letters:r

171

R

 • R
 • Raad van Verzet (RVV)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRaad van Verzet (RVV)

  De RVV was de Raad van Verzet, voluit Raad van Verzet in het Koninkrijk der Nederlanden, opgezet als landelijke overkoepeling van verschillende verzetsorganisaties. De achtergrond van de Raad was onkerkelijk en politiek vooruitstrevend. Deze had tot doel verzetsacties- en operaties te coördineren en zo operationele effectiviteit te verbeteren. Uiteindelijk kwam daar weinig van terecht, omdat de RVV vaak als communistische organisatie werd beschouwd.
 • Raadhuis Jispplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRaadhuis Jisp

  Het raadhuis in Jisp is gebouwd in een onbekend jaar (ergens rond 1650) en ook de architect is onbekend. Er zijn meerdere theorieën over wie het heeft ontworpen waaronder Jan Adriaensz Leeghwater. Echter staat Leeghwater niet bekend om het feit om zoiets niet in de publiciteit te brengen. Het verving een eerder raadhuis dat waarschijnlijk rond de zelfde plek stond.
 • Raadhuizenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRaadhuizen

  Zie: Gemeentehuizen. Zie ook bij Rechthuizen en bij de afzonderlijke vermeldingen Assendelft, Jisp, Koog (aan de Zaan), Krommenie, Oostzaan Westzaan Wormer Sluis, Wormerveer Zaandam, Zaandijk en Bannehof.
 • Raaf, de Witteplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRaaf, de Witte

  Pelmolen te Zaandijk

  De Witte Raaf is een vreemde eend in de bijt. Normaliter werden pelmolens gebruikt voor het pellen van gerst en rijst, deze molen bezat een inrichting die geschikt was voor het pellen van gierst. Het bouwjaar van deze molen is nog niet gevonden, hij wordt voor het eerst genoemd op 5 mei 1812, Jan van Bergen was toen eigenaar van de molen.
 • Rabbi, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRabbi, de

  Oliemolen te Westzaandam, zie: De Reinout.

  oliemolen molen
 • Rad van Avontuur, Hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRad van Avontuur, Het

  Oliemolen in Oostzaandam, meestal Het Rad genoemd.

  De molen werd gebouwd in 1648. Hij was uiterlijk afwijkend van de andere industriemolens, namelijk omgeven door een vierkant gebouw met een plat dak, dat dienst deed als stelling. Hij heeft gestaan in Zaandam ten zuiden van de
 • Radicaal Volksbladplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRadicaal Volksblad

  Weekblad, verschenen vanaf 1889 tot circa 1910-1914. De zaterdagavondkrant verscheen voor het eerst in februari 1889, als spreekbuis voor de Zaanse radicaal-liberalen; uitgever was J. Heijnis Tsz. te Zaandijk. In het blad werd onder meer gepleit voor algemeen kies- en stemrecht, evenredige vertegenwoordiging, een progressief belastingstelsel en geleidelijke bevrijding van Indië.
 • Radicale Bondplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRadicale Bond

  In 1888 opgerichte politieke partij, de afgesplitste linker vleugel van het 19e-eeuwse liberalisme, de toenmalige Liberale Unie. De Radicale Bond ging in 1901 op in de toen gestichte Vrijzinnig-Democratische Bond, die op zijn beurt na de Tweede Wereldoorlog deel ging uitmaken van de Partij van de Arbeid (opgericht 1946).
 • Radio-distributieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRadio-distributie

  Zie PTT-Nederland en zie voorts A. L. Bauling en G. Fris Gzn.
 • Ragut, Willemplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRagut, Willem

  Middelburg 31 juli 1897 - Zaandam, 21 juni 1944

  Willem Marinus Ragut was een Nederlandse politieman die met de Duitsers samenwerkte tijdens de Tweede Wereldoorlog en daarom werd geliquideerd. Hij werd benoemd tot plaatsvervangend leider van de dienst die in het leven werd geroepen om het bezit van gedeporteerde joden te inventariseren en beheren. Vervolgens volgde een promotie tot politiechef in Zaandam.
 • Ram, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRam, de

  Oliemolen te Wormerveer.

  Hij bestond al in 1643. Hij heeft gestaan ten zuiden van en bij de Dubbele Buurt, binnendijks, en werd gesloopt in 1874.

  oliemolen molen
 • Rammeldoos, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRammeldoos, de

  Hennepklopper te Krommenie, zie: De Doos.
 • Rampjaar 1672plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRampjaar 1672

  Jaar waarin de Republiek der Verenigde Nederlanden wankelde. Frankrijk en Engeland hadden in 1670 in het geheim het Verdrag van Dover gesloten, waarin de vorsten Lodewijk XIV en Karel II zich onder meer verplichtten elkaar te helpen bij een aanval op de Zuidelijke Nederlanden en de Republiek. Het ging hun daarbij niet in de laatste plaats om het breken van de handels-hegemonie van het welvarende Holland. In 1671 verklaarde Keizer Leopold I van Duitsland dat hij zich bij zo'n aanva…
 • Ranzijn, Joostplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRanzijn, Joost

  Amsterdam, 1955

  Johannes Jacobus Theodorus (Joost) Ranzijn, cineast, opgegroeid te Zaandam, woonde van zijn derde tot zijn negentiende in Zaandam. Na zijn verhuizing naar Amsterdam meldde hij zich aan bij de Nederlandse Film- en Televisie-academie. Zijn eindexamenfilm 'Waarom Niet' (1980) kreeg de Cine-Q prijs. Vervolgens maakte hij de korte films 'Storm in de Stopera' (1982), 'Man in de war' (1984) en 'Denk aan mij' (1985). In 1986 ontving Ranzijn de Aanmoedigingsprijs Amsterda…
 • Rasphuis, hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRasphuis, het

  Houtzaagmolen te Oostzaandam, achtkante bovenkruier, zie: De Goede Hoop.
 • Raven, de Verguldeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRaven, de Vergulde

  Houtzaagmolen te Oostzaandam, paltrok, ook De Zwarte Raven genoemd.

  De eerste vermelding van de balkenzager dateert uit 1712. Hij heeft gestaan aan en ten westen van de Gouw, nabij het Hanenpad, en werd gesloopt in 1760.
 • Raven, De Zwarteplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRaven, De Zwarte

  Meelmolen te Wormer, zie: De De Zwart.
 • Raven, de Zwarteplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRaven, de Zwarte

  Houtzaagmolen te Oostzaandam, paltrok, zie: De Vergulde Raven.
 • Ravensluisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRavensluis

  Voormalige sluis op de grens van Wormer en Jisp, aan het einde van de Ravensloot, naar de ringvaart van het Starnmeer. De sluis stamde uit het begin van de 17e eeuw. zijkanalen

  sluis
 • Ravenswaay, Cornelis vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRavenswaay, Cornelis van

  Amsterdam 19 september 1897 – 's-Gravenhage 3 september 1955

  Cornelis van Ravenswaay was van 1941 tot 1945 een nationaalsocialistisch politicus. De voormalig zakenman en gepensioneerde legerkapitein had zich niet uit politieke overtuiging bij de Nationaal-Socialistische Beweging NSB aangemeld, maar uit ambitie burgemeester te worden. In april 1941 werd hij benoemd tot burgemeester van Zaandam. Hij ontpopte zich als radicaal voorvechter van de Nieuwe Orde, van plan om o…
 • RCZplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRCZ

  Voetbalclub RCZ. In de buurtschap 't Kalf in Zaandam bestond een sterk gemeenschapsgevoel. Mede hierdoor werd in juli 1921 in het buurtgebouw Ons Aller Belang Racing Club Zaandam RCZ opgericht. Er was echter al eerder door groepjes jongens gevoetbald op een zandvlakte, 't Zand, tegenover de Noorderbrug. De leden van RCZ verkleedden zich in een tentje. De bezoekers mochten van het buurthuis gebruik maken. Het terrein aan 't Zand werd al snel voor woningbouw bestemd waaronder de Boerejonkerst…
 • Rechthuizenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRechthuizen

  Letterlijk: gebouwen waarin door of namens de overheid recht werd gesproken. In de vroegere bestuursstructuur behoorde de rechtspraak bij de overheidstaken, zie: Bestuur en rechtspraak. In de dorpen was vóór de 19e eeuw doorgaans geen sprake van een raadhuis, zoals in de steden. Dit hing samen met de wijze van bestuur, die voor stad en platteland verschillend was. Wél kende men in de dorpen dikwijls een rechthuis, waarin ook schout en schepenen vergaderden.
 • Rechtspraakplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRechtspraak

  Zie: Bestuur en Rechtspraak en Justitie.
 • Recreatiegebiedenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRecreatiegebieden

  In de Tweede Nota over de ruimtelijke ordening werd onder meer gesteld dat in de ruimtelijke problematiek van de openluchtrecreatie het kardinale punt was gelegen bij de voorzieningen voor de dagrecreatie. Voor bepaalde grote steden en stedelijke agglomeraties waren de bestaande recreatievoorzieningen onvoldoende of te ver af gelegen. Daarom werd gepleit voor de vorming van 28 'elementen van formaat' nabij de stedelijke agglomeraties. Een daarvan was
 • Redactieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRedactie

  * Prof. dr. L. A. Ankum * G. J. D. Franken * Gerbr. de Jong † * Dr. J. P. van Nieuwenhuize * Jan Pasveer * Ed. Visser * J. de Vries * Drs. C. A. Woudt * W. M. C. Zon †

  Eindredactie

  * Jan Pieter Woudt * Klaas Woudt
 • Reddingsbrigade Zaanstadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigReddingsbrigade Zaanstad

  Instelling met als doel de 'verdrinkingsdood' te voorkomen. De reddingsbrigade geeft cursussen reddend zwemmen en treedt preventief (en indien nodig ook daadwerkelijk) op bij watersportevenementen.

  De Reddingsbrigade Zaanstad is opgericht in 1920 als Zaandamsche Vrijwillige Reddingsbrigade. Tijdens de oprichtingsvergadering meldden zich 33 leden aan. Dat was in een tijd dat nog maar weinig mensen konden zwemmen. De vereniging had al snel honderd leden. In 1933 werd sub…
 • Rederijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRederij

  De scheepvaart heeft gedurende de 17e eeuw (maar ook later, tot zelfs ver in de 19e eeuw) grote hinder en schade ondervonden van de zeeroverij. De Duinkerker kapers waren berucht. De uit en naar Amsterdam en de Zaanstreek varende zeilschepen kozen zelfs dikwijls een route waarbij de vaart door het nauw van Calais werd vermeden. Men voer dan westelijk om Engeland en bleef ver van de Franse kust. Het is aardig dat in de Zaanse streektaal daaraan een uitdrukking bleef herinneren. Zaankante…
 • Reef, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigReef, De

  Wat betreft De Reef te Westzaan nog het volgende:

  dr. M.A. Verkade veronderstelt dat de ontginning van het hoogveengebied in de late middeleeuwen begon vanuit 'Westzaan aan den regel', met als eerste fase het graven van De Reef. Zij ziet deze ontginning dus als te zijn verlopen van West naar Oost. Dr. J.K. de Cock is in zijn proefschrift 'Bijdrage tot de historische geografie van Kennemerland in de Middeleeuwen op fysisch-geografische grondslag' (1965) echter van heel ander…
 • Reeling Brouwer, Pietplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigReeling Brouwer, Piet

  Alkmaar, 28 januari 1921 - Oostzaan, 15 maart 2005

  mr. Pieter Benjamin Johan (Piet) Reeling Brouwer, PvdA-Burgemeester van Westzaan van 1961 tot 1969 en Oostzaan van 1969 tot 1986. Piet Reeling Brouwer kwam na een studie Geologie en Rechten en een ambtelijke carrière in Wateringen en Renkum naar de Zaanstreek; in 1961 werd hij beëdigd als burgemeester van Westzaan. Aanvankelijk was hij voorstander van de samenvoeging tot Zaanstad; later zag hij deze meer als annexatie va…
 • Reeling Brouwer-Carrière, Mr. Sophia Louisaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigReeling Brouwer-Carrière, Mr. Sophia Louisa

  (Den Haag 1926).

  Mevr. Reeling Brouwer werkte na haar doctoraal examen Nederlands Recht op het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Na de benoeming van haar echtgenoot, mr. P. Reeling Brouwer, tot burgemeester van Westzaan en later Oostzaan vervulde zij een groot aantal bestuursfuncties op maatschappelijk terrein.
 • Regel, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRegel, de

  Voormalige buurtschap te Westzaan, eveneens een begrip dat de lintbebouwing van het dorp aanduidt: 'Westzaan aan de Regel'. De Regel liep van de Overtoom tot de Kerkbuurt (Zuideinde, J.J. Allanstraat). De naam 'regel` betekent 'rechte weg'.
 • Regelsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRegels

  Wees helder en schrijf zakelijk

  Dit is een Zaanse encyclopedie. Artikelen die worden toegevoegd moeten dus wel encyclopedische waarde hebben, en over echt Zaanse onderwerpen gaan. Van belang is de schrijfstijl: helder en zakelijk, zonder persoonlijke meningen erin.
 • Regionaal Overlegorgaan Zwakzinnigenzorg Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRegionaal Overlegorgaan Zwakzinnigenzorg Zaanstreek

  Zie: Gehandicaptenzorg.
 • Regionale Brandweerorganisatie Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRegionale Brandweerorganisatie Zaanstreek

  De ontwikkeling

  Waarom was het in 1972 noodzakelijk dat 10 Zaanse gemeenten een gemeenschappelijke regeling aangingen om te komen tot één regionale brandweerorganisatie, als de korpsen onderling al vijftig jaar samenwerkten in de
 • Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorgplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRegionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg

  Zie: RIAGG Zaanstreek-Waterland.
 • Reiger, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigReiger, De

  Pelmolen te Oostzaandam, ook De Kwak genoemd. De windbrief werd gegeven in december 1697. Hij heeft gestaan ten westen van de Gouw, achter de katholieke kerk, en werd in september 1751 door brand verwoest, waarna pelmolen De Twee Gebroeders op zijn plaats werd neergezet.
 • Reiger, de Blauweplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigReiger, de Blauwe

  Tabaksstamper en verfmolen te Zaandijk, ook De Kwak genoemd.

  De windbrief werd gegeven in januari 1697. Hij heeft gestaan ten westen van de tegenwoordige spoorlijn, ter hoogte van de Bannehof, en werd in 1833 afgebroken, om elders (althans volgens de overlevering, waar is niet bekend) te worden herbouwd.
 • Reiger, de Blauweplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigReiger, de Blauwe

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok.

  De eerste vermelding van de balkenzager dateert uit 1718. Hij heeft gestaan aan en ten noorden van de Papenpadsloot, iets ten westen van de spoorweg, en was in 1743 al verdwenen.
 • Reijne & Zonen bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigReijne & Zonen bv

  Groothandel in speelgoed en importeur van hobby en modelbouwartikelen in Krommenie. Het bedrijf is in 1903 geleidelijk ontstaan doordat de beurtschipper Huibert Reijne in zijn vrije tijd huishoudelijke artikelen ging maken van het krattenhout dat in zijn schip achterbleef. Uit deze bezigheid, hij maakte bijvoorbeeld
 • Reinout, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigReinout, de

  De Reinout, oliemolen te Westzaandam, ook De Rabbi genoemd, de windbrief werd gegeven in januari 1663. Hij heeft gestaan aan en ten zuiden van de Mallegatsloot, ten oosten en op enige afstand van de Watering, werd na 1892 ingericht tot het malen van fourage-artikelen.
 • Reint Laan-fonds van de gemeente Zaanstadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigReint Laan-fonds van de gemeente Zaanstad

  In april 1979 op initiatief van de toen afscheid nemende burgemeester van Zaanstad, R. Laan, opgericht fonds waaruit bijdragen worden gegeven danwel renteloze leningen verstrekt om de verschijning van boeken en andere uitgaven over de Zaanstreek mogelijk te maken. Voorwaarde voor het verlenen van steun is o.m. dat van gedegen bronnenonderzoek sprake moet zijn. De middelen van het fonds zijn bij het afscheid van burgemeester Laan op diens wens bijeengebr…
 • Reizenaar, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigReizenaar, de

  Verfmolen te Westzaandam, ook De Steekbijl genoemd, bijgenaamd De Smous.

  De eerste vermelding van de molen dateert uit 1682. Hij was een van de grootste verfmolens die hout fijn maalden. Hij heeft gestaan tussen de Watering en de spoorlijn, en de Gouw. Verdere gegevens ontbreken.
 • Reizenaar, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigReizenaar, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok, zie: De Reiziger.
 • Reiziger, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigReiziger, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok, ook De Reizenaar genoemd.

  De eerste vermelding van de balkenzager dateert uit 1715. Hij heeft gestaan ten oosten van de Gouw, nabij de Westzanerdijk. Het sloopjaar is niet bekend.
 • Reiziger, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigReiziger, de

  Houtzaagmolen te Westzaan.

  De windbrief werd gegeven in februari 1679. Hij heeft gestaan aan het zuidelijk deel van de Gouw. Verdere gevens ontbreken.
 • Rek, Jacobplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRek, Jacob

  Koog, 29 juni 1760 - Zaandam, 26 april 1813

  Jacob Rek woonde in het begin van de negentiende eeuw in Zaandam en was Commissaris van het Rotterdamse Schuitenveer. Hij werd bekend als leider van de opstand tegen de Fransen in 1813. De opstand ontstond omdat de
 • Rekoert, Gerardplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRekoert, Gerard

  Dordrecht, 7 april 1925 - Zaandam, 9 januari 2007

  Gerardus Rekoert, voorzitter Stichting Familiehuis Kinderziekenhuis Amsterdam, Statenlid voor de PvdA, bestuurder ABVA/KABO, werkte voordat hij in 1969 te Zaandam werd benoemd als hoofd van de afdeling bevolking, als ambtenaar te Dordrecht, Alblasserdam en Zwijndrecht. In Zaandam werd hij ook onmiddellijk voorzitter van de ABVA dat later ABVA/KABO zou heten. Namens de PvdA had hij zeven jaar zitting in Provinciale Staten van No…
 • Relkenpadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRelkenpad

  Pad te Koog; de naam veranderde, onverklaard, in de loop der jaren van Relkenpad in Reëelenpad later in Reëelenstraat. De straat loopt van het Zuideinde, de Lage Dijk, in westelijke richting over in de Hyacinthstraat. Het eerste bekende
 • Rem & Zn, H.A.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRem & Zn, H.A.

  Bouwbedrijf te Wormerveer. Het bedrijf werd in 1896 opgericht als firma. Het legt zich toe op onderhoudswerken en nieuwbouw en houdt zich verder bezig met onder andere fabricage van hardhouten imperials en machinale houtbewerking. De juridische vorm veranderde in de loop der tijd in cv (commanditaire vennootschap) en daarna weer in firma. Bij het bouwbedrijf waren in 1990 10 personen in dienst.
 • Rem nv, Houtindustrieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRem nv, Houtindustrie

  Kisten- en houtwarenfabriek te Wormerveer, in 1971 verplaatst naar Emmeloord. Het bedrijf werd op 1 februari 1891 aan de Zaandijkerweg te Wormerveer opgericht, onder de naam Zaanlandsche Pakkistenfabriek Nicolaas Rem Tz.; het fabriceerde aanvankelijk kisten en kistjes voor onder andere naburige chocolade- en veevoerbedrijven. Bij weinig opdrachten ging Rem over tot het maken van gordijnroeden, bonenstokken, bezemstelen, vitragestokjes, gordijnrollen en -latten. Allengs wer…
 • Rem, Janplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRem, Jan

  Wormer 28 december 1793 - Wormer 19 februari 1870

  Dorpsbode en veldwachter in zijn geboorteplaats. Jan Rem kreeg bekendheid doordat hij met andere Zaankanters onder de Prins van Oranje, de latere koning Willem II, deel nam aan de slag bij Waterloo op 18 juni 1815. De Hollandse bataljons bij deze bloedige veldslag telden 4000 man. Rem heeft enkele dagen nadien, nog in Frankrijk, zijn bevindingen onder de titel
 • Remidex Nederland bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRemidex Nederland bv

  Handel in kantoormachines te Zaandam. Het bedrijf ontstond in oktober 1977 uit een afsplitsing van Sperry van de Remington kantoordivisie. Het hield zich bezig met import van en handel in Japan vervaardigde 'office-products' als kopieermachines, rekenmachines, computers, kassa's, afrekensystemen, electronische schrijfmachines en fax-apparatuur. Remidex was één van de belangrijkste importeurs van kantoormachines in Nederland. Remidex had in 1990 85 personen in dienst.
 • Renard, Jeanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRenard, Jean

  Amsterdam, 14 mei 1869 - Zuid Wales, 1898

  Jean Jacques Théodore Renard, arrangeur, violist, klarinettist, dirigent en componist van de operette De Parel van Zaandam ontving het eerste vioolonderricht van orkestmeester Praeger en van Troostwijk, daarna op de klarinet van Henry J. Seemann. Op 16-jarige leeftijd werd hij aangesteld als eerste klarinettist in het Grand Theatre van de gebroeders Van Lier te Amsterdam en werd een jaar later orkestmeester in de Salon de Variétés (Kreukni…
 • Rensen kuikenbroederij bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRensen kuikenbroederij bv

  Kuikenbroederij aan het einde van de Middel te Westzaan. ln een kuikenbroederij worden kippe-eieren uitgebroed tot eendagskuikens, die bestemd zijn voor de handel. Een deel van de bij Rensen te Westzaan uitgebroede kuikens wordt geleverd aan eigen kuikenmesterijen te Waarland en Dirkshorn. In Wijdenes bezit Rensen een opfokbedrijf voor moederdieren en een aanvoerlijn van broedeieren.
 • Rensenbrink, Robplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRensenbrink, Rob

  (Amsterdam, 3 juli 1947 - Oostzaan, 24 januari 2020)

  Pieter Robert (Rob) Rensenbrink, voetballer, met 47 interlands op zijn naam. De negenjarige Rensenbrink speelde zijn eerste wedstrijden in Amsterdam; na zijn verhuizing naar Oostzaan speelde hij van 1958 tot 1965 voor OSV. Op zijn vijftiende debuteerde hij in het eerste elftal van deze vereniging, drie jaar later vertrok hij naar de Amsterdamse profclub DWS. Vervolgens speelde hij voor de Club Brugge (1969-1971), Anderlecht …
 • Rep en Roozendaal bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRep en Roozendaal bv

  Pluimveeslachterij te Oostzaan (Noordeinde). De basis voor het bedrijf werd vlak na de Tweede Wereldoorlog gelegd door Jan Rep, die zich voornamelijk in de zomermaanden op het erf van zijn schoonmoeder aan de Dr. Scharffstraat (achter in de Kerkbuurt) bezighield met het mesten en slachten van kuikens. Uit deze eenmans-activiteit kwam een bedrijf voort dat in het midden van de jaren '60 een personeelsbestand van 40 personen had.
 • Rep, Johnnyplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRep, Johnny

  Zaandam, 25 november 1951 Nicolaas 'Johnny' Rep, voetballer, speelde 42 wedstrijden voor het Nederlands elftal. John Rep werd op zijn achtste jaar lid van ZFC. Op zijn zestiende debuteerde hij in het eerste elftal van deze vereniging, die toen speelde in de tweede divisie van het betaalde voetbal.
 • Represaillesplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRepresailles

  Zie: Tweede Wereldoorlog 3.
 • Representantenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRepresentanten

  Naam van de burgemeesters ten tijde van de Bataafse Republiek. In januari 1795 traden alle burgemeesters (al dan niet gedwongen) af. Daarna werden zij door de burger-commissiën als representant weer aangesteld; alleen in het Orangistische Krommenie gebeurde dat niet.
 • Reus, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigReus, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok.

  De eerste vermelding van de wagenschotzager, en later balkenzager, dateert uit 1729. Hij heeft gestaan ten noorden van de tegenwoordige Stationsstraat, en werd in 1886 gesloopt.
 • Reus, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigReus, de

  Pelmolen te Oostzaandam. Bouwjaar en standplaats zijn niet bekend. Volgens aanwijzingen zou hij van 1730 tot 1790 hebben gestaan aan en ten westen van de Knie, iets ten zuiden van de Almanaksloot. Mogelijk is dit dezelfde molen als De Dijkgraaf, die dan onder twee namen bekend zou zijn geweest.
 • Reus, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigReus, de

  Oliemolen te Koog. De Windbrief werd gegeven op 14 mei 1649. Hij heeft gestaan aan weg en Zaan tegenover de Machinistenstraat en werd in 1880 gesloopt. De pakhuizen zijn nog aanwezig achter het garagebedrijf van Booy.

  oliemolen molen
 • Reus, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigReus, de

  Papiermolen te Westzaan. De eerste vermelding dateert uit 1731, mogelijk uit 1701. De laatste vermelding dateert uit 1733. Inmiddels is bekend dat hij dezelfde molen is als De Ruiter .
 • Revueplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRevue

  Een opvoering van het Zaandijks Revue-gezelschap is in januari 1929 door burgemeester Cluysenaer van Wormerveer verboden. De auteur, Klaas Smit, had in 'Zo is de Zaan' het optreden van de marechaussee uit Wormerveer op de hak genomen op een manier die volgens Cluysenaer niet door de beugel kon. Cluysenaer's ingrijpen veroorzaakte destijds veel opschudding.
 • Reyne bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigReyne bv

  Autobedrijf te Zaandam. Het bedrijf werd in 1968 opgericht door J. Reyne, die daarvóór ruim dertig jaar compagnon was van autobedrijf Boon & Reyne te Zaandam. Het houdt zich bezig met de verkoop van nieuwe en gebruikte auto`s, alsmede herstel en onderhoud daarvan. Bij Reyne waren in 1990 14 personen in dienst.
 • Reyne, Klaasplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigReyne, Klaas

  Krommenie, 26 december 1872 - 's-Gravenhage, 8 november 1919

  Weinig opvallende doopsgezind liberaal, in 1905 verrassend in district Kampen, dat immer in handen van de antirevolutionairen was geweest, tot Kamerlid gekozen. Was eerder redacteur, publicist en actief propagandist van de Liberale Unie. Zoon van een welgestelde veehouder uit de Zaanstreek.
 • Reünisten Zaanse Brandweerkorpsenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigReünisten Zaanse Brandweerkorpsen

  Opgericht in 1984.

  Het betreft een geregistreerde vereniging met een voltallig bestuur. De vereniging bestaat uit oud-brandweerpersoneel, die of vrijwillig of beroepsmatig in dienst zijn geweest bij de brandweerkorpsen van Oostzaan, Wormerland, Zaanstad en van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.
 • Riagg Zaanstreek-Waterlandplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRiagg Zaanstreek-Waterland

  In de naamgeving van de Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg, Riagg, komt tot uiting dat deze vorm van hulpverlening in een beperkt gebied (regio) en bij het instituut of, indien nodig, bij mensen thuis wordt gegeven.
 • Ricardo’s, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRicardo’s, de

  Accordeonorkest, in 1936 opgericht onder de naam ‘The Broadway Troubadours’. Initiatiefnemer/leider was Luuk Rijks. In 1940 werd de naam veranderd in De Ricardo’s, tengevolge van het verbod om Engelse namen te gebruiken. In de eerste oorlogsjaren kreeg het orkest een redelijke bekendheid in Noord-Holland; opgetreden werd voor verenigingen en dikwijls ook clandestien voor groepen onderduikers. Vanaf 1942 werd het echter steeds moeilijker om op te treden voor het orkest, dat weigerd…
 • richtlinenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBeste allemaal,

  In de herziene auteursrichtlijnen is aangegeven dat illustraties kunnen. Dat impliceert, sterk uitgedrukt, dat we het aardig vinden, maar niet echt belangrijk. Persoonlijk denk ik dat illustraties een stuk tekst verlevendigen. Dus ik zou zeggen: graag ! Wat vinden jullie ? Rob
 • Ridder, de Groeneplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRidder, de Groene

  Oliemolen te Westzaandam. De Windbrief werd gegeven aan Adriaen Jacobsz. Groen in november 1649. De molen heeft gestaan aan en ten zuiden van de Blauwepadsloot, ten westen en op enige afstand van de tegenwoordige spoorlijn, en werd gesloopt in september 1898.
 • Ridder, de Jongeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRidder, de Jonge

  Snuifmolen te Westzaandam. De Windbrief werd gegeven in april 1708 aan Jan Gerritsz. Ridder. Hij heeft gestaan nabij de Westzijderkerk. Verder is over deze molen niets bekend.
 • Ridder, de Jongeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRidder, de Jonge

  Tabakstamper te Oostzaandam. Het molentje werd gebouwd in 1744. Het heeft gestaan in het Oostzijderveld, nabij het Pantepad, en werd in 1756 door brand verwoest.
 • Ridder, de Jongeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRidder, de Jonge

  Houtzaagmolen te Westzaandam, zeskante bovenkruier. De Windbrief van de wagenschotzager werd gegeven in april 1708 aan Jan Gerritsz. Ridder. Hij heeft gestaan ten oosten van de Watering, achter het Blauwe Pad, en werd gesloopt in 1743 en vervoerd naar Oostzaandam.
 • Riel, Jan vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRiel, Jan van

  Amsterdam, 28 april 1907 - Tilburg, 22 augustus 1988

  Johannes Petrus Cornelis (Jan) van Riel, Beeldend kunstenaar, schilder, aquarellist, tekenaar en graficus. Jan van Riel woonde destijds, aan het begin van zijn carrière, in Zaandam. Hij werkte eerst als constructietekenaar en studeerde in 1931 aan de voorloper van de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg. Daarna vertrok hij naar het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten in Antwerpen waar hij les kreeg van Isidore O…
 • Riet, Boekbinderij-plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRiet, Boekbinderij-

  Bindersbedrijf, aanvankelijk te Zaandam, thans onder deze naam te Krommenie.

  De binderij werd in 1931 opgezet door P. Riet sr., die op de zolder van zijn woning begon met het repareren van boekjes en het inbinden van tijdschriften. Na de sluiting van de vroeger befaamde binderij Dikhooff (Gedempte Gracht, Zaandam) namen Riet's opdrachten snel toe, zodat hij van 1933 af een machinehal aan de Ooievaarstraat (22-26) kon inrichten en uitbreiden. Riet sr. overleed in 1963, waarn…
 • Riet, Cornelia Francisca (Corry)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRiet, Cornelia Francisca (Corry)

  (Zaandam, 16 november 1924 - 11 oktober 1958)

  Beeldend kunstenaar, zogenoemde “'mondschilde'`.

  Corry Riet was door kinderverlamming gehandicapt. Gerrit de Jong leidde haar op voor de teken- en schilderkunst. Zij maakte met penseel of potlood in de mond, verdienstelijke landschappen en bloemstillevens, waarmee zij landelijke bekendheid kreeg.
 • Rietvink, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRietvink, de

  Hennepklopper te Krommenie, zie: De Gortmolen.
 • Rietvink, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRietvink, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De eerste vermelding van de wagenschotzager dateert uit 1681. Hij heeft gestaan aan en ten noorden van de Nieuwe Haven, ten oosten van de tegenwoordige spoorlijn. Hij werd in 1816 door brand verwoest; in zijn plaats werd elders een gelijknamige
 • Rietvink, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRietvink, de

  Oliemolen en later cement- en trasmolen te Wormer. De windbrief werd gegeven in april 1641. Aan het einde van de 18e eeuw werd hij omgebouwd tot cement- en trasmolen (zie: Jan Dekker). Hij heeft gestaan aan de Wormerringdijk, buitendijks, en werd gesloopt in 1879, en vervangen door een fabriek.
 • Rietvink, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRietvink, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, Bovenkruier.

  De balkenzager werd gebouwd na het verbranden van de paltrok De Rietvink, echter op een andere plaats, namelijk aan en ten noorden van de Dijksloot. Hij werd in juli 1876 door brand verwoest.
 • Rietvink, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRietvink, de

  Runmolen te Westzaandam. De Windbrief werd gegeven in januari 1648. Hij werd in november 1694 door brand verwoest, waarna herbouw volgde. Hij heeft gestaan aan de Voorzaan bij het Kerkerak, en is waarschijnlijk kort na augustus 1796 gesloopt.
 • Rijkeman, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRijkeman, de

  Oliemolen te Oostzaandam, zie: De Vier Heemskinderen.

  oliemolen molen
 • Rijkhoff, Theodorusplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRijkhoff, Theodorus

  Assendelft 11 juni 1914 - Amsterdam 2 mei 1943

  Theodorus Rijkhoff, fabrieksarbeider, woonachtig aan de Dorpsstraat 707 te Assendelft. Tijdens de mei-staking van 1943 werden aan de Blikfabriek Verblifa in Krommenie enige arbeiders gearresteerd. De aanleiding tot de staking was de bekendmaking op 29 april 1943, dat Nederlandse oud-militairen die gevochten hadden tijdens de Duitse aanval op Nederland in 1940 zich vrijwillig moesten melden voor krijgsgevangenschap. Kort hiervoo…
 • Ringvaartplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRingvaart

  Vaarweg, met waterstaatkundige functie, buiten de ringdijk van een polder.

  De Zaanstreek kent twee ringvaarten: om de Enge Wormer en om de Wijde Wormer; waar beide polders aan elkaar grenzen is er één ringvaart. Wijde Wormer en Enge Wormer hebben geen ringvaart aan de zuidkant.
 • Rioleringplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRiolering

  Samenstel van riolen, een stelsel van ondergrondse, gesloten buisleidingen voor de afvoer van afvalwater en/of hemelwater, waarna dit meestal wordt gezuiverd in een afvalwater-zuiveringsinstallatie alvorens het op het openbare water wordt geloosd.
 • Ris, Klaasplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRis, Klaas

  Westzaan, 7 april 1821 – Amsterdam, 11 februari 1902

  Klaas Ris, socialist, de enige arbeider die deelnam aan de oprichting van de Nederlandse sectie van de eerste Internationale in 1869. Hij was lid van de Centrale raad van de Sociaal Democratische Bond
 • Ro(o)hoorn, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRo(o)hoorn, de

  Snuifmolen te Westzaandam, later te Zaandijk. De Windbrief werd gegeven in maart 1752. Hij stond achter het Blauwe Arendspad. Bij de aanleg van de spoorlijn in 1868 werd hij in zijn geheel verrold. Na 1880 werd hij gebruikt als lattenzager, voor de fabricage van stopverf, en tenslotte voor het malen van specerijen. In 1904 werd hij afgebroken en naar Zaandijk overgebracht, waar hij op de schuren van oliemolen De
 • ROAplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigROA

  Zie: Agglomeratie-overleg.
 • Rob, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRob, de

  Oliemolen en later verfmolen te Wormer. De eerste vermelding dateert uit 1655. In 1709 of 1710 werd hij ingericht als verfmolen. Hij heeft gestaan aan en ten oosten van de Westerveersloot, en werd in juli 1888 door brand verwoest.

  oliemolen molen
 • Rob, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRob, de

  Oliemolen en oorspronkelijk verfmolen te Westzaandam.

  De Windbrief werd gegeven in 1631. Hij werd vóór 1685 ingericht tot oliemolen. Hij heeft gestaan aan en ten noorden van de Westzanerdijk, op vrij grote afstand westelijk van de tegenwoordige spoorlijn, ter hoogte van de Kleine Braak en werd vóór 1722 gesloopt.
 • Rob, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRob, de

  Loodwitmolen te Koog aan de Zaan.De eerste vermelding dateert uit 1720. Hij heeft gestaan achter het Loodwitmolenpad, ten oosten van de spoorlijn, ter hoogte van de Emmastraat en werd in 1865 gesloopt.
 • Robbenvaartplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRobbenvaart

  Zijdelings wordt in beschrijvingen van de walvisvaart soms de 'robbenvaart' genoemd, zonder dat nadere bijzonderheden worden gegeven. Aangenomen mag worden dat in de 17e en 18e eeuw door de bemanningen van walvisvaarders ook de jacht op robben (zeehonden) is bedreven. Dit gebeurde ongetwijfeld met het oog op de opbrengst van de huiden. De omvang van deze jacht kon door ons echter niet worden achterhaald.
 • Rode Zaanstreek, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRode Zaanstreek, de

  Elders had ons gebied in de eerste helft van de 20e eeuw de naam Rode Zaanstreek en dat niet geheel ten onrechte. Het socialisme telde hier meer aanhangers dan in andere streken. Hun aantal was groot, dat moge uit de bij de afzonderlijke gemeenten in deze encyclopedie opgenomen politieke overzichten blijken. Bij het zoeken naar een verklaring komt men allereerst uit bij de samenstelling van de Zaanse bevolking, die in het oude industriegebied meer dan elders uit arbeiders be…
 • Roeisportplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRoeisport

  Zie: Zeil- en roeisport.
 • Roelensluis, Heinplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRoelensluis, Hein

  Hein Roelensluis, waterstaatkundige sluis van de Zuiderpolder van Assendelft op het IJ. De 15e-eeuwse sluis had geringe betekenis en is kort na 1696 afgedamd.

  sluis
 • Roels, Jan Pieterplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRoels, Jan Pieter

  (Zaandam, 1913 - Oostzaan, 1976)

  Wethouder en raadslid te Oostzaan; bestuurslid van verscheidene plaatselijke sociaal-culturele organisaties. Jan Pieter Roels, kolenhandelaar in het dagelijks leven, werd in 1962 namens de PvdA wethouder te Oostzaan. Hij bleef dat tot 1974, in welk jaar hij de overstap maakte naar Gemeentebelangen, waar hij een van de oprichters van was. Voor deze partij bleef hij tot zijn overlijden in de raad zitten.
 • Roeters van Lennep, Frederik Theodoorplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRoeters van Lennep, Frederik Theodoor

  Amersfoort, 10 maart 1860 - Velp, 10 april 1933

  Jonkheer Frederik Theodoor Roeters van Lennep, echtgenoot van Jonkvrouw Adriana Petronella Marianne Druyvesteyn, burgemeester van Koog aan de Zaan van 1888 tot 1898. Jonkheer Roeters van Lennep kwam na zijn benoeming als burgemeester van Koog in 1888 in een rumoerige gemeente terecht. In de gemeenteraad bestreden de conservatieven en de vrijzinnige liberalen elkaar te vuur en te zwaard. Na de raadsverkiezinge…
 • Roggeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRogge

  Ondernemersgeslacht, vooral in de scheepsbouw in de 17e en 18e eeuw. Jan Jansz Rogh (1602- 1676), gehuwd met Mary Jans, vestigde zich omstreeks 1630 in Sardam als Meester Scheepmaker. Hij had twee zoons, Jan en Tewis, die beiden in het vak van hun vader werden opgeleid. Jan Jansz Rogh (1637-1696), ook wel Jan Rogge de Jonge genoemd, huwde tweemaal. Van zijn eerste vrouw weten we niets, zijn tweede vrouw heette Dieuwertje IJsbrants. Hij had twee dochters, Guurtje (†1717) en Immitie (†1682)…
 • Rogge, Adriaan Janszplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRogge, Adriaan Jansz

  Zaandam, 3 mei 1732 - Zaandam, 22 juli 1816

  Vooraanstaand koopman te Zaandam, touwslager, papiermaker, zeehandelaar. Zie ook: geslacht Rogge.

  Adriaan Rogge, de oudste zoon van Jan Lijnstz Rogge en Engeltje Adr.d. van Wimmenum, werd in 1759 directeur van de
 • Rogge, Janplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRogge, Jan

  5 maart 1888 - 7 januari 1959

  Jan Rogge, Zaankanter van geboorte, heeft zijn leven gewijd aan de verbreiding en verspreiding van de cultuur, vooral met het doel het genot daarvan mede bereikbaar te maken voor mensen met bescheiden middelen. Als 18-jarige jongeman trad hij op als bibliothecaris van een Amsterdamse speeltuinvereniging. Toen was hij bediende bij de firma Van Eeghen & Co. aldaar. In latere jaren vervulde hij lang de eervolle functie van oudste procuratiehouder dier ond…
 • Roggebloem, de (Oostzaandam)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRoggebloem, de (Oostzaandam)

  De Roggebloem, oliemolen te Oostzaandam, ook De Tas genoemd, de Windbrief werd gegeven in september 1685. Hij heeft gestaan op de zuidkant van de Hemmes aan de Kuil en werd, na een aantal jaren voor het malen van cacao-afval te zijn gebruikt, gesloopt in oktober 1913.
 • Roggebloem, de (Westzaan)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRoggebloem, de (Westzaan)

  De Roggebloem, oliemolen te Westzaan, de Windbrief werd gegeven in juni 1695, rijkelijk laat want de eerste vermelding dateert uit 1694. Hij heeft gestaan aan en ten zuiden van de Roggebloemsloot, halverwege tussen de huizen en de Gouw, en werd op 6 mei 1898, na een aantal jaren als doppenmolen in bedrijf te zijn geweest, door brand verwoest. In zijn schuren werd het bedrijf met behulp van een elektromotor voortgezet; deze malerij werd in juni 1942 door brand verwoest.
 • Rol, C.J.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRol, C.J.

  Zie: Onderwijs 1.3.4.
 • Rolrederijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRolrederij

  De zeildoekfabricage in Krommenie zou niet tot ontwikkeling zijn gekomen zonder het coördinerende werk dat de rolreders verrichtten. De weverij, die al in de 17e eeuw tot bloei kwam, is aanvankelijk - tot ver in de 19e eeuw - in huisindustrie, dus sterk gedecentraliseerd, bedreven.
 • Romeinse tijdplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRomeinse tijd

  Zie: Archeologie 2.5.-2.7.
 • romijnplugin-autotooltip__defaultLEMMA AANMAKEN
 • Romijn, Aartplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRomijn, Aart

  (Zaandam 4 januari 1907 - 1996) • Romkes, Klaasplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRomkes, Klaas

  Klaas Romkes, organist en toonkunstenaar te Zaandam, na eerst als tweede organist te zijn aangesteld werd hij, naast zijn functie van organist in de gereformeerde Vinkenstraatkerk, in januari 1957 benoemd tot organist van de Doopsgezinde vermaning aan de Westzijde te Zaandam. Hij zou het historische Künckelorgel uit 1782 enkele decennia bespelen. Klaas Romkes leidde in zijn praktijkruimte aan de Klaas Katerstaat te Zaandam tientallen organisten op waaronder
 • Rommelpot, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRommelpot, de

  Oliemolen te Wormer, zie: De Rompot.

  oliemolen molen
 • Romp, de Ouweplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRomp, de Ouwe

  Papiermolen te Wormerveer, zie: De Oude Blauw.
 • Rompot, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRompot, de

  Oliemolen te Wormer, ook De Rommelpot genoemd.

  De enige vermelding dateert uit 1657. Andere gegevens ontbreken.

  oliemolen molen
 • Ronde van Assendelftplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRonde van Assendelft

  Jaarlijkse wielerronde voor Elite, Beloften en Amateurs over een stratenparcours in Assendelft, verloopt gelijktijdig met de Assendelver Kermis en daarom ook wel de Kermis Wielerronde van Assendelft genoemd.

  De eerste editie vond plaats in 1972 onder auspiciën van de
 • Rood, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRood, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok, zie: De Rode Molen.
 • Room, Fransplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRoom, Frans

  Wormer, 25 februari 1939

  Franciscus Johannes (Frans) Room, beeldend kunstenaar, schilder, aquarellist en sinds de jaren '80 vooral graficus van reeksen etsen en zeefdrukken. Opgegroeid in het Zaanse veen raakte hij al op jeugdige leeftijd gefascineerd door het slagenlandschap dat daar in der loop van de eeuwen door mensenhanden is gevormd. De indrukwekkende fabrieken en het landschap verdwijnen en veranderen. Al jaren houdt hij zich daarom bezig met het vastleggen van deze bedreigd…
 • Rooms-katholiekenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRooms-katholieken

  Naar rooms-katholieke opvatting is de kerk de door Christus ingestelde noodzakelijke maatschappij, die alle gedoopten groepeert onder de leiding van de wettige kerkelijke gezagsdragers, in het bijzonder de Paus van Rome. De kerk heeft tot doel de gelovigen behulpzaam te zijn in hun streven naar hun bovennatuurlijke eindbestemming en beschikt daartoe over een drievoudige macht, te weten wijdingsmacht, rechtsmacht ofwel de eigenlijke maatschappelijke macht, en leergezag. Met dit…
 • Roomvat, hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRoomvat, het

  Oliemolen te Wormer. De windbrief werd vermoedelijk gegeven in april 1650. Hij heeft gestaan aan en ten oosten van de Aressloot (de latere Uilsloot), even ten oosten van de Middeltilsloot. De laatste vermelding dateert uit 1656.

  oliemolen molen
 • Roos, Adriaan (Aart)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRoos, Adriaan (Aart)

  Zaandam 28 augustus 1919 – Purmerend 15 november 2009

  Beeldend kunstenaar, schilder, tekenaar en graficus (litho's). Aart Roos was leerling van de Rijksacademie te Amsterdam, woonde en werkte in Zaandam en Edam. Hij werkt expressionistisch en vaak monumentaal, in grote afmetingen, bijvoorbeeld muurschilderingen. Voorts voerde hij opdrachten uit voor tegelmozaïeken, betongevels, grafitti`s en glasramen.
 • Roos, de Witteplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRoos, de Witte

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok, bijgenaamd De Huilebalk. De eerste vermelding van de vermoedelijke balkenzager dateert uit 1731. Hij heeft gestaan nabij de tegenwoordige Parkstraat en werd gesloopt in 1752.
 • Roos, Hotze deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRoos, Hotze de

  Langezwaag 24 november 1909 – Krommenie 15 oktober 1991

  Schrijver van de jeugdboekenreeks de Kameleon. Hotze de Roos, timmerman, kwam in 1934 van zijn geboortestreek in Zuidwest-Friesland naar Krommenie, waar hij sedertdien bleef wonen. Kort na de Tweede Wereldoorlog schreef hij zijn eerste kinderboek, dat hij De Vrolijke Tweeling van de smederij noemde; uitgeverij Kluitman Alkmaar doopte dat om in
 • Roos, Pietplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRoos, Piet

  Zaandam, 1870

  Piet Roos Wijbrandz. kwam op molen De Veering in de leer bij zijn vader, die blokmaalder was. Van zijn 10e tot 12e jaar, nog tijdens zijn schooljaren, werkte hij 's morgens van 06.00 tot 08.00 uur op de zakjesplakkerij van Klaas Bonda in de Oostzijde en ook na schooltijd werkte hij daar van 16.30 tot 19.00 uur. Met stukwerk wist hij dan nog 60 cent per week thuis te brengen. 15.000 zakken: 4 cent de 1000. Soms wist hij 1250 half-ponds zakken per uur af te werken. Als …
 • Rooswijkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRooswijk

  Woonwijk te Zaandijk ten westen van de spoorlijn en ten noorden van de Guisweg.

  Rooswijk is in twee fasen gebouwd: in de jaren '30 en in de tweede helft van de jaren '60/begin jaren '70. Rooswijk werd voor een groot deel gebouwd op de Zaandijkse vuilnisbelt, die daar vanaf het begin van de 20e eeuw was gesitueerd, in de jaren '80 was bodemsanering in de wijk noodzakelijk.
 • Roovers, Henkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRoovers, Henk

  Zaandam, 1940

  Hendrikus Johannes (Henk) Roovers, publicist over de Zaanstreek, onderwijzer in Koog, Assendelft en vanaf 1972 te Zaandam. Zijn moeder kwam uit Limburg en zijn vader uit Delft. Hij verhuisde met de Artillerie Inrichtingen mee naar Zaandam. Geboren en getogen in de Rosmolenbuurt, volgde hij, na de Bonifatiusschool en de mulo, de kweekschool en stond hij in 1963 voor het eerst voor de klas bij de Leonardusschool in Koog aan de Zaan. Na een tussenstop bij De Bijenkorf …
 • Ros Beijaardplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRos Beijaard

  Pelmolen te Westzaandam, achtkante Bovenkruier, zie: De Rosbaijer.
 • Rosariumparkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRosariumpark

  Het Rosariumpark in Krommenie is een van de laatst aangelegde parken van Zaanstad. De inrichting ervan vond plaats in de jaren zeventig. Het resultaat was een open park, met relatief veel water en gras en tamelijk weinig bomen. De beplanting is vooral te vinden aan de westrand, sober en overwegend inheems. Het Rosariumpark kent zodoende een veel eenvoudiger opzet dan de klassieke parken uit de eerste helft van de twintigste eeuw, die qua formaat wel zijn te vergelijken met het Rosa…
 • Rosbaijer, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRosbaijer, de

  [De Rosbaijer. Bron: Beeldbank Gemeente Archief Zaanstad]Pelmolen te Westzaandam, oorspronkelijk volmolen, achtkante bovenkruier; de naam is een verbastering van Ros Beijaard.

  De Windbrief werd gegeven in mei 1649. Omstreeks 1694 werd hij ingericht tot pelmolen. Rond 1883 brak zijn as en stortte het vooreind met roeden naar beneden. Na tien jaar werd hij hersteld en ingericht tot het malen van houtmeel. Hij heeft gestaan aan en ten zuiden van de Mallegatsloot, ten westen van de t…
 • Roscher, Cornelisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRoscher, Cornelis

  Commissaris Rocher (l) wordt welkom geheten door hoofd Luchtbescherming C. de Cock Amsterdam, 16 november 1898 - Zaandam, 28 september 1953

  Politiecommissaris in Zaandam, die in 1919 zijn carrière begon bij de politie van Amsterdam.
 • Rosemarijnsteegplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRosemarijnsteeg

  Vroegere naam voor de Peperstraat, zie aldaar.
 • Rosina, de IJverigeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRosina, de IJverige

  Snuifmolen te Assendelft.

  Hij werd gebouwd in 1786, heeft gestaan te Nauerna en kwam in 1827 in slopershanden.
 • Rosmolenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRosmolen

  Door een rondgaand paard (of enkele paarden) aangedreven werktuig, primitieve molen. Rosmolens zijn in de middeleeuwen gebruikt voor het handhaven van het polderpeil (vergelijk A. Bicker Caarten, Middeleeuwse watermolens in Hollands polderland, Wormerveer 1990). Als maalwerktuig zijn ze lang, tot in de 19e eeuw, in gebruik gebleven, ook in de Zaanstreek. Rosmolentjes werden hier bijvoorbeeld toegepast in de
 • Rosmolen, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRosmolen, de

  Snuif-, poeder- en verfmolen te Oostzaandam. De Windbrief werd gegeven in juni 1729. Hij heeft gestaan aan en ten oosten van de Gouw, ten noorden van de Kopermolensloot, en werd in februari 1822 door een door de eigenaar aangestoken brand verwoest.
 • Rosmolenbuurtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRosmolenbuurt

  Buurt te Zaandam-Oost, tussen de Prins Bernhardweg, de Gouw, de Peperstraat en de Oostzijde. De naar de in 1729 gebouwde poeder-, snuif- en verfmolen 'De Rosmolen' genoemde wijk werd voor een groot deel (voor zover al niet eerder als zijpaden van de Oostzijde bestaand) in het begin van de 20e eeuw gebouwd. De woonwijk had begin 1987 6.689 inwoners.
 • Rossem, Rudolf Harold van (Ru)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRossem, Rudolf Harold van (Ru)

  (Amsterdam, 1924 - Tilburg, 2007)

  Beeldend kunstenaar, graficus (gravures, etsen, litho's en houtsneden, alsmede gecombineerde technieken). Ru van Rossem groeide op in Zaandam. In 1943 werd hij ingeschreven als leerling van de (latere) Rietveld-academie te Amsterdam. In 1944 verschenen zijn eerste etsen en gravures; belangrijk was toen zijn illustratieve aandeel in het literair-culturele tijdschrift
 • Rot, Adriaanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRot, Adriaan

  (Zaandam, 6 februari 1861 - Amsterdam, 21 juli 1927)

  Adriaan Rot, bijgenaamd de Witte, voorzitter van de Sociaal-Democratische Bond (SDB) en de Socialistenbond en mede-oprichter van Het Volksdagblad. De Witte Rot, broer van de Zwarte Rot) werd in 1861 in een Zaandams arbeidersgezin geboren. Begin jaren '80 van de 19e eeuw vestigde hij zich te Amsterdam, waar hij na enige tijd meesterknecht werd bij de socialistische drukkerij Excelcior, die onder meer Recht voor Allen uitgaf. In 1…
 • Rot, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRot, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, bovenkruier, zie: De Walrot, de Rot, de Oude. Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De Windbrief van de vermoedelijke balkenzager werd gegeven in april 1720. Hij heeft waarschijnlijk nabij het tegenwoordige NSstation gestaan en kwam in 1777 in slopershanden.
 • Rot, Jacobplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRot, Jacob

  Zaandam, 28 november 1854 - De Rijp, 14 augustus 1938

  Jacob Rot, bijgenaamd de Zwarte, uitgever van De Volksonderwijzer en directeur van Het Volksdagblad. De Zwarte Rot, broer van de Witte Rot), werd in 1854 in een Zaandams arbeidersgezin geboren. In 1880 verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij als zetter bij een drukkerij ging werken, terwijl hij vanaf 1887 een volksboekhandel annex bibliotheek dreef en vanaf 1892 optrad als uitgever van het blad voor Sociaal-Democratische onderwijz…
 • Rot, Janplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRot, Jan

  Zaandam, 27 augustus 1892 – Amsterdam, 18 februari 1982

  Jan Rot, (reklame)tekenaar in De Notekraker, De Fabrieksarbeider, en Vrijheid, Arbeid, Brood. Opleiding aan de Rijks-Academie, te Amsterdam. Onderwerpen: caricaturen, houtsneden, litho's. Actief lid van de
 • Rotaryplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRotary

  De Rotaryclub Zaandam is de oudste van de vier Zaanse Rotaryclubs. Deze werd in 1938 opgericht door J.A.E. Verkade, die in 1922 betrokken was geweest bij de oprichting van de eerste Rotaryclub in Nederland, te Amsterdam, nadat hij in de Verenigde Staten in aanraking was gekomen met de ideeën waarop deze clubs zijn gegrondvest. De Rotary is bedoeld om leidinggevenden uit het bedrijfsleven en anderen die een belangrijke maatschappelijke functie bekleden tot een open gedachtenwisseling te b…
 • Rote Westzaan bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRote Westzaan bv

  Houthandel te Westzaan; oorspronkelijk was de naam Houthandel Rot, deze werd in 1945 om commerciële redenen gewijzigd in Rote Westzaan. Grondlegger van het bedrijf was Pieter Rot, die in 1886 met een van zijn vriend Jan Blaauw, later zijn oudste knecht, geleend tientje een handel in kachelhout en brandstoffen begon. Naderhand werd het een handel in brand- en timmerhout en weer later verdween het brandhout uit het assortiment, Vlak nadat hij begon verwierf de oprichter verscheid…
 • Rottennest, hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRottennest, het

  Houtzaagmolen te Westzaandam, bovenkruier, zie: De Zes Gebroeders.
 • Roy van Zuydewijn, Carolus Dionysius Eugentus deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRoy van Zuydewijn, Carolus Dionysius Eugentus de

  Zevenbergen 23 september 1894 - Bergen NH 03 juli 1972

  Onderdirecteur van machinefabriek Gebr. Klinkenberg te Wormerveer en, vooral in deze gemeente, bestuurder van vele organisaties. De Roy van Zuydewijn was in 1924 medeoprichter van de Vrijwillige Brandweer van Wormerveer, later commandant en tenslotte erelid. Hij was bestuurder van de RK parochie, van het
 • Rozeman, Albert Janplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRozeman, Albert Jan

  Zaandijk 29 maart 1914 - Overveen 6 juni 1944

  Albert Rozeman (schuilnamen Albert, Aro) speelde een belangrijke rol in Zuid-Drente. Kort na de inval begon hij met het samenstellen van anti-Duitse pamfletten. Hij verspreidde Vrij Nederland en Trouwen was in Hoogeveen een leidende figuur van het ambtenarenverzet.
 • Rozenboom, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRozenboom, de

  Pelmolen te Oostzaandam. De Windbrief voor de grote molen werd gegeven in mei 1763. Hij heeft gestaan ten oosten van de Watering, in het verlengde van de Perenboomsloot; ofschoon hij eigenlijk op Oostzaans grondgebied stond is hij altijd tot Oostzaandarn gerekend. In augustus 1899 werd hij, na blikseminslag, door brand verwoest.
 • Rozenboom, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRozenboom, de

  Houtzaagmolen en later mosterdmolen te Koog, Bovenkruier. De Windbrief van de veerzager werd gegeven in juni 1723. Hij heeft gestaan aan en ten noorden van de Veersloot, ten westen van de tegenwoordige spoorlijn, in het verlengde van de Julianastraat, en werd in december 1814 (hij was toen mosterdmolen) door brand verwoest.
 • Rozenboom, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRozenboom, de

  Houtzaagmolen te Wormerveer, paltrok. De balkenzager werd in 1839 gebouwd op de plaats van de gelijknamige, in 1830 gesloopte. oliemolen (zie aldaar). Hij werd in 1896 gesloopt.
 • Rozenboom, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRozenboom, de

  Oliemolen en later verfmolen te Wormerveer. Hij werd gebouwd in 1690 aan de Noorddijk en de Zaan, en werd in 1830 gesloopt. Op zijn plaats werd later een gelijknamige houtzaagmolen neergezet (zie aldaar).

  oliemolen molen
 • Rozendaalplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRozendaal

  Voormalig pad te Oostzaandam, lopend vanaf de Zuiddijk ter hoogte van de huidige Jonge Arnoldusstraat. Het pad werd in 1672 in verband met een reglement genoemd. Toen woonde er een zekere Roos, die waarschijnlijk de naamgever van het pad was.
 • Rozengrachtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRozengracht

  Straat te Zaandam-West, ten zuiden van en evenwijdig aan de Gedempte Gracht. Oorspronkelijk heette het pad, waarvan pas in 1798 vermeld werd dat het een reglement had, Roosgraft, naar de familie Roos. Het stond ook bekend onder de namen: Gerrit Arisz Ven, 't Zuijder Jacob Menschenpadt en Sopjespad. Vanaf 1959 wordt op de Rozengracht tweemaal per week de Zaandamse markt gehouden.
 • Rudolf, de Jongeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRudolf, de Jonge

  Zie: De Jonge Dolfijn, De
 • Rugbyplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRugby

  Tak van sport, tussen 1983 en 1987 in de Zaanstreek beoefend. De van oorsprong Britse sport rugby wordt gespeeld door twee vijftientallen.

  Deze proberen een ovale bal over de doellijn van de tegenstander te drukken, dan wel tussen twee rechtopstaande palen te schoppen. Daarbij mag de bal niet voorwaarts gegooid, maar wel voorwaarts worden getrapt. Spelers mogen onbeperkt met een bal lopen. Hoewel de modernere versie van de sport al bijna anderhalve eeuw oud is en al meer dan 50 jaar rege…
 • Ruig en Zonen bv, Mplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRuig en Zonen bv, M

  Poeliersbedrijf te Oostzaan. Het bedrijf werd in 1884 gestart door Pieter Ruig, die naast koster en los werkman ook verkoper van eieren en kippen was. De Amsterdamse horeca vormde de speerpunt van de verkoop. In 1891 registreerde hij zich wegens de goede bedrijfsresultaten als koopman en verhuisde hij naar het Zuideinde. Waar hij een boerderij kon overnemen die schuin tegenover de huidige hoofdvestiging lag. Alweer een jaar later en wel op 10 mei nam hij zijn eerste boerenkn…
 • Ruig, de Jongeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRuig, de Jonge

  Oliemolen te Westzaan, zie: De Jonge Ruige Neel.

  oliemolen molen
 • Ruig, de Oudeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRuig, de Oude

  Oliemolen te Westzaan, zie: De Oude Ruige Nee1.

  oliemolen molen
 • Ruigoordplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRuigoord

  Voormalig eiland in het IJ behorend tot het grondgebied van de banne van Westzanen. Het eiland lag ter hoogte van de Westzaner Overtoom, maar werd na de inpoldering van de IJ-polders (1861-1873) een deel van de huidige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Het voormalige eiland is nog steeds een verhoogd deel van de Houtrakpolder en wordt nog als zodanig aangeduid.
 • Ruilverkavelingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRuilverkaveling

  Complex van cultuurtechnische maatregelen om de mogelijkheid te scheppen tot intensiever en economischer exploitatie van de bodem (landbouwgronden). Door middel van ruilverkaveling tracht men de belemmeringen op te heffen die het versnipperd en verspreid geraakte grondbezit voor de landbouw met zich meebrengt. Deze versnippering ontstond in het verleden bijvoorbeeld door boedelscheidingen bij vererving of door koop en verkoop van gronden door de boeren. Niet zelden hadden ook Za…
 • Ruimpje, hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRuimpje, het

  Schelpzandmolen te Wormerveer zie; De Schenker
 • Ruimtelijke Ordeningplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRuimtelijke Ordening

  Ruimtelijke Ordening (RO) wordt gede?nieerd als het van overheidswege bewust ingrijpen in maatschappelijke ontwikkelingen meteen ruimtelijke dimensie. RO is gericht op het onderling afwegen en coördineren van die ontwikkelingen en ze loopt uit op het leggen van bestemmingen en het regelen van het gebruik van de grond (Th.G. Drupsteen, Ruimtelijk bestuursrecht deel 1. Samson, Alphen aan de Rijn, 1983). Belangrijke elementen zijn dus het initiatief van de overheid, de doelgro…
 • Ruimtelijke-economische structuurplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRuimtelijke-economische structuur

  Zie: Economische structuur 1.2.
 • Ruiter van Huystee, Beaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRuiter van Huystee, Bea

  (Amsterdam, 1949)

  Beeldend kunstenaar te Wormer, olieverfschilderijen, aquarellen en grafiek. Bea Ruiter van Huystee volgde na een opleiding modetekenen de Rijksacademie te Amsterdam (schilderlessen). Haar werk is figuratief, in letterlijke zin, het toont voorkeur voor vlot geschilderde en goed getroffen figuren.
 • Ruiter, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRuiter, De

  Papiermolen in Westzaan. De windbrief werd gegeven in maart 1695. Hij heeft gestaan ten oosten van het Zuideinde, nabij de dijk, en werd volgens de brandkroniek van Van Pomeren in mei 1801 door brand verwoest. De juistheid van deze vermelding is inmiddels aangetoond.
 • Ruiter, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRuiter, De

  Meelmolen in Westzaandam. In Westzaandam is gelijktijdig nooit meer dan één meelmolen in bedrijf geweest. De eerste werd in 1439 gebouwd, op de plaats waar later De Ruiter zou verrijzen. Dit was waarschijnlijk een open standaardmolen, die vermoedelijk is verbrand in 1572, toen op last van Bossu de Westzijde werd platgebrand.
 • Ruiter, de Bonteplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRuiter, de Bonte

  Oliemolen te Wormerveer. Hij was al aanwezig in 1635. heeft gestaan aan en ten noorden van de Noordersluissloot. en werd gesloopt in 1809.

  oliemolen molen
 • Ruiter, de Zwarteplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRuiter, de Zwarte

  Oliemolen en pelmolen te Zaandijk. De eerste vermelding dateert uit 1693. In 1724 was hij reeds ingericht als olie- en pelmolen. Hij heeft gestaan aan en ten zuiden van de Sluissloot, nabij en ten westen van de spoorlijn, en werd in 1895 gesloopt.
 • Ruiterveerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRuiterveer

  Straat en voormalig veer te Zaandam (west), in het verlengde van de Botenmakersstraat, maar dan ten oosten van de Westzijde. Het Ruiterveer is genoemd naar korenmolen De Ruiter. Het voetveer was een van de vele veren dat voer tussen de West- naar de Oostzijde. Aan het pad werd na de sloop van de molen in 1865 de Hoogere Burgerschool gebouwd.
 • Rumondor, Claudiaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRumondor, Claudia

  Zaandam 1983

  Claudia Rumondor volgde een studie compositie aan het Conservatorium van Amsterdam bij Daan Manneke, Wim Henderickx en Theo Loevendie. Harplessen werden haar onderricht door Alexandre Bonnet, Anke Bottema en Gertru Pasveer. Zij studeerde af aan de Universiteit van Amsterdam in Media & Cultuur en Musicologie. Sinds 2009 studeert zij Javaanse gamelan bij Elsje Plantema.
 • Runmalerijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRunmalerij

  In de molenindustrie werden runmolens (ook wel schorsmolen, eekmolen of barkmolen genoemd) gebruikt om eikenschors fijn te malen. Van deze gemalen schors werd run gemaakt, door er water aan toe te voegen. Run bevatte een hoog percentage looizuur, dat werd gebruikt voor het
 • Russische Buurtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRussische Buurt

  Buurt te Zaandam, tussen de oude havenkom van Zaandam, de Dam, de Rozengracht en de Provinciale Weg. De Russische Buurt werd aan het einde van de 19e eeuw gebouwd, in samenhang met de overkomst van Delftse werknemers van de Artillerie Inrichtingen. De naam Russische Buurt werd gekozen doordat Czaar Peter een week in een huisje aan het
 • Rust van 't Vaderland, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRust van 't Vaderland, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok, ook De Rust genoemd. De Windbrief van de balkenzager werd gegeven in september 1720. Hij werd in 1889 afgebroken van zijn standplaats ten zuiden van de Papenpadsloot, oostelijk van de spoorlijn, en vervoerd naar het erf van de in november verbrande molen
 • Rustenburgplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRustenburg

  Pad in Zaandam (west) ten noorden van de Hogendijk, lopend naar de Stationsstraat. Het is een oude straat, waarvan het eerst bekende reglement van 1656 dateert. Het Rustenburg werd ook wel het Piet Hessenven genoemd. Begin jaren tachtig van de 20e eeuw werd de straat volkomen gereconstrueerd.

V

 • Vrouwen Advies Commissie en/of Adviescommissie Wonen.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrouwen Advies Commissie en/of Adviescommissie Wonen.

  Tijdens de wederopbouw werd in 1946 de eerste Vrouwen Adviescommissie opgericht in Rotterdam. Het doel daarbij was om met behulp van deze commissie de kwaliteit van nieuwe woningen te verhogen. De commissies bestonden tientallen jaren lang uitsluitend uit vrouwen en werden Vrouwenadviescommissies, ofwel V.A.C.'s, genoemd. Sinds 2004 heten de commissies officieel Adviescommissies Wonen en worden er ook mannen toegelaten. De meeste commissies …
 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/letters/r.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 15:43
 • door jan