het echtpaar Jan Blanken en Alice Blanken-Blendofsky, wonend op Blok 62 Krommenie, kreeg tijdens de bezetting van Nederland te maken met meerdere dilemma’s. Jan Blanken was namens de SDAP wethouder in Krommenie. Op 8 mei 1941 werd burgemeester
  , Krommenie, 1956; wegens wethouderschap. Zwammerdam 27 februari 1896
 • Jan de Boerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBoer, Jan de

  Assendelft 1906 - 23 augustus 1982

  Burgemeester van Assendelft van 1936-1971. Vermeldenswaardig daarbij is dat De Boer zijn vader Jan Johannes de Boer opvolgde als burgemeester, die op zijn beurt het eerste-burgerschap voortzette van zijn vader Klaas Cornelisz de Boer. Daardoor kende Assendelft een aaneengesloten periode van niet minder dan 92 jaar onder het burgemeesterschap van de familie De Boer. Jan de Boer werd jong benoemd, op 29-jarige leeftijd. Na het overlijden van zijn v…
  , Assendelft, 1971; wegens burgemeesterschap.
 • J. de Boer, Oostzaan, 1975; wegens betrokkenheid bij De Lishof en andere activiteiten.
 • Jan Adriaan de Boerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBoer, Jan Adriaan de

  Den Helder 17 oktober 1902 - Zaandam 26 april 1989

  Kunstschilder, woonde en werkte in Weesp, Alkmaar, Amsterdam en Den Ilp, maar voornamelijk toch in Zaandam. De Boer bezocht de tekenschool in Weesp waar hij les kreeg van de kunstschilder
  , Zaanstad, 1977; (erepenning) in verband met zijn grote kwaliteiten op het gebied van de schilderkunst en in het bijzonder met betrekking tot het typisch Zaanse landschap.
 • S.J.A. de Boer, Oostzaan, 1988; wegens langdurig raadslidmaatschap en overige bestuurlijke en kerkelijke activiteiten.
 • Cornelis Bunschotenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBunschoten, Cornelis

  Ilpendam 15 juli 1887 - Koog 6 september 1979

  Ereburger van Koog. Vanaf de oprichting van de Kooger Football Club KFC in 1910 spande Ilpendammer Cornelis Bunschoten, die eerst in 1914 in Koog kwam wonen, zich voor de vereniging in; hij vervulde verscheidene bestuursfuncties. In 1924 nam hij het initiatief tot de oprichting van de Supportersvereniging Rood-Blauw, waarvan hij tot januari 1958 voorzitter bleef.
  , Koog, 1973; wegens zijn inzet voor het voetbal en de bestuursfuncties die hij daarin vervulde.
 • Ir. Huibertus Buterplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigButer, Ir Huibertus

  Velsen, 7 september 1897 - Bergen N-H, 15 december 1976

  Huibertus Buter, ingenieur bij Van Gelder Zonen, werd in 1941 bestuurslid van de Vereniging Centrale Technische School Zaanstreek, vanaf 1947 was hij voorzitter. Hij bleef dat tot de opening van de Middelbare Technische School aan de Tjalkstraat te Zaandam uit 1973, die vijf jaar later naar hem werd vernoemd. In 1963 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. In 1973 ontving hij de
  , Zaandam. 1973; wegens bestuurlijke verdiensten onder meer ten dienste van het technisch onderwijs.
 • Johannes Jacobus (Joco) Contelaarplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigContelaar, Joco

  Amsterdam, 2 juni 1899 -

  Johannes Jacobus (Joco) Contelaar was de stamvader van voetbalvereniging QSC, vanaf de oprichting in 1915 was hij meer dan 50 jaar bestuurslid en daarvan tot 1966 meer dan 25 jaar voorzitter. Niet alleen werd hij tot erevoorzitter van QSC benoemd, maar ook verkreeg hij het
  , Wormerveer, 1965; wegens verdiensten voor de voetbalsport, erevoorzitter van QSC.
 • Henricus Wilhelmus Leonardus (Han) Coret, Zaanstad, 1988; (erepenning) vanwege zijn grote verdiensten voor de Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek.
 • Theun van Damplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDam, Theun van

  Amsterdam, 21 januari 1940

  Theun van Dam, invloedrijke PvdA-wethouder van Zaandam en later Zaanstad in de periode 1970-1988. Daarna burgemeester van Purmerend. Ereburger van Zaanstad. Theun van Dam was al actief in de PvdA als lid afdelingsbestuur en eerder lid afdelingsbestuur Amsterdam vóór hij in 1970 wethouder van Zaandam werd. De PvdA kreeg dat jaar onverwacht een derde wethouderspost.
  , Zaanstad, 1988; ereburger wegens wethouderschap Zaandam en Zaanstad.
 • Dick Dekker, 2018; voor zijn initiatieven (Z)aan de Wandel, Anna's Huis en 't Lokaal.
 • Gerrit Emmerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEmmer, Gerrit

  Zaandam 13 januari 1866 - Zaandam 25 maart Gerrit Emmer 1866-1962 Gerrit Emmer maakte namens de SDAP 28 jaar deel uit van de van Zaandamse gemeenteraad. Als 73-jarige nam hij op 24 augustus 1939 afscheid van de raad. Toen Gerrit Emmer als elfjarige op een oliemolen te werk werd gesteld, was er van arbeidersbeweging nog geen sprake. Aan het harde bestaan op de olie- en pelmolens kwam in 1897 een einde, toen Gerrit Emmer als arbeider in dienst kwam bij de Artillerie-Inrichtingen. N…
  , Zaandam, 1939; Sociaal Democraat, wegens raadslidmaatschap gedurende 28 jaar.
 • P. Flensplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFlens BV

  Flens BV, Houtverwerkende Industrie te Oostzaan. Het bedrijf werd gestart door P. Flens in 1938. Hij installeerde in de schuur van het pluimveebedrijf van zijn vader enige houtbewerkingsmachines. In de beginperiode en de daarop volgende oorlogstijd hield men zich bezig met de productie van onder andere houten fietshandvatten, pedaalblokken enz. Na de oorlog werden er huishoudelijke artikelen gefabriceerd, zoals huishoudtrappen, broodplanken, kleine meubelen en kasten. Daarnaast werden …
  , Oostzaan, 1975; bij zijn afscheid als wethouder.
 • G. Fraay, Zaanstad, 1982; wegens zijn verdiensten voor het welzijn van geestelijk en lichamelijk gehandicapten.
 • Gerrit Johan Daniel (Ge) Frankenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFranken, Gé

  Deventer, 6 augustus 1920 - 24 september 1994

  Gerrit Johan Daniel (Gé) Franken, burgemeester van Zaandam van september 1958 tot januari 1966. Franken was burgemeester in de periode dat de stad snel groeide; hij maakte mee dat de 50.000e inwoner van Zaandam werd geboren. Kort voor zijn afscheid werd de beslissing tot bebouwing van het
  , Zaandam, 1966; bij zijn afscheid als burgemeester.
 • Ir. Bruno van Gelderplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGelder, Bruno van

  Huizen 29 juni 1922 - Zaandijk 24 mei 2014

  Ir. Ernst Bruno van Gelder was, hoewel buiten de Zaanstreek geboren, een telg uit het Zaanse fabrikantengeslacht Van Gelder. Hij was ook verwant aan andere Zaanse fabrikantenfamilies zoals de families Laan, Kaars Sijpesteijn, Verkade en Prins. In 1963 kwam hij in dienst als bedrijfsdirecteur bij olieslagerij
  . Zaanstad, 1984; (erepenning) wegens zijn grote verdiensten voor het bedrijfs- en maatschappelijk leven in Zaanstad.
 • Mieke de Goejeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGoeje, Mieke de

  Wieringen 29 mei 1916 - 1998

  Maria Anna Jacoba Petronella de Goeje, balletdanseres en -pedagoge, later regisseuse van Opera Zaanstad.

  In de Zaanstreek was de balletdans als kunstvorm tot 1930 onbekend. In dat jaar mocht de in Zaandam wonende Mieke de Goeje, die in 1924 als achtjarige haar dansloopbaan was begonnen bij Gertrud Leistikow, solistisch optreden in Leistikow's voorstellingen in de Stadsschouwburg te Amsterdam en in Diligentia te Den Haag. Hierna werd zij door veel …
  , Zaanstad, 1988; erepenning vanwege haar bijzondere bijdrage aan het culturele leven en culturele imago van Zaanstad.
 • Jacobus Leonardus Christiaan (Jacques) Gordijnplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGordijn, Jacobus Leonardus Christiaan (Jacques)

  Amsterdam, 16 september 1901 - 09 mei 1993

  Raadslid en wethouder namens de KVP te Krommenie in de periode 1945-1970, bij zijn afscheid als wethouder tot ereburger benoemd en tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In Krommenie werd de sporthal naar hem vernoemd. Gordijn kwam in 1939 via IJmuiden naar Krommenie en werkte toen al bij een bank in Wormerveer. Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde hij een rol in het verzet.
  , Krommenie, 1970; bij beëindiging wethouderschap.
 • Dirk Grinplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGrin, Dirk

  Assendelft 10 april 1902 - Zaandam, 1986

  Raadslid, wethouder, loco-burgemeester en ereburger van Wormerveer. Dirk Grin was een duidelijke exponent van een vooroorlogse generatie socialisten. Hij moest na de vierde klas van de lagere school gaan werken bij de
  , Wormerveer, 1966; wegens langdurige bestuurlijke verdiensten.
 • Bart Groeneveldplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGroeneveld Bart

  (1894 - 1969)

  Amateurtoneel-acteur, -auteur, -regisseur en toneelrecensent met een zeer grote reputatie. Bart Groeneveld maakte zijn toneeldebuut in 1907, bij de Koninklijke Vereniging Het Nederlandse Toneel, als zingende kwajongen in een stuk van Jac. van Lennep. Daarna volgde een zestigjarige carrière op de planken, voor verenigingen te Gouda, Beverwijk, Wormerveer, Haarlem, Velsen en Koog. Hij ontving een aantal prijzen voor de best uitgevoerde mannenrol (o.a. te Hoorn, Noor…
  , Wormerveer, 1967; wegens grote verdiensten voor het amateurtoneel.
 • C. van der Harst, Wormerveer, 1970; wegens zijn verdiensten op sociaal en medisch gebied.
 • W. Hartogplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHartog, Wessel

  (Wormer 1911-Koog 1989)

  Communistisch politicus ereburger van Koog (1970).

  Wessel Hartog kwam in 1945 in de 'Noodraad' van Koog en bleef gemeenteraadslid tot de samenvoeging tot Zaanstad Sinds de jaren '60 was hij voorts lid van Provinciale Staten, Gedeputeerde van Noord-Holland, lid van de Eerste Kamer en van het Europees Parlement
  , Koog (1970); wegens raadslidmaatschap en maatschappelijke verdiensten.
 • Albert Heijnplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeijn jr, Albert

  Zaandam, 25 januari 1927 - Hereford, 13 januari 2011 Kleinzoon Albert Heijn van oprichter Albert Heijn Sr. Albert Heijn jr, zoon van Jan Heijn (1897-1964) en Adriana Hendrika Kruger (1900-1984), kleinzoon van Albert Heijn sr (1865-1945), broer van Gerrit Jan Heijn (1931-1987). Van 1962 tot 1989 president van de raad van bestuur van
  , Zaanstad, 1989; wegens grote verdiensten in velerlei opzicht, bij zijn afscheid als president-directeur van Ahold.
 • J. Heijn, Oostzaan, 1978; wegens raadslidmaatschap en maatschappelijke verdiensten.
 • J. Heijne, Assendelft; wegens 35-jarige vervulling van het secretariaat van woningbouwvereniging 'Goed Wonen'.
 • Rinus Hilleplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHille, Rinus

  (Koog aan de Zaan, 16 januari 1913 - Wormerveer, 29 november 1976)

  Marinus Jacobus (Rinus) Hille, wethouder en loco-burgemeester (PvdA) van Zaandam, laatste burgemeester van Wormerveer, lid van Provinciale Staten en lid van de gemeenteraad van Zaanstad. Rinus Hille was één van de bijzondere voorbeelden van emancipatie door de arbeidersbeweging. Hij kwam uit een arbeidersgezin, doorliep alleen de lagere school en ging werken als tuinman. Door zelfstudie wist hij zich te ontwikkelen…
  , Zaandam, 1968; bij zijn afscheid na een 23-jarig wethouderschap. Bovendien benoemd als ereburger van Wormerveer, 1973; bij zijn afscheid als laatste burgemeester van deze gemeente.
 • C.J. Honig, Koog (jaar onbekend); als fabrikant, wegens zijn grote sociale betrokkenheid.
 • Nic Hooijschuur, Koog (30 september 1909 - 17 januari 1973); bij zijn afscheid na een langdurig wethouderschap.
 • Jan Houtman, Wormer, 1967; wegens zijn 40-jarig raadslidmaatschap.
 • J. Huijgen, Assendelft, 1966; wegens verdiensten als gemeenteraadslid en wethouder.
 • T. de Jong, Oostzaan, 1975; bij de opening van 'De Lishof`.
 • Pieter Kaaijkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKaaijk, Pieter

  Koog 14 oktober 1912 - Koog 25 november 1960

  Raadslid van Koog aan de Zaan en later Zaanstad, ereburger van Koog.

  Piet Kaaijk was al vóór zijn politieke loopbaan bekend in Koog aan de Zaan als speler van het toen hoog voetballende KFC. Na zijn voetbalcarrière maakte hij ruim 22 jaar deel uit van het KFC-bestuur. De KNVB onderscheidde hem met de zilveren Bondsspeld van de afd. Noord-Holland.
  , Koog, 1970, wegens raadslidmaatschap en wethouderschap.
 • Cor Kakesplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKakes, Cornelis (Cor)

  Zaandam 17-02-1891 - Zaandam 27-01-1965

  Bouwkundige, commandant van de vrijwillige brandweer van Zaandam, belangrijk voorvechter van het christelijk onderwijs. Kakes werd benoemd tot ereburger van Zaandam, in welke gemeente een scholengemeenschap voor christelijk beroepsonderwijs naar hem werd genoemd. Cor Kakes kwam op 14-jarige leeftijd in het door zijn grootvader opgezette
  , Zaandam, 1951; wegens verdiensten voor de brandweer, als commandant en na 40-jarig lidmaatschap.
 • J. Kamp, Wormer, 1968; na 40 jaar onderwijzer te zijn geweest en in verband met verdiensten voor de voetbalsport en in de plaatselijke politiek.
 • Klaas Kan Kz, Zaandam, 1939; in verband met langdurig wethouderschap.
 • Wim van de Kapelle, Wormer, 1968; was meer dan 40 jaar onderwijzer en in verband met politieke en maatschappelijke verdiensten.
 • Gerrit Jan Kat, wijkagent Zaandam-Zuid,2000; (erepenning) wegens grote verdiensten, innovatieve werkwijze, opzetten van netwerken en zijn grote betrokkenheid met de jeugd.
 • J. Kelder Pz. Koog (jaar onbekend), wegens verdiensten voor het verenigingsleven.
 • Th.M. van der Koogh, Zaanstad, 1977; erepenning in verband met zijn meer dan 20-jarige activiteit voor het reservaat van Zaanse houtbouw, De Zaanse Schans te Zaandam.
 • Simon Kooijmanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKooijman, Simon

  Wormerveer 1913 - 1981

  Amateur-toneelspeler, -regisseur en -organisator, die zich langdurig heeft ingezet voor de verbetering van het liefhebberijtoneel in de Zaanstreek.

  Simon Kooijman speelde bij Thalia, geheelonthouderstoneelvereniging Strijd en Kunst te Wormerveer, bij Wessanen en was gastspeler bij ondermeer de toneelverenigingen Hierna Beter uit Koog aan de Zaan en Vondel te Zaandam.
  , Wormerveer, 1968; in verband met vele activiteiten op sociaal en cultureel gebied, onder meer voor het amateurtoneel.
 • E. Krom-Duits, Koog (jaar onbekend).
 • Gerbrand Kruijverplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKruijver, Gerbrand

  Zaandam, 6 juni 1897 - Zaandam, 17 november 1991

  Landelijk en internationaal bestuurder van voetbalorganisaties. Gerbrand Kruijver, zoon van de schilder Jan Kruijver, richtte als 19-jarige met twee vrienden de RK voetbalvereniging VVZ in Zaandam op. Dit vormde het begin van een 66 jaar durende loopbaan als sportbestuurder op regionaal, provinciaal, landelijk en internationaal niveau. Hij was van 1919 tot 1940 competitieleider van de r.k. Diocesaan Haarlemse Voetbalbond, waar…
  , Zaandam, 1972; grote verdiensten voor de sportwereld waaronder VVZ, NKS en KNVB.
 • L. van Kuijk, Koog (jaar onbekend).
 • J. van der Laan, Assendelft; wegens langdurig wethouderschap.
 • Dr. Johannes Leonardus Labbertéplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLabberté, dr. J.L.

  Sliedrecht, 11 september 1878 - Krommenie, 23 mei 1955

  Dr. Johannes Leonardus Labberté studeerde in 1905 als 27-jarige af als arts aan de gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. Hij vestigde zich als huisarts in Klazienaveen, waar hij zijn patiënten per paard bezocht. Op 1 december 1910 verwisselde hij deze gemeente voor Krommenie. Naast huisarts werd hij ook gemeente-arts en geneesheer van de diaconie der Nederlands Hervormde Gemeente tot september 1917. Ook kwam hij in a…
  , Krommenie, 1952; arts met grote verdiensten voor het plaatselijke Verpleeghuis.
 • J. van Leyden, Krommenie, 1950; fabrikant met verdiensten voor het maatschappelijk leven, onder meer oprichter van De Volkswoning.
 • Amelius Loggersplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLoggers, Amelius

  Zwolle 9 juni 1910 – Ermelo 19 juni 1979

  Burgemeester van Wormer van 1946 tot in 1975, ereburger van deze gemeente. Amelius Loggers kwam na een ambtelijke carrière in Opperdoes, Callantsoog, Huizen en Driebruggen, waar hij gemeentesecretaris was, als jonge en partijloze burgemeester naar Wormer. Zijn activiteiten in het verzet in Zuid-Holland waren mede aanleiding tot zijn benoeming. Tijdens zijn burgemeesterschap hadden er in Wormer ingrijpende veranderingen plaats: de restan…
  , Wormer, 1975; bij zijn afscheid als burgemeester, was onder meer voorzitter van de Zaanse gemeenschap.
 • Mr. Johan Carel Lycklamaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLycklama, mr. Johan Carel

  Den Haag 3 augustus 1903 - Zaandijk 22 september 1980

  Burgemeester van Wormerveer van 1950 tot in 1968, ereburger van deze gemeente. Voor hij naar de gemeente Wormerveer kwam had Lycklama een lange carrière in de Indische politiek achter de rug. Tot hij en zijn vrouw uit Nederlands-Indië moesten vluchten was hij de laatste resident van Djokjakarta. Om 'onder dak te zijn' aanvaardde hij in december 1950 het burgemeestersambt van Wormerveer, welke functie hij daarna ga…
  , Wormerveer, 1968; bij zijn afscheid als burgemeester 'voor grote menselijke kwaliteiten'.
 • Dirk Metselaarplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMetselaar, Dirk

  Zaandam 20 april 1909 - Zaandam 18 september 1975

  Raadslid vanaf 1935 van de gemeente Zaandam en wethouder vanaf 1956 tot 1974.

  Dirk Metselaar werd op twaalfjarige leeftijd lid van de Arbeiders Jeugd Centrale. Zes jaar later werd hij lid van de SDAP, en weer zes jaar later werd hij penningmeester van de afdeling Zaandam van deze partij. In september 1935 kwam hij, 26 jaar oud, in de gemeenteraad van Zaandam. Hij bleef daarin zitting houden tot de ontbinding van de raad door de…
  , Zaandam, 1973; wegens langdurig wethouderschap.
 • Jacobus Johannes Meulenkampplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMeulenkamp, Jacobus Johannes

  Nijkerk 19 februari 1894 - Zaandam 22 mei 1968 Jacobus Johannes Meulenkamp 1894-1968 Jacobus Johannes Meulenkamp, raadslid en wethouder van Zaandam. Meulenkamp maakte bijna een kwart eeuw deel uit van de Zaandamse gemeenteraad. Op 5 september 1939 nam hij daarin zitting namens de
  , Zaandam, 1964; bij zijn afscheid als gemeenteraadslid en wethouder.
 • Albert Wzn Meijnsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMeijns, Albert Wzn

  Wormerveer 25 november 1880 - Zaandam 12 maart 1969

  Albert Meijns, amateur-dirigent, van beroep melkboer, ontving zijn basisopleiding bij meester Zijlstra (zie: Muziek 3.2.). Als dirigent-autodidact arrangeerde hij veel symfonische werken voor harmonie- en fanfareorkest en componeerde hij diverse werken voor de lagere afdelingen. Meijns was mede-oprichter en dirigent van de harmonie Ons Genoegen in Wormerveer van 1904 tot 1964.
  , Wormerveer, 1960; bij zijn 80e verjaardag wegens grote verdiensten op cultureel (muzikaal) gebied.
 • C. Meijns, Zaanstad, 1977; (erepenning) in verband met zijn verdiensten op het gebied van het muzikale leven in de Zaanstreek, bestaande uit het gedurende 30 jaar - als amateur - verlenen van vocale solistische medewerking aan tal van zanguitvoeringen.
 • A. Molenaar-Abbestee, Zaandam, 1960; in verband met bijzondere bestuurlijke verdiensten voor de Leeszaal in Zaandam en het verenigingsleven.
 • D. Noe, Assendelft, 1962.
 • Dick van Onselderplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOnselder, Dirk Hendricus van

  Amsterdam 6 oktober 1906 - Zaandam 8 december 2004

  Bestuurlid van een groot aantal maatschappelijke organisaties. Dick van Onselder werd in 1931 filiaalchef van de Arbeiderspers-boekhandel te Zaandam. In de oorlog zorgde hij voor de verspreiding van het illegale blad Paraat in Oostzaan en Zaandam. Na de oorlog raakte hij bij een aantal maatschappelijke organisaties betrokken als mede-oprichter van Humanitas Zaanstreek en de
  , Zaanstad, 1980; (erepenning) wegens zijn verdiensten voor de Stichting Zaandamse Gemeenschap en het maatschappelijk leven in het algemeen.
 • Cornelis (Cees) Pelsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPels, Cornelis

  Wormerveer, 5 november 1923 - Wormerveer, 9 april 2010

  Cornelis (Cees) Pels, Verdienstelijk bestuurder van met name instellingen voor gehandicaptenzorg, voorzitter van de Stichting Zorg Geestelijk Gehandicapten Zaanstreek en van de Oudervereniging Zaanstreek, lid van de Commissie
  , Zaanstad, 1985; (erepenning) wegens zijn verdiensten voor het maatschappelijk leven in het algemeen en voor de geestelijk gehandicapten in het bijzonder.
 • Marcus Plooijerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPlooijer sr, Marcus

  (Zaandam, 1885-1971)

  Vakbondsbestuurder raadslid en wethouder te Zaandam. Marcus Plooijer werd op jonge leeftijd lid van de Timmerliedenbond en de SDAP. Vanaf 1910 bekleedde hij op plaatselijk niveau een aantal bestuursfuncties. In 1931 kwam hij in de Zaandamse gemeenteraad; daar bleef hij lid van tot deze in 1941 door de Duitsers werd ontbonden. In de oorlog speelde de familie Plooijer een rol in de actieve hulp aan joodse burgers.
  , Zaandam, 1955; bij zijn afscheid als wethouder, na langdurig raadslidmaatschap.
 • J. Posch, Zaandam, 1969; dijkgraaf van het Hoogheemraadschap, bij de opening van de rioolwaterzuiveringsinstallatie.
 • K. Prins, Zaandam, 1939; in verband met langdurig lidmaatschap van de gemeenteraad en wethouderschap.
 • Dr. W.J. Prud'homme van Reineplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPrud'homme van Reine, dr. Willem Jeremias

  Willemstad N-B 27 oktober 1908 - Zaandam 21 mei 1996

  Leraar aan het Zaanlands Lyceum te Zaandam, bestuurder van een groot aantal natuurbeschermingsorganisaties, voorzitter Zaandamse Gemeenschap, auteur/bewerker van een twintigtal voornamelijk schoolboeken.
  , Zaanstad, 1988; (erepenning) vanwege zijn bijzondere inzet om de liefde voor de natuur en het milieu met name bij de jeugd aan te moedigen en te vergroten.
 • J.C.A. Provilyplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigProvily, Jan Cornelis Adriaan

  Krommenie, 9 september 1900 – Krommenie, 17 september 1977

  Burgemeester van Krommenie van 1947 tot 1965; ereburger van deze gemeente. Jan Provily werd in 1947 burgemeester van zijn geboortedorp, na een ambtelijke carrière in Beemster en Hilversum. Tijdens de oorlog moest hij onderduiken, nadat de Duitsers fraude met bonkaarten op het Hilversumse gemeentehuis hadden ontdekt. Provily hield zich tijdens de oorlog voorts bezig met het verkrijgen van financiën ten beho…
  , Krommenie, 1956; bij zijn afscheid als burgemeester.
 • Mr. P.B.J. Reeling Brouwerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigReeling Brouwer, Piet

  Alkmaar, 28 januari 1921 - Oostzaan, 15 maart 2005

  mr. Pieter Benjamin Johan (Piet) Reeling Brouwer, PvdA-Burgemeester van Westzaan van 1961 tot 1969 en Oostzaan van 1969 tot 1986. Piet Reeling Brouwer kwam na een studie Geologie en Rechten en een ambtelijke carrière in Wateringen en Renkum naar de Zaanstreek; in 1961 werd hij beëdigd als burgemeester van Westzaan. Aanvankelijk was hij voorstander van de samenvoeging tot Zaanstad; later zag hij deze meer als annexatie va…
  , Oostzaan, 1986; bij zijn afscheid als burgemeester.
 • S.L. Reeling Brouwer-Carriereplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigReeling Brouwer-Carrière, Mr. Sophia Louisa

  (Den Haag 1926).

  Mevr. Reeling Brouwer werkte na haar doctoraal examen Nederlands Recht op het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Na de benoeming van haar echtgenoot, mr. P. Reeling Brouwer, tot burgemeester van Westzaan en later Oostzaan vervulde zij een groot aantal bestuursfuncties op maatschappelijk terrein.
  , Oostzaan, 1986; wegens maatschappelijke betrokkenheid, bestuurslid van onder meer Gezinsverzorgingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGezinsverzorging

  Tak van georganiseerde maatschappelijke zorg, bestaande uit het ver- lenen van hulp waar deze noodzakelijk is. Deze hulp is van huishoudelijke, verzorgen- de en/of begeleidende aard en wordt gegeven in gezinnen of bij alleenstaanden. Doel ervan is de verzorgde in staat te stellen zo lang mo- gelijk in eigen omgeving te blijven. Gezins- verzorging in deze zin is omstreeks de laatste eeuwwisseling ontstaan. Voordien werd (al dan niet voldoende) huishoudelijke hulp bij ziekte gege…
  en Verpleeghuis.
 • T. de Regt, Wormerveer, 1970; bij zijn pensionering als onderwijzer, mede in verband met culturele verdiensten (onder meer amateurtoneel).
 • Carolus D.E. de Roy van Zuydewijnplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRoy van Zuydewijn, Carolus Dionysius Eugentus de

  Zevenbergen 23 september 1894 - Bergen NH 03 juli 1972

  Onderdirecteur van machinefabriek Gebr. Klinkenberg te Wormerveer en, vooral in deze gemeente, bestuurder van vele organisaties. De Roy van Zuydewijn was in 1924 medeoprichter van de Vrijwillige Brandweer van Wormerveer, later commandant en tenslotte erelid. Hij was bestuurder van de RK parochie, van het
  , Wormerveer, 1960; wegens verdiensten voor verpleeghuis en kraamkliniek.
 • Russische Buurt (Vereniging), Zaanstad, 1985; (erepenning) wegens haar bijzondere verdiensten voor de stadsvernieuwing in de Russische Buurt en voor de stadsvernieuwing in het algemeen.
 • August W. Sabelplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSabel, August

  Zaandam, 17 oktober 1899 - Bergen NH, 24 augustus 1980

  August Willem Teunzoon Sabel, verffabrikant, verzetsman, voorman van de Zaandamse Noodorganisatie. August Sabel was in de Tweede Wereldoorlog, nadat hij in maart 1944 gevangen had gezeten, een van de belangrijke krachten voor de succesvolle Zaandamse Noodorganisatie, die in de hongerwinter een grote hoeveelheid voedsel onder de bevolking distribueerde. In het kort na de oorlog verschenen
  , Zaandam, 1964; bij zijn afscheid als directeur van een verffabriek, vooral in verband met veelzijdige maatschappelijke activiteiten en organisatorische betrokkenheid bij het Verzet.
 • J. Schaap, Zaanstad, 1988; (erepenning) vanwege zijn bijzondere bijdrage aan het culturele leven en het culturele image van Zaanstad.
 • G. Schaar, Krommenie, 1956; wegens grote en langdurige verdiensten voor de amateurmuziek.
 • Gerrit Schoenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSchoen, Gerrit

  Zaandam 24 augustus 1915

  Raadslid en wethouder te Zaandam en Zaanstad voor de CPN; ereburger van beide gemeenten. De toekenning van het ereburgerschap aan Schoen in 1982 was een unanieme beslissing van de raad.

  Gerrit Schoen werd op 15-jarige leeftijd timmerman. Tijdens de oorlog was hij actief in het verzet tegen de Duitse bezetters. Na de oorlog werd hij vrijgesteld voor de Algemene Bond van Werkers in de bouwnijverheid, één van de bonden binnen de Eenheids Vakcentrale tot 1…
  , Zaandam, 1973; wegens wethouderschap en tevens benoemd tot ereburger van Zaanstad wegens wethouderschap en andere verdiensten.
 • Dr. Hubart G. Scholtenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigScholten, dr. mr. Hubart Gerhard

  (Haarlem, 28 april 1886 - Blaricum, 1 december 1955)

  Hubart Gerhard Scholten was gemeentesecretaris en ereburger van Zaandam. Hubart Scholten werd 19 april 1916 tot commies-redacteur ter secretarie van de gemeente Zaandam aangesteld en op 26 oktober 1917 als gemeentesecretaris van Zaandam benoemd; voordien was hij onderwijzer en leraar staatshuishoudkunde en handelsgeschiedenis te Haarlem.
  , Zaandam, 1946; bij zijn afscheid als gemeente-secretaris.
 • C. Schoone, Assendelft, 1970; wegens langdurig wethouderschap.
 • J. Slot, Zaanstad, 1980; (erepenning) wegens zijn verdiensten voor het maatschappelijk leven in het algemeen en voor het bejaardenwerk in het bijzonder.
 • G. in 't Slot, Oostzaan, 1986; wegens zijn inzet voor ouderenzorg, Ons Verpleeghuis en De Lishof.
 • J. Smit, Oostzaan, 1981; bij zijn afscheid als dijkgraaf en na lidmaatschap van de gemeenteraad.
 • Sjoerd Soetersplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSjoerd Soeters

  Nes, 2 augustus 1947

  Sjoerd Soeters, architect en ereburger van de gemeente Zaanstad, in de Zaanstreek voornamelijk bekend als supervisor van het Project Inverdan en als architect van het nieuwe stadhuis bij station Zaandam.

  Soeters heeft een belangrijk stempel gezet op de vernieuwing van het stadshart van Zaandam. “Soeters heeft Zaanstad voor altijd op de kaart gezet, nationaal en internationaal”, aldus het college van B&W in een toelichting bij de benoeming tot ereburger. Voo…
  , 2017; voor het ontwerp van het nieuwe stadhuis.
 • Cees Stamplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigStam, Cees

  Koog aan de Zaan 2 november 1945

  Cees Stam was van 1971 tot 1979 profwielrenner, vooral bekend door zijn successen bij het stayeren. Stam werd in 1970 bij de amateurs wereldkampioen stayeren. Na zijn overstap naar de professionals werd hij in 1973, 1974 en 1977 wereldkampioen. In 1975 was hij Europees kampioen. Tweede plaatsen op het WK stayeren behaalde hij in 1972, 1975, 1976. Brons behaalde hij in 1978 en 1979. Hij werd tweede bij de Europese kampioenschappen in 1973 en in 1975 …
  , wielrenner, Koog (jaar onbekend).
 • Gerrit Stamplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigStam, Gerrit

  Oostzaan 23 september 1929 - 11 september 2009

  Gerrit Stam, bestuurslid van voetbalvereniging OFC uit Oostzaan zette in 1985 een punt achter zijn 30-jarig bestuurslidmaatschap bij OFC. Samen met Piet Lust vormde secretaris Gerrit Stam jarenlang het gezicht van de toen nog dorpsclub OFC. De Gemeente Oostzaan kende hem in 1975 de Gouden Greep toe, een onderscheiding die gelijkgesteld mag worden met de erepenning.
  , Oostzaan, 1985; bij zijn afscheid na een 30-jarig bestuurslidmaatschap van voetbalvereniging OFC.
 • Jaap Stellaartplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigStellaart, Jaap

  Zaandijk, 7 december 1920 - Zaandam, 16 januari 1992

  Jacob (Jaap) Stellaart, beeldend kunstenaar, werkte in Zaandam aan het Haaldersbroek, voornamelijk olieverfschilderijen. Jaap Stellaart werkte al jong in een eigenzinnige abstracte schilderstijl die wel eens werd vergeleken met die van de toenmalige Cobragroep. Hij sloot zich niet bij deze groep aan, maar ging steeds als eenling zijn eigen weg, waarbij hij in beperkte kring bewondering oogstte. Op 16 februari 1990 ontving …
  , 1990, voor zijn bijdragen aan de kunst.
 • Oeds Stienstra, Zaanstad, 1977; (erepenning) in verband met zijn bijzondere verdiensten voor de plaatselijke voetbalsport, voor de sport in het algemeen en zijn buitengewone belangstelling voor de jeugdsport en de opvang van de jeugd.
 • Dr. Fredrik Willem Thorbeckeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigThorbecke, Frederik Willem

  Rotterdam, 14 mei 1901 - Oostzaan, 13 oktober 1992

  Frederik Willem Thorbecke, huisarts te Oostzaan van 1929 tot 1972. Thorbecke was één van de centrale figuren in de Oostzaanse dorpsgemeenschap, mede doordat hij meer dan 50 jaar cursussen leidde bij de door hem in 1936 opgerichte afdeling Oostzaan van de EHBO. Daarnaast had hij een aantal andere maatschappelijke functies. In 1981 ontving hij de Gouden Greep, Thorbecke was Ridder in de Orde van Oranje Nassau en in bez…
  , Oostzaan; 1981; bij zijn afscheid als arts.
 • G. van der Stroom, Krommenie, 1957.
 • Wim Thomassenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigThomassen, Wim

  Amsterdam, 3 oktober 1909 - Bergen NH, 16 juni 2001

  Willem (Wim) Thomassen, burgemeester van Zaandam van 1948 tot 1958, nadien burgemeester van Enschede en Rotterdam, lid Eerste en Tweede Kamer. Wim Thomassen werd opgeleid aan de MTS en vervolgens tot onderwijzer. In 1931 was hij vier maanden werkzaam aan de Kattegatschool te Zaandam. In Limburg functioneerde hij als voorzitter van de
  , Zaandam, 1958; bij zijn afscheid als burgemeester.
 • Jan Tilkemaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTilkema, Jan

  Dokkum 24 februari 1896 - Zaandam 29 januari 1980

  Raadslid en wethouder te Zaandam voor de Anti-Revolutionaire Partij. Jan Tilkema kwam op jonge leeftijd naar Zaandam, waar hij houthandelaar zou worden. In 1931 werd hij voor de ARP in de Zaandamse raad gekozen, waarin hij zitting bleef houden tot die raad in 1941 door de Duitsers werd ontbonden.
  , Zaandam, 1964; na langdurig lidmaatschap van de gemeenteraad en 15-jarig wethouderschap.
 • C. Tuijn, Zaanstad, 1987; (erepenning) vanwege zijn verdiensten voor muziekgezelschap Harmonie te Assendelft.
 • A. Tijmes, Oostzaan, 1978; bij zijn afscheid als raadslid en wethouder.
 • Dirk Veen, Oostzaan, 1985; wegens verdiensten als organisator bejaardentochten en 50-jarig lidmaatschap damclub Oostzaan.
 • J. Veenis Cz., Assendelft, 1955.
 • Mr. dr. Joris in 't Veldplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVeld, Joris in 't

  Dubbeldam, 5 juli 1895 - Den Haag, 15 februari 1981

  mr. dr. Joris in 't Veld, burgemeester van Zaandam (1937-1941 en 1945-1948), Eerste Kamerlid (voor en na de Tweede Wereldoorlog en 1952-1964), minister van wederopbouw en volkshuisvesting (1948-1952), hoogleraar in Leiden (1957-1965), Rector Magnificus Vrije Universiteit in Amsterdam (1959-1960), lid Raad van State (1964-1970).
  , Zaandam, 1948; bij zijn afscheid als burgemeester.
 • L. Verbeek, Oostzaan, 1975; ter gelegenheid van de opening van 'De Lishof'.
 • Anton Verkadeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVerkade, Anton

  Zaandam, 5 april 1875 - Santpoort, 25 juli 1955

  Johan Anton Eduard Verkade, zoon van oprichter Enricus Verkade, directielid van de Koninklijke Verkade Fabrieken N.V. Als industrieel en als bestuurslid van instellingen op verschillend maatschappelijk gebied verwierf Anton Verkade zich niet alleen in de Zaanstreek, maar ook daarbuiten grote bekendheid. Zijn technische gaven en feeling voor het product hebben in grote mate bijgedragen tot de groei van de onderneming, maar daarnaast…
  , Zaandam, 1950; fabrikant met grote verdiensten in organisatorisch opzicht, onder meer als voorzitter van de Kamer van Koophandel.
 • Joannus Maria Vermeulenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVermeulen, Joannus Maria

  Leiden 1883 - Heemstede 1970

  Pastoor van de St. Odulphus-parochie in Assendelft, sedert 1966 ereburger van deze voormalige gemeente en in 1958 geridderd in de Orde van Oranje Nassau. Achter de St. Odulphuskerk werd een straat naar hem vernoemd.

  Pastoor Vermeulen kwam in 1935 naar Assendelft en zou daar tot zijn emeritaat in 1962 blijven. Hij speelde een centrale rol in het dorpsleven. Op 25 september 1947 was het 12,5 jaar geleden dat pastoor Vermeulen door de Dek…
  , (pastoor), Assendelft, 1966; wegens zijn maatschappelijke verdiensten.
 • Henri (Harry) Julesplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVisser, Harry

  Zaandam 23 oktober 1890 - Zaandam 15 augustus 1975

  Henri Jules (Harry) Visser, verffabrikant, bestuurder van verscheidene (zwem-)organisaties, ereburger van Zaandam.

  Harry Visser was onder meer:

  * secretaris en voorzitter van zwemvereniging
  , Zaandam, 1939; fabrikant met verdiensten voor het verenigingsleven, onder meer als voorzitter school- en werktuinen.
 • C. Vries, Krommenie, 1970.
 • J.C. Wals, Oostzaan, 1987; in verband met grote bestuurlijke betrokkenheid bij het verenigingsleven en raadslidmaatschap.
 • Piet de Witplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWit, Piet de

  Wormer, 6 maart 1946

  Piet de Wit is een voormalig Nederlands wielrenner en stayer. In 1966 en 1967 werd hij bij de amateurs tweemaal wereldkampioen. was profwielrenner van 1968 tot 1974 en was driemaal Nederlands kampioen. Bij de WK's won hij eenmaal zilver en tweemaal brons. Samen met Leo Duyndam zette hij in 1973 de zesdaagse van Zürich op z'n naam. \ Verder was hij actief als assistent baan-coach bij de KNWU, coördinator sponsorwerving bij de Stichting Wielerronde van Noord-Hol…
  , Wormer, 1967; in verband met het behalen van een wereldkampioenschap als wielrenner (amateur-stayer).
 • H. van Wijk, Zaanstad, 1980; (erepenning) in verband met zijn verdiensten voor het Zaanse maatschappelijke en verenigingsleven.
 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/ereburgers.txt
 • Laatst gewijzigd: 2023/03/22 14:08
 • door jan